Quyết định 3653/QĐ-BCT

Quyết định 3653/QĐ-BCT về Đề án xét tặng Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam” năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3653/QĐ-BCT đề án xét tặng Giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3653/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM” NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 51/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 0884/QĐ-BTM ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại trước đây (nay là Bộ Công Thương) về việc tổ chức bình chọn và trao giải/cúp “TOP TRADE SERVICES” dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong 11 lĩnh vực Thương mại dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết thực hiện khi gia nhập WTO;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án xét tặng Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam” năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website MOIT;
- Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

ĐỀ ÁN

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM” NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 3653/QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Tên Giải thưởng

Tên tiếng Việt: Giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam năm 2016

Tên tiếng Anh: Vietnam Top Trade Services Awards 2016

II. Mục đích, ý nghĩa

1. Nhằm phát hiện, tôn vinh và động viên kịp thời các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nhân xuất sắc đang hoạt động trong các lĩnh vực Thương mại dịch vụ có chất lượng dịch vụ tốt nhất vượt qua những khó khăn, thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

2. Tuyên dương và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp, doanh nhân đạt thành tích cao trong hoạt động Thương mại dịch vụ.

3. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại dịch vụ.

4. Giải thưởng nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và giới thiệu Thương hiệu Việt thông qua các cơ quan Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài và tham gia vào chương trình Thương hiệu Quốc gia.

5. Đây là sự kiện quan trọng của Bộ Công Thương hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và chuẩn bị cho quá trình Hội nhập của Việt Nam theo các hiệp định thương mại thế hệ mới như TTP và các FTA.

6. Tăng cường năng lực, nâng cao sức cạnh tranh uy tín cho các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

7. Tăng thêm uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần xúc tiến thương mại, thu hút du lịch và đầu tư nước ngoài.

III. Yêu cầu và nội dung tổ chức

1. Ban Thư ký chương trình giới thiệu về Giải thưởng, thông báo thể lệ, tiêu chí và quy trình bình chọn đến UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở liên quan, các Hiệp hội ngành hàng và người tiêu dùng trên cả nước.

2. Doanh nghiệp, doanh nhân gửi Hồ sơ đăng ký đến Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội các ngành hàng, hoặc trực tiếp gửi Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng về Bộ Công Thương.

3. Ban Thư ký tiếp nhận Hồ sơ doanh nghiệp qua các Sở, Hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Ban Thư ký bước đầu đánh giá hồ sơ kết quả kinh doanh và dịch vụ của doanh nghiệp, doanh nhân.

5. Ban Thư ký đánh giá và thẩm tra thực tế, đến cơ sở xem xét quy mô của doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ, tiếp nhận ý kiến phản ánh của khách hàng.

6. Ban Thư ký tổ chức đăng tải thông tin các doanh nghiệp, doanh nhân trên báo.

7. Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định lần cuối trước khi thông báo danh sách doanh nghiệp, doanh nhân được trao giải.

8. Công bố danh sách doanh nghiệp, doanh nhân đạt giải trên Báo Công Thương, Báo Điện tử, www.baocongthuong.com.vn trang web www.thuongmaidichvu.com.vn, trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương www.moit.gov.vn.

9. Họp báo thông báo doanh nghiệp, doanh nhân được trao giải với một số cơ quan truyền thông báo chí.

10. Tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam” năm 2016 (sau đây gọi tắt là “Giải thưởng”; Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 tại Hà Nội.

IV. Kế hoạch, thời gian tổ chức

1. Quý II, III/2016: Xây dựng Đề án “Giải thưởng” báo cáo Bộ Công Thương, trình Thủ tướng Chính phủ xin phép được tổ chức “Giải thưởng”.

2. Quý III/2016: Công bố thể lệ, tiêu chí của “Giải thưởng” đến UBND, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hiệp hội, ngành hàng.

3. Quý IV/2016: Tiếp nhận Hồ sơ và thẩm định thực tế các doanh nghiệp, doanh nhân đã đăng ký tham gia “Giải thưởng”.

4. Quý I/2017: Tổ chức xét chọn, công bố danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân đoạt giải trên các phương tiện thông tin và tổ chức Lễ trao giải.

V. Phạm vi tổ chức, hình thức, tên danh hiệu và số lượng giải thưởng

1. Phạm vi tổ chức

“Giải thưởng” dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và doanh nghiệp, doanh nhân có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trong 11 lĩnh vực Thương mại dịch vụ mà Việt Nam cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

2. Hình thức tổ chức

2.1. Lễ trao giải: Truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào tháng 3/2017. Chương trình có sự tham dự đông đủ của các doanh nghiệp, doanh nhân đạt giải cùng khách mời, gồm: Đại diện Lãnh đạo Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành, Trung ương và địa phương; các Thương vụ Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng, các tổ chức kinh tế và bạn đọc Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử.

2.2. Xuất bản ấn phẩm sách Trang vàng “Thương mại dịch vụ Việt Nam” 2016: Phát hành đầu tháng 2/2017, sách được phát miễn phí cho doanh nghiệp, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

3. Tên danh hiệu và số lượng giải thưởng

3.1. Top 10 Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ xuất sắc năm 2016;

3.2. Top 10 Doanh nhân Thương mại dịch vụ xuất sắc năm 2016;

3.3. Top 90 Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ tiêu biểu năm 2016.

4. Cơ cấu xét chọn

4.1. Mỗi lĩnh vực chọn 10 doanh nghiệp tiêu biểu;

4.2. Mỗi lĩnh vực chọn 01 doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc.

VI. Thành phần của Ban tổ chức và thành phần Hội đồng xét duyệt

1. Ban tổ chức: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Báo Công Thương, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Viện Nghiên cứu Thương mại, Vụ Thị trường trong nước, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế.

2. Hội đồng xét duyệt: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Xúc tiến Thương mại, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Viện Nghiên cứu Thương mại, Vụ Thị trường trong nước và Lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

VII. Phương án tài chính

1. Nguồn thu:

1.1. Không thu từ những đơn vị tham gia giải;

1.2. Thu từ các Nhà tài trợ, hỗ trợ giải (tự nguyện) thông qua các hình thức quảng cáo trên Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử, sách Trang vàng “Thương mại dịch vụ Việt Nam” năm 2016.

1.3. Số tiền dự kiến thu: 2.035.000.000 đ.

2. Chi phí thực hiện chương trình (dự kiến)

Đơn vị: đồng

TT

Diễn giải

Số tiền

1

Thuê công ty truyền thông tổ chức sự kiện (truyền hình trực tiếp trên VTV1) trọn gói

800.000.000

2

Trả chi phí treo Logo đơn vị tài trợ cho VTV, trả bản quyền ca khúc phục vụ sự kiện, chi phí quảng cáo

300.000.000

3

Chi phí giấy mời, tài liệu

10.000.000

4

Chi phí làm giấy chứng nhận cho doanh nghiệp đoạt giải

15.000.000

5

Cúp cho doanh nghiệp đoạt giải và doanh nghiệp tài trợ giải

70.000.000

6

Chi phí in sách Trang vàng Thương mại dịch vụ 2016

270.000.000

7

Chi phí lập đoàn đi thẩm định các doanh nghiệp

80.000.000

8

Công tác phí

120.000.000

9

Chi phí quản lý

250.000.000

10

Các chi phí khác

120.000.000

 

Tổng cộng

2.035.000.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3653/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3653/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2016
Ngày hiệu lực08/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3653/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3653/QĐ-BCT đề án xét tặng Giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3653/QĐ-BCT đề án xét tặng Giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3653/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Thắng Hải
        Ngày ban hành08/09/2016
        Ngày hiệu lực08/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3653/QĐ-BCT đề án xét tặng Giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3653/QĐ-BCT đề án xét tặng Giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam 2016

            • 08/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực