Quyết định 3638/QĐ-BYT

Quyết định 3638/QĐ-BYT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 3638/QĐ-BYT Kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 5959/QĐ-BYT 2021 ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh sạch đẹp và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 3638/QĐ-BYT Kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3638/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CƠ SỞ Y TẾ “XANH-SẠCH-ĐẸP”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ phận giúp việc Ban BT về HTLTTGĐĐHCM (để b/c);
-
BCĐTW thực hiện QC Dân chủ cơ sở (để b/c);
-
BCĐTW phòng, chống tham nhũng (đ b/c);
-
Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
-
Ban Tổ chức TW (để b/c);
- Ủ
y ban Kiểm tra TW (để b/c);
-
VP Chính ph(để b/c);
-
Bộ Nội vụ;
-
UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
Đảng ủy Khối các CQTW;
-
Ban cán sự Đảng BYT;
-
Đảng bộ - Bộ Y tế;
-
Công đoàn ngành y tế VN;
-
Y tế các bộ, ngành;
-
Lưu: VT, MT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CƠ SỞ Y TẾ “XANH-SẠCH-ĐẸP”
(Ban hành kèm theo Quyết định s 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo môi trường cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

2. Mục tiêu cthể

- 100% cơ sở y tế triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp".

- 100% công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sy tế (sau đây gọi tắt là cán bộ y tế) được tập huấn và thực hiện các nội dung cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

3. Đối tượng, phạm vi áp dụng

3.1. Đối tượng: Tất cả các cơ sở khám bệnh, cha bệnh; cơ sở y tế dự phòng; cơ sở đào tạo và cơ snghiên cứu có thực hiện các xét nghiệm về y học (sau đây gọi tắt là cơ sở y tế).

3.2. Phạm vi: Cơ sở y tế từ trung ương đến xã, phường

II. NỘI DUNG XANH, SẠCH, ĐẸP

Cơ sy tế có kế hoạch và tổ chức triển khai đầy đủ các hoạt động đảm bảo theo các nội dung “Xanh-Sạch-Đẹp” như sau:

1. Nội dung Xanh:

Duy trì, trồng, bổ sung, chăm sóc cây xanh.

2. Nội dung Sạch:

- Toàn bộ khuôn viên cơ sở y tế, các khoa/phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh, đường đi sạch sẽ.

- Có đầy đủ nước ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh.

- Có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay và xà phòng, dung dịch rửa tay cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ y tế.

3. Nội dung Quản lý chất thải:

- Phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thi y tế (bao gồm cả nước thải y tế) được thực hiện theo quy định.

4. Nội dung Đẹp:

- Các khoa/phòng, trang thiết bị, vật dụng được bố trí khoa học, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.

- Trang phục của cán bộ y tế, người bệnh được cung cấp đầy đủ và đảm bảo sạch sẽ.

5. Nội dung về tổ chức thực hiện:

Xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn, truyền thông, kiểm tra, giám sát thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp".

6. Nội dung cng điểm:

Sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát sinh chất thải.

Nội dung chi tiết cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” được quy định tại Phụ lục.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện

1.1. Bộ Y tế: Kiện toàn và bổ sung thành viên, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tcông tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được thành lập theo Quyết định số 1640/QĐ-BYT ngày 5 tháng 5 năm 2015 để triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

1.2. Sở Y tế: Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban chỉ đạo hoặc lồng ghép với Ban chỉ đạo sẵn có, tổ chức triển khai kế hoạch với thành phần: Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng ban, Chủ tịch công đoàn ngành làm Phó trưởng ban, y viên Thường trực là Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ y, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, các y viên khác là Lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế và Giám đc một số Bệnh viện tuyến tỉnh.

1.3. Cơ sở y tế: Tại các cơ sở y tế thành lập Ban chđạo tchức triển khai kế hoạch hoặc lồng ghép với Ban chỉ đạo sẵn có, với thành phần: Thủ trưởng làm Trưởng ban, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn của cơ sở y tế làm Phó trưởng ban, Lãnh đạo một số phòng, khoa, ban và tương đương tham gia thành viên. Ban Chỉ đạo của đơn vị có nhiệm vụ triển khai kế hoạch chi tiết theo sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên, phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

2. Tập huấn triển khai

2.1. Tài liệu tập huấn

- Nội dung Kế hoạch thực hiện cơ sy tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Hướng dẫn thực hiện, đánh giá cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch.

2.2. T chc tập huấn

- Bộ Y tế tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng/Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế.

- Sở Y tế tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ ca cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thành ph.

- Cơ sở y tế tchức tập huấn cho cán bộ y tế thuộc đơn vị quản lý.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

3.1. Nội dung kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ, kết quả triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

3.2. Tổ chức kim tra, giám sát

- Bộ Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai tại Sở Y tế, các cơ strực thuộc Bộ Y tế.

- Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trực thuộc.

- Cơ sở y tế xây dựng kế hoạch thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại đơn vị.

4. Công tác truyền thông

- Bộ Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông rộng rãi kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” đến toàn thể cán bộ y tế và cộng đồng.

- Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông rộng rãi kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” đến toàn thể cán bộ y tế và cộng đồng trên địa bàn.

- Các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông và hướng dẫn thực hiện các nội dung triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” đến cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, cộng đồng.

5. Công tác thi đua, khen thưởng

- Bổ sung nội dung triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” vào Quy chế thi đua khen thưởng của cơ sở y tế.

- Phát động phong trào thi đua cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

6. Công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết

- SY tế, các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) 01 lần/năm, trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

- Các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” về Sở Y tế 01 lần/năm, trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

- Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức công tác sơ kết, tổng kết và lồng ghép vào việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

7. Tiến đ thc hin

- Tổ chức Hội nghị triển khai toàn quốc: 19/7/2016.

- Triển khai tập huấn Quý III và Quý IV/2016.

- Quý III/2017 kiểm tra và chấm điểm (Sau 01 năm triển khai, thực hiện).

8. Tổ chức thc hin

8.1. Bộ Y tế:

a) Cục Quản lý môi trường y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Viện, Công đoàn ngành y tế Việt Nam tham mưu cho Ban chỉ đạo Bộ Y tế trong việc triển khai các giải pháp và chỉ đạo các tnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nội dung kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Viện liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại các địa phương, cơ sở y tế.

- Chủ trì, phi hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng tổ chức xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cơ sở y tế “Xanh-Sạch- Đẹp”.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để thực hiện kế hoạch.

b) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì trình Bộ trưởng Bộ Y tế kiện toàn bổ sung nhiệm vụ, thành viên vào Ban Chỉ đạo cp Bộ và Tổ công tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” để chỉ đạo triển khai kế hoạch cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Tham gia, phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị có liên quan xây dựng Tiêu chí đánh giá cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”; hướng dn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch, kết quả đạt được tại các địa phương, cơ sở y tế.

c) Cục Quản lý Khám, cha bệnh:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế và các Vụ, Cục liên quan bổ sung nội dung cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” vào bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

- Phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế xây dựng Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch tại các địa phương, cơ sở y tế.

d) Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Bố trí kinh phí hàng năm cho Cục Quản lý môi trường y tế và các Vụ, Cục liên quan thực hiện kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” theo kế hoạch được Bộ Y tế phê duyệt.

- Hướng dn các cơ sở y tế bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” theo đúng quy định.

e) Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng:

- Chủ trì, phi hợp với Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức truyền thông thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, báo Sức khỏe và Đời sống, Gia đình và Xã hội, các báo, tạp chí trong ngành y tế thực hiện công tác truyền thông thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, các S Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng và thực hiện công tác khen thưởng theo đúng quy định với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

g) Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế: Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục có liên quan bổ sung các nội dung cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” trong quy chuẩn kthuật, tiêu chuẩn thiết kế, các văn bản hướng dẫn trong công tác thẩm định dự án và thiết kế xây dựng các công trình y tế.

h) Thanh tra Bộ Y tế phối hợp các Vụ, Cục có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

i) Văn phòng Bộ Y tế chủ trì tổng hợp các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về các vấn đề liên quan đến công tác triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” và thông báo các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị có liên quan để giải quyết.

k) Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hp với Cục Qun lý môi trường y tế huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, tchức phi chính phủ để thực hiện kế hoạch.

l) Các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Y tế căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này.

m) Công đoàn y tế Việt Nam phối hợp với các Vụ, Cục, Tng cục và đơn vị chức năng phát động phong trào thi đua triển khai kế hoạch cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” tại các công đoàn trực thuộc; phối hợp kim tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết.

n) Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh:

- Phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế và các đơn vị có liên quan xây dựng các tài liệu hướng dẫn, tập huấn chuyên môn kthuật cho các cơ s y tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện cơ sở y tế “Xanh- Sạch-Đẹp”.

o) Các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” và báo cáo Bộ Y tế theo quy định.

8.2. Sở Y tế:

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch- Đẹp” trên địa bàn tỉnh/thành phố.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý trên địa bàn thực hiện Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông về các nội dung liên quan đến cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về việc thực hiện Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) theo quy định.

8.3. Các cơ sở y tế:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” ;

- Tổ chức tập huấn, truyền thông về các nội dung liên quan đến cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, thi đua, khen thưởng, sơ kết, tng kết và chế độ báo cáo theo quy định.

9. Kinh phí:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước, các nguồn viện trợ, xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHÍ CƠ SỞ Y TẾ “XANH-SẠCH-ĐẸP”
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BYT ngày     tháng 7 năm 2016)

1. KẾT CẤU BỘ TIÊU CHÍ

• Tổng số tiêu chí: 40 tiêu chí, chia thành 6 phần chính

- Phần I: Nội dung Xanh.

- Phần II: Nội dung Sạch.

- Phần III: Nội dung Quản lý chất thải.

- Phần IV: Nội dung Đẹp.

- Phần V: Nội dung về Tổ chức thực hiện.

- Phần VI: Nội dung Cộng điểm.

2. NỘI DUNG TIÊU CHÍ (THANG ĐIM 100)

STT

Nội dung tiêu chí

Điểm tối đa

I

Nội dung Xanh

15

1

Các khoa, phòng có cây xanh (kcả cây cảnh) và được sắp xếp phù hợp

5

2

Cơ sở y tế có sơ đồ quy hoạch tổng thể và chi tiết việc trồng cây. Hàng năm có bổ sung cây xanh theo kế hoạch

2

3

Cơ sở y tế có công viên/vườn hoa/bãi cỏ trong khuôn viên

4

4

Bố trí chậu hoa, cây cảnh tại các khu vực tiếp đón, phòng chờ, hành lang.... Vườn hoa, cây cảnh được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên.

4

II

Nội dung Sạch

35

1

Có đầy đủ nước ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh

2

2

Mi khoa/phòng có khu vệ sinh riêng cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ y tế. Đối với trạm y tế phải có nhà tiêu hợp vệ sinh

4

3

Khu vệ sinh có phòng riêng cho Nam, N.

2

4

Khu vệ sinh sạch sẽ, không có mùi hôi

3

5

Sàn khu vệ sinh sạch, không đọng nước, không trơn trượt.

2

6

Khu vệ sinh có sn giy vệ sinh, thùng đng rác

4

7

Khu vệ sinh có bồn rửa tay và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay, có gương

3

8

Có biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh. Có bảng hướng dẫn rửa tay cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.

2

9

Có nhân viên dọn nhà vệ sinh và nhân viên giám sát thường xuyên tối thiểu ngày 2 lần và khi cần

2

10

Tại các khu vực, khoa phòng, buồng bệnh: trn nhà, tường nhà sạch, không mạng nhện, rêu mốc. Sàn nhà sạch sẽ, không trơn trượt, không đọng nước. Hành lang, cầu thang sạch, không có rác rơi vãi

2

11

Khoa, phòng, bung bệnh, nhà vệ sinh, hành lang đảm bảo thông khí và đủ ánh sáng

3

12

Khu vực ngoại cảnh: sân vườn được vệ sinh, thu gom rác sạch, không có nước đọng.

2

13

Btrí đủ thùng rác tại sân vườn, các khoa/phòng, khu vực hành lang

2

14

Người bệnh, người nhà người bệnh phối hợp với cán bộ y tế tham gia thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”

2

III

Nội dung Quản lý chất thải

25

1

Có đủ túi, thùng đựng chất thải y tế theo quy định

4

2

Phân loại đúng các loại chất thải y tế

4

3

Có khu lưu giữ các loại chất thải y tế và thực hiện lưu giữ đúng quy định

4

4

Cht thải rn y tế được thu gom, vận chuyn, xử lý theo đúng quy định

4

5

Quản lý cht thải tái chế đúng quy định

4

6

Hệ thng thu gom nước thải của cơ sở y tế kín, không có mùi hôi thối. Nước thải được xử lý đạt quy chuẩn

5

IV

Nội dung Đẹp

15

1

B trí ghế ngi, thuận tiện cho người bệnh và người nhà người bệnh. Phòng chờ có tranh ảnh, sách, báo, ấn phẩm truyền thông về chăm sóc, gigìn sức khỏe, vệ sinh môi trường

3

2

Trn nhà, tường nhà, cửa, cng, hành lang, cu thang được định kỳ sơn hoặc quét vôi sạch đẹp.

2

3

Sp xếp, btrí khu vực đxe cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh thuận tiện

2

4

Chăn, ga gi, qun áo người bệnh, giường tủ trong các khoa, phòng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

3

5

Cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh được trang bị, sử dụng và bảo quản trang phục y tế theo đúng quy định.

3

6

Có treo băng rôn khu hiệu thực hiện cơ s y tế “Xanh, Sạch, Đẹp"

2

V

Nội dung về Tổ chức triển khai

5

1

Có Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo của đơn vị, có bổ sung nhiệm vụ, phân công và có kế hoạch thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp".

1

2

Có tchức tập huấn cho toàn bộ cán bộ nhân viên triển khai Kế hoạch cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp"

1

3

Có triển khai các hoạt động truyn thông thực hiện cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp"

1

4

Có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen thưng việc thực hiện kế hoạch cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp"

1

5

Thực hiện quan trắc, giám sát môi trường theo quy định

1

VI

Nội dung Cộng điểm

 

1

Có sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên

1

2

Có tiết kiệm năng lượng

1

3

Có giảm phát sinh chất thải

1

4

Có nhà vệ sinh, đường đi dành cho người khuyết tật

1

5

Thực hiện cơ sy tế “Không khói thuc lá”

1

 

Tng

100

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3638/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3638/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2016
Ngày hiệu lực15/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2021
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3638/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3638/QĐ-BYT Kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3638/QĐ-BYT Kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3638/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành15/07/2016
        Ngày hiệu lực15/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2021
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3638/QĐ-BYT Kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3638/QĐ-BYT Kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh Sạch Đẹp 2016