Quyết định 3649/1999/QĐ-BYT

Quyết định 3649/1999/QĐ-BYT về Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 3649/1999/QĐ-BYT Quy chế Thực hiện dân chủ hoạt động bệnh viện đã được thay thế bởi Quyết định 44/2007/QĐ-BYT Quy chế dân chủ bệnh viện công lập và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 3649/1999/QĐ-BYT Quy chế Thực hiện dân chủ hoạt động bệnh viện


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3649/1999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11-10-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8-9-1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Chỉ thị số 38 1998/CT-TTg ngày 11-11-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ Công văn số 269/BTCCBCP-TCBC ngày 2 tháng 11 năm 1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thỏa thuận với Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của bệnh viện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của bệnh viện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Đỗ Nguyễn Phương

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3649/ 1999/QĐ-Bộ Y tế ngày 12/11/ 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của bệnh viện nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người bệnh, gia đình người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong khám chữa bệnh và chăm sóc, phục vụ người bệnh.

Bệnh viện nói trong Quy chế này, là tên gọi chung các Viện nghiên cứu có giường bệnh, các Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện điều dưỡng- Phục hồi chức năng, các Khu điều trị phong, các Phòng khám đa khoa và chuyên khoa, các Nhà hộ sinh, các Phòng chẩn trị đông y, các Trung tâm y tế huyện, quận và tất cả các cơ sở có chức năng khám, chẩn đoán, điều trị, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình từ trung ương đến cơ sở, kể cả bệnh viện của Nhà nước trực thuộc các Bộ, Ngành.

Điều 2. Quy chế này quy định phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Thủ trưởng Bệnh viện và của Cán bộ, Công chức, Viên chức, Nhân viên, các đối tượng lao động khác trong bệnh viện, Người bệnh và Gia đình người bệnh để sử dụng đúng quyền dân chủ trong việc khám, chữa bệnh, chăm sóc, phục vụ người bệnh, trong công tác, sinh hoạt và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện.

Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của bệnh viện tuân theo những quy định của Hiến pháp, Pháp luật, Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan và Quy chế bệnh viện. Mọi tổ chức, cá nhân không được lợi dụng dân chủ để vi phạm Hiến pháp, Pháp luật, Quy chế và vi phạm quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Mở rộng và thực hiện dân chủ đi đôi với việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, chức năng kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn.

Chương 2:

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ BỆNH VIỆN

Mục 1:TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG BỆNH VIỆN

Điều 3. Thủ trưởng bệnh viện quản lý và điều hành hoạt động của bệnh viện theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cấp trên về toàn bộ hoạt động, kể cả họat động chuyên môn của bệnh viện và về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thực hiện dân chủ trong lãnh đạo.

Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm phân công một số việc cho cấp phó của mình. Cấp phó của Thủ trưởng bệnh viện là người giúp Thủ trưởng điều hành một số công việc của bệnh viện và chiụ trách nhiệm trước Thủ trưởng bệnh viện. Những việc liên quan đế chủ trương, chính sách về: Kế hoạch công tác, kế hoạch phân bổ và quyết toán ngân sách hằng năm; kế hoạch phân bổ biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, quy hoạch cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nội quy, quy chế hoạt động của bệnh viện và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người bệnh cũng như trong nội bộ bệnh viện... Thủ trưởng bệnh viện phải tham khảo ý kiến tập thể lãnh đạo bệnh viện trước khi quyết định.

Điều 5. Thực hiện dân chủ trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền:

1. Thủ trưởng Bệnh viện có trách nhiệm quản lý cán bộ công chức về các mặt: Tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sử dụng, đào tạo, thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ Y tế; phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và những người hợp đồng trong quỹ lương.

2. Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm cung cấp thông tin, chỉ dẫn, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức làm việc có hiệu quả; phối hợp với tổ chức Đảng, Đoàn thể quần chúng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức theo chế độ của Nhà nước.

3. Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm tiếp thu và nghiên cứu trả lời các ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện và ý kiến phê bình, biểu dương của người bệnh, gia đình người bệnh cũng như báo, đài, các tổ chức, cá nhân có liên quan; nghiêm cấm các hành vi trù dập cán bộ, công chức, viên chức, người bệnh đã góp ý phê bình mình.

4. Theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, định kỳ hằng năm Thủ trưởng bệnh viện thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và chỉ đạo người phụ trách các khoa, phòng trong bệnh viện đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức do họ phụ trách. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải được tiến hành theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Thực hiện dân chủ trong chế độ làm việc.

1. Hằng ngày, Thủ trưởng bệnh viện (hoặc người được ủy quyền khi Thủ trưởng vắng mặt) tổ chức họp giao ban đánh giá công tác trong ngày, xem xét tình hình bệnh tật và hoạt động nói chung của bệnh viện ngày và đêm hôm trước và chỉ ra những việc cần quyết trong ngày. Thủ trưởng bệnh viện phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của các thành viên trong cuộc họp.

2. Hằng tuần, hằng tháng, Thủ trưởng bệnh viện tổ chức kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện, Nghị quyết của Đảng bộ bệnh viện.

3. Hằng quý, Thủ trưởng bệnh viện báo cáo với Cấp ủy Đảng và thông báo với Ban Chấp hành Công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện kết quả các mặt công tác của bệnh viện.

4. Định kỳ sáu tháng và cuối năm, Thủ trưởng bệnh viện chỉ đạo việc sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các Phòng, Khoa.

Điều 7. Thực hiện dân chủ trong quản lý tài sản, kinh phí, chống tham nhũng.

1. Thủ trưởng bệnh viện chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản của bệnh viện, tiết kiệm ngân sách được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính trong bệnh viện.

2. Căn cứ quy định hiện hành, Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm quy định cụ thể chế độ sử dụng tài sản, tài chính, bảo đảm có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Việc mua sắm các máy móc, trang thiết bị và các tài sản khác phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Việc thanh lý tài sản của bệnh viện phải thông báo công khai và thực hiện theo đúng quy định.

3. Thủ trưởng bệnh viện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện các bện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý và tạo điều kiện để các khoa phòng xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đòi hối lộ trong bệnh viện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện.

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện, Thủ trưởng bệnh viện phải thực hiện dân chủ và công khai trong việc phân công công việc cho các khoa, phòng, bảo đảm không chồng chéo, sai lệch về chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

2. Đối với công việc thực hiện theo chương trình, dự án, Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm tổ chức xây dựng, ban hành và công bố công khai quy định về điều hành, sử dụng và quản lý tài sản, kinh phí theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Thủ trưởng bệnh viện phối hợp với Công đoàn bệnh viện tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm một lần vào cuối năm. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện. Khi có hai phần ba (2/3) cán bộ, công chức, viên chức hoặc Công đoàn bệnh viện có yêu cầu hoặc Thủ trưởng bệnh viện thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện bất thường. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức phải được tiến hành theo đúng quy định.

Mục 2: CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 10. Cán bộ, công chức, viên chức của bệnh viện phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức, viên chức và Quy định về y đức; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ trưởng bệnh viện về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; khi được yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, các đề án của bệnh viện;

Điều 11. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thi hành nhiệm vụ, công vụ:

1. Thực hiện nghiêm túc những quy định về y đức của Bộ Y tế và tôn trọng quyền khám, chữa bệnh của nhân dân; tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh, không phân biệt đối xử trong khám chữa bệnh; luôn luôn có thái độ niềm nở, tận tình, giải thích tình hình bệnh tật để người bệnh và gia đình người bệnh cùng hợp tác điều trị.

2. Trong trường hợp cấp cứu, cán bộ, công chức, viên chức phải chấp hành các mệnh lệnh điều trị, mọi góp ý, phê bình sẽ thực hiện sau.

3. Không được có thái độ ban ơn, cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà, sách nhiễu người bệnh và gia đình người bệnh; không tiếp người bệnh, gia đình người bệnh và giải quyết công việc của bệnh viện tại nhà riêng.

4. Phải tự giác nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước, cho người bệnh và gia đình người bệnh khi bản thân mình có thiếu sót; không được tiết lộ các bí mật chuyên môn nếu không được Thủ trưởng bệnh viện đồng ý.

5. Trong khi thi hành nhiệm vụ, phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

6. Phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ; phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ bệnh viện trong sạch, vững mạnh, kể cả góp ý phê bình Thủ trưởng bệnh viện. Khi được yêu cầu, cán bộ công chức có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào xây dựng các văn bản, đề án của bệnh viện.

7. Được bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình hoặc đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của ngươì phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

Mục 3: QUAN HỆ GIỮA THỦ TRƯỞNG BỆNH VIỆN VỚI CẤP ỦY ĐẢNG, BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN, BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Điều 12. Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm:

1. Chấp hành Nghị quyết của Cấp ủy Đảng và thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức Công đoàn, Thanh tra nhân dân và tổ chức xã hội khác theo quy định.

2. Tạo điều kiện (về vật chất, kinh phí, thời gian) cho cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân của bệnh viện hoạt động.

3. Nghiên cứu trả lời các kiến nghị của cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn, Thanh tra nhân dân của bệnh viện.

4. Định kỳ hằng quý báo cáo với Cấp ủy Đảng và thông báo với Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện các mặt hoạt động của bệnh viện.

5. Mời Cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn, Thanh tra nhân dân và các tổ chức xã hội khác tham gia các cuộc họp có liên quan.

6. Thực hiện các nội dung khác theo quy định.

Điều 13. Thủ trưởng bệnh viện phối hợp với Cấp ủy Đảng bệnh viện tiến hành các công việc sau:

1. Xây dựng định hướng, quy hoạch phát triển bệnh viện trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức chuyên môn kỹ thuật.

3. Giới thiệu người để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

4. Xây dựng nội quy, quy chế hoặc các văn bản cụ thể hóa các quy định của cấp trên.

5. Xây dựng kế hoạch công tác dài hạn và hằng năm của bệnh viện.

6. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện, việc thực hiện kế hoạch công tác theo định kỳ.

7. Thực hiện các nội dung khác theo quy định.

Điều 14. Thủ trưởng bệnh viện phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện tiến hành các công việc sau:

1. Tổ chức phong trào thi đua trong bệnh viện.

2. Thực hiện kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức và người lao động trong bệnh viện.

3. Thực hiện các quy định về thanh tra nhân dân. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

4. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ và bất thường.

5. Tổ chức cho cán bộ, công chức và người lao động quán triệt nhiệm vụ, kế hoạch công tác của bệnh viện.

6. Thỏa thuận khi quyết định những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

7. Thực hiện các nội dung khác theo quy định.

Điều 15. Thủ trưởng bệnh viện phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân tiến hành các công việc sau:

1. Giám sát việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế, Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện.

2. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

3. Thực hiện các nội dung khác theo quy định.

Mục 4: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT

Điều 16. Những việc sau đây, cán bộ, công chức, viên chức phải được biết:

1. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của bệnh viện;

2. Kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý của bệnh viện; kế hoạch phát triển bệnh viện và phát triển các chuyên khoa; kế hoạch xây dựng, sửa chữa lớn của bệnh viện; kế hoạch mua sắm các máy móc, thiết bị lớn, có giá trị;

3. Các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự của bệnh viện và của các khoa phòng trong bệnh viện.

4. Kinh phí hoạt động hằng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hằng năm của bệnh viện; kinh phí phân bổ cho các khoa, các bộ phận, các khoản mục; thu chi viện phí và bảo hiểm y tế;

5. Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức, viên chức, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

6. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong bệnh viện đã được kết luận;

7. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ bệnh viện;

8. Nội quy, quy chế của bệnh viện.

9. Các nội dung khác theo quy định.

Điều 17. Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức biết những vấn đề quy định tại Điều 16 trên đây bằng một trong các hình thức:

1. Niêm yết tại bệnh viện;

2. Thông báo tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của bệnh viện;

3. Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức;

4. Thông báo cho người phụ trách các khoa, phòng bệnh viện và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các khoa, phòng đó;

5. Báo cáo với Cấp ủy Đảng và thông báo cho Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện bằng văn bản.

Mục 5:NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, THỦ TRƯỞNG BỆNH VIỆN QUYẾT ĐỊNH

Điều 18. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện trước khi Thủ trưởng bệnh viện quyết định gồm có:

1. Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ngành liên quan đến công việc của bệnh viện;

2. Kế hoạch công tác hằng năm và dài hạn của bệnh viện; kế hoạch tài chính của bệnh viện; phân bổ kinh phí trong bệnh viện;

3. Tổ chức phong trào thi đua;

4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của bệnh viện;

5. Các biện pháp cải tiến về tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm; chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;

6. Nghiệm thu các công trình xây dựng và sửa chữa lớn của bệnh viện;

7. Phương án phân chia lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện;

8. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đề bạt cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện theo quy định.

9. Thực hiện các chế độ, chính sách và các quy định liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức;

10. Nội quy, quy chế của bệnh viện.

Khi quyết định những vấn đề nêu trên, nếu khác với ý kiến tham gia của đa số cán bộ, công chức, viên chức thì thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm thông báo, giải thích lại cho cán bộ, công chức, viên chức và Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện biết.

Điều 19. Hình thức tham gia ý kiến:

1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với Thủ trưởng bệnh viện;

2. Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của bệnh viện;

3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến.

4. Lấy ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn và các Đoàn thể quần chúng trong Bệnh viện.

Mục 6: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 20. Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra gồm có:

1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hằng năm của bệnh viện.

2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của bệnh viện.

3. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền, lợi ích, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Bệnh viện.

4. Thực hiện nội quy, quy chế bệnh viện.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ bệnh viện.

Điều 21. Việc giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức, viên chức đối với những vấn đề quy định tại Điều 21 trên đây được thực hiện thông qua:

1. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân của Bệnh viện;

2. Kiểm điểm công tác, phê bình và tự phê bình trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của đơn vị công tác;

3. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của bệnh viện.

Mục 7: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HỘI ĐỒNG TRONG BỆNH VIỆN

Điều 22. Bệnh viện được thành lập một số Hội đồng theo quy định của pháp luật để tư vấn cho Thủ trưởng bệnh viện một số vấn đề về khoa học kỹ thuật, về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và một số chuyên đề khác như tiếp nhận, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, nâng bậc lương, đi học dài ngày, đi học tập, công tác nước ngoài.

Chương 3:

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH

Mục 1: QUAN HỆ GIỮA BỆNH VIỆN VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH

Điều 23. Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm tổ chức tập trung tất cả nguồn lực, khả năng của bệnh viện để thực hiện việc chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh với điều kiện và hiệu quả cao nhất.

Điều 24. Thầy thuốc và y tá (điều dưỡng viên) có trách nhiệm giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh rõ về nội quy bệnh viện, về tình trạng bệnh tật, sức khỏe, về việc sử dụng thuốc và cách tự chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe. Trưởng khoa và Y tá trưởng các khoa, Y tá trưởng bệnh viện có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của người bệnh và gia đình người bệnh để phản ảnh lại với Thủ trưởng bệnh viện để tiếp thu, giải quyết. Thủ trưởng bệnh viện, trưởng khoa điều trị phải trực tiếp giải đáp kịp thời những yêu cầu, thắc mắc của người bệnh hay đại diện người bệnh.

Điều 25. Thủ trưởng bệnh viện chỉ đạo việc bố trí lịch, địa điểm tiếp dân, tiếp người bệnh, gia đình người bệnh và tổ chức hòm thư góp ý. Hằng tuần, người phụ trách công tác hành chính của bệnh viện cùng đại diện Ban thanh tra nhân dân của bệnh viện mở hòm thư góp ý, nghiên cứu ý kiến được gửi đến và báo cáo Thủ trưởng bệnh viện để Thủ trưởng bệnh viện tiếp thu và giải quyết.

Điều 26. Thủ trưởng bệnh viện, trưởng khoa hoặc người đại diện tham dự họp với Hội đồng người bệnh có trách nhiệm tiếp thu, giải đáp, giải quyết các ý kiến của Hội đồng người bệnh. Sau khi giải quyết sẽ ghi ý kiến tiếp thu vào sổ biên bản họp Hội đồng người bệnh hoặc sổ góp ý, ký tên, ghi rõ ngày tháng, họ tên, chức danh người ký. Những đề nghị vượt quá thẩm quyền giải quyết của bệnh viện, người giải quyết phải báo cáo lên cấp trên quản lý trực tiếp bệnh viện để xem xét, giải quyết.

Điều 27. Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm trực tiếp hoặc tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc phân công cấp phó, thủ trưởng các phòng, khoa thực hiện việc thông báo công khai cho người bệnh hoặc thân nhân người bệnh về:

1. Các quy định về khám, chữa bệnh.

2. Sơ đồ chỉ dẫn khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

3. Cách điều trị, xử trí, phẫu thuật cho người bệnh.

4. Thuốc điều trị cho người bệnh.

5. Chế độ chăm sóc, ăn uống theo bệnh lý.

6. Đối tượng được miễn, giảm hoặc phải thu viện phí.

7. Biểu giá viện phí theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Nội quy bệnh viện, buồng bệnh.

9. Chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện.

10. Quyền và trách nhiệm của người bệnh, gia đình người bệnh.

Điều 28. Người bệnh hoặc thân nhân người bệnh được biết những nội dung quy định tại Điều 27 trên đây thông qua một trong các hình thức:

1. Niêm yết tại bệnh viện.

2. Thông báo cho người bệnh và gia đình người bệnh khi tiếp nhận người bệnh vào điều trị tại bệnh viện.

3. Thông báo trong các cuộc họp Hội đồng người bệnh.

4. Thông báo cho người phụ trách các khoa, phòng trong bệnh viện và yêu cầu họ thông báo đến người bệnh và gia đình người bệnh

Mục 2: QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI BỆNH, GIA ĐÌNH NGƯỜI BỆNH VỚI BỆNH VIỆN

Điều 29. Trong thời gian đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện, người bệnh được cung cấp các thông tin theo các nội dung đã nêu tại Điều 27. Người bệnh và gia đình người bệnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội quy của bệnh viện trong thời gian đến khám bệnh, điều trị tại bệnh viện.

Điều 30. Hội đồng người bệnh:

1. Hội đồng người bệnh được thành lập và hoạt động theo Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19-9-1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người bệnh hoặc gia đình người bệnh được tham gia Hội đồng người bệnh. Trường hợp người bệnh chưa thành niên, người bị bệnh nặng hoặc bị bệnh tâm thần thì người đại diện người bệnh sẽ tham gia Hội đồng người bệnh.

3. Hội đồng người bệnh được thành lập ở các khoa điều trị. Chủ tịch và thư ký Hội đồng người bệnh do người bệnh hoặc đại diện người bệnh trực tiếp bầu ra.

4. Hội đồng người bệnh sinh hoạt hàng tuần. Nội dung cuộc họp được ghi trong sổ biên bản. Sổ biên bản họp Hội đồng người bệnh do Trưởng khoa quản lý.

Chương 4:

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Mục 1: QUAN HỆ VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 31. Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại bệnh viện để người bệnh và gia đình người bệnh, công dân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là công dân, tổ chức) biết về các điều quy định trong Quy chế bệnh viện, đặc biệt về:

1. Các khoa, phòng chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;

2. Quyền và trách nhiệm của người bệnh.

3. Thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc;

4. Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc,

5. Phí, lệ phí, viện phí, bảo hiểm y tế theo quy định.

6. Thời gian giải quyết từng loại công việc.

Điều 32. Thủ trưởng bệnh viện chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, sách nhiễu, tham nhũng, gây phiền hà trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Điều 33. Đối với các chương trình công tác, dự án do bệnh viện xây dựng hoặc tổ chức thực hiện có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương nào thì Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm thông báo để chính quyền địa phương đó biết, tham gia đóng góp ý kiến. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, bệnh viện phải cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan. Những kiến nghị, phản ảnh, phê bình của công dân, tổ chức phải được bệnh viện nghiên cứu, xử lý kịp thời.

Mục 2: QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN CẤP TRÊN

Điều 34. Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên; có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị lên cấp trên những vấn đề không phù hợp, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.

Thủ trưởng bệnh viện có quyền được nhận thông báo, giúp đỡ về chuyên môn; được nhận sự chỉ đạo, hỗ trợ về chẩn đoán, xử trí, điều trị bệnh nhân ... của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Khi có căn cứ cho thấy quyết định của cơ quan cấp trên là trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Điều 35. Thủ trưởng bệnh viện được quyền tham gia góp ý kiến, phê bình với cơ quan cấp trên. Khi được yêu cầu, Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến.

Điều 36. Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên theo quy định; những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Nội dung báo cáo lên cơ quan cấp trên phải khách quan, trung thực.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Quy chế này có 5 Chương, 39 Điều. Thủ trưởng Bệnh viện, cán bộ, công chức, viên chức, người bệnh và gia đình người bệnh có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Người thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng; người vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Vụ trưởng Vụ Điều trị và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy chế này trong các bệnh viện trong toàn quốc.

Điều 39. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện điều gì không hợp lý, Thủ trưởng bệnh viện cần phản ảnh về Bộ Y tế để kịp thời bổ sung, sửa đổi./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3649/1999/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3649/1999/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/1999
Ngày hiệu lực27/11/1999
Ngày công báo08/01/2000
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3649/1999/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3649/1999/QĐ-BYT Quy chế Thực hiện dân chủ hoạt động bệnh viện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3649/1999/QĐ-BYT Quy chế Thực hiện dân chủ hoạt động bệnh viện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3649/1999/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐỗ Nguyễn Phương
        Ngày ban hành12/11/1999
        Ngày hiệu lực27/11/1999
        Ngày công báo08/01/2000
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3649/1999/QĐ-BYT Quy chế Thực hiện dân chủ hoạt động bệnh viện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3649/1999/QĐ-BYT Quy chế Thực hiện dân chủ hoạt động bệnh viện