Quyết định 3644/QĐ-UBND

Quyết định 3644/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3644/QĐ-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3644/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tại Tờ trình số 562/TTr-CTK ngày 22/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện; giao Cục Thống kê là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên hoạt động

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến

1

Hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

 

Góp ý các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

Tháng 7 - 12/2017

UBND tỉnh

Cục Thống kê

Các văn bản góp ý về quản lý chất lượng thống kê

2

Hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

2.1

Góp ý hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Tháng 1- 12/2018

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản góp ý tiêu chuẩn thống kê

2.2

Phổ biến các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Tháng 1- 6/2019

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cấp phát bản phẩm về các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

2.3

Góp ý xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Năm 2019

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Góp ý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn thống kê nhà nước

2.4

Cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Góp ý cập nhật các tiêu chuẩn thống kê nhà nước được hàng năm

2.5

Áp dụng và góp ý cập nhật cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê (metadata)

Từ năm 2021

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê (metadata) được áp dụng

-

Áp dụng cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung

2021

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được áp dụng

-

Góp ý cập nhật cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung

Hàng năm, từ năm 2022

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Góp ý cập nhật Cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung hàng năm

2.6

Cấp phát tài liệu, bồi dưỡng các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung

Hàng năm, từ năm 2019

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tài liệu các tiêu chuẩn thống kê nhà nước và cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê dùng chung được cấp phát

3

Triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

3.1

Góp ý bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Tháng 4- 12/2017

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản góp ý Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

-

Góp ý bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Tháng 4- 8/2017

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn bản góp ý Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

-

Góp ý xác định các ngưỡng chất lượng của từng lĩnh vực thống kê

Tháng 9- 12/2017

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn bản góp ý các ngưỡng chất lượng của từng lĩnh vực thống kê được xác định

3.2

Áp dụng bảng thuật ngữ chất lượng thống kê và cấp phát tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Tháng 9/2017- 3/2018

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Bảng thuật ngữ chất

lượng thống kê được áp dụng;

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được cấp phát

-

Áp dụng bảng thuật ngữ chất lượng thống kê

Tháng 12/2017

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Bảng thuật ngữ chất lượng thống kê được áp dụng

-

Cấp phát tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Tháng 9/2017- 3/2018

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước được cấp phát

3.3

Rà soát, cập nhật bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

Năm 2025

UBND tỉnh

Cục Thống kê; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo kết quả rà soát, cập nhật bộ tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước

4

Triển khai áp dụng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

4.1

Góp ý cập nhật các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê của Liên hợp quốc, một số quốc gia và tổ chức quốc tế

Định kỳ 2 năm, từ năm 2018

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn bản góp ý cập nhật các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê của Liên hợp quốc, một số quốc gia và tổ chức quốc tế

4.2

Áp dụng bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2018

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê được áp dụng

4.3

Cấp phát các sổ tay hướng dẫn đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2019-2020

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sổ tay hướng dẫn đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê được cấp phát

5

Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chất lượng thống kê

5.1

Tuyên truyền kiến thức về chất lượng thống kê

 

 

 

 

-

Xây dựng chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê phù hợp với từng đối tượng, bao gồm, chủ thể sản xuất thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê

Tháng 1- 6/2018

UBND tỉnh

Cục Thống kê, Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch và các chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được xây dựng

-

Thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt

Tháng 9/2018- 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

Cục Thống kê; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Số lần và số giờ phát sóng;

- Số lượt người được tuyên truyền

5.2

Phổ biến kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

2019-2030

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

5.3

Bồi dưỡng kiến thức về quản lý và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ 2020

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng tổ chức

- Số lượt người đào tạo, bồi dưỡng

6

Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

6.1

Triển khai thử nghiệm đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê và đề xuất hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê

2019

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Báo cáo kết quả thử nghiệm;

- Bản đề xuất các nội dung hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê

-

Thử nghiệm tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Tháng 1- 6/2019

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo kết quả thử nghiệm

-

Thử nghiệm đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê

Tháng 1- 6/2019

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo kết quả thử nghiệm

-

Bản đề xuất các nội dung hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê

Tháng 7- 12/2019

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Bản đề xuất các nội dung hoàn thiện bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

6.2

Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Tháng 1- 6/2020

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Số lớp tập huấn được tổ chức;

- Số lượt người được tập huấn

6.3

Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

UBND tỉnh, Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cục Thống kê

Các bảng hỏi được thực hiện

6.4

Báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

UBND tỉnh, Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cục Thống kê

Các báo cáo tự đánh giá

6.5

Thực hiện đánh giá độc lập, đánh giá đột xuất và báo cáo chất lượng thống kê quốc gia

Định kỳ 5 năm, từ năm 2021

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các báo cáo đánh giá độc lập, đánh giá đột xuất về chất lượng thống kê

6.5.1

Đánh giá độc lập và báo cáo chất lượng thống kê

Định kỳ 5 năm, từ năm 2021

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo đánh giá độc lập về chất lượng thống kê

-

Thực hiện đánh giá độc lập về chất lượng thống kê của một số lĩnh vực thống kê quan trọng

Định kỳ 5 năm, từ năm 2021

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng được thu thập

-

Báo cáo đánh giá độc lập chất lượng thống kê

Định kỳ 5 năm, từ năm 2021

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo chất lượng thống kê

6.5.2

Thực hiện đánh giá đột xuất chất lượng thống kê (theo phản hồi của đối tượng sử dụng thông tin thống kê)

Phát sinh theo yêu cầu

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo đánh giá đột xuất về chất lượng thống kê

6.6

Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2026-2030

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được áp dụng

6.6.1

Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2026-2028

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến được áp dụng

-

Thử nghiệm hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2028

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Triển khai thử nghiệm hệ thống

-

Cấp phát tài liệu, hướng dẫn sử dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2028

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cấp phát Bộ tài liệu hướng dẫn.

6.6.2

Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

Từ năm 2029

Cục Thống kê

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

7

Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

7.1

Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án

Hàng năm, từ năm 2018

UBND tỉnh

Cục Thống kê; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo tiến độ thực hiện hàng năm về quá trình thực hiện Đề án

7.2

Tổ chức đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án

2025

UBND tỉnh

Cục Thống kê; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án

7.3

Tổ chức tổng kết quá trình thực hiện Đề án của các Bộ, ngành, địa phương

2030

UBND tỉnh

Cục Thống kê; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Đề án

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3644/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3644/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3644/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3644/QĐ-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3644/QĐ-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3644/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3644/QĐ-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3644/QĐ-UBND 2017 tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê Bình Định

            • 02/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực