Quyết định 3655/QĐ-UBND

Quyết định 3655/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3655/QĐ-UBND 2019 xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng tỉnh Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3655/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THEO DÕI, XỬ LÝ THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Luật An ninh mạng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng;

Căn cứ Quyết định số 938-QĐ/TU ngày 11/3/2009 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 793/TTr-STTTT ngày 11/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THEO DÕI, XỬ LÝ THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
: 3655/QĐ-UBND Ngày 26 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích phối hợp

- Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng truyền đưa thông tin vi phạm các quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng làm cản trở sự phát triển của tỉnh, gây bức xúc, dự luận trong nhân dân.

- Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên và quy định của pháp luật.

2. Việc theo dõi, tiếp nhận, kiểm chứng, định hướng, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng phải kịp thời, chính xác; đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, không cản trở tự do báo chí, tự do ngôn luận; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt thông tin; khi phát hiện những vấn đề cần xem xét, xử lý thì thông báo cho cơ quan chủ trì (Sở Thông tin và Truyền thông) để phối hợp xử lý.

2. Tùy theo tính chất, nội dung các thông tin, vấn đề cần xử lý, cơ quan chủ trì có thể tiến hành thực hiện một trong các phương thức phối hợp sau:

- Tổ chức họp để bàn, thống nhất việc kiểm tra, xác minh, thẩm định những thông tin có nội dung xấu, độc trên không gian mạng cần xử lý; thống nhất đưa ra phương án xử lý.

- Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan phối hợp về việc kiểm tra, xác minh, thẩm định, hướng xử lý thông tin có nội dung xấu, độc trên không gian mạng.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cử cán bộ có năng lực, trình độ để phối hợp trong việc theo dõi, tham mưu xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Định hướng, hướng dẫn việc cung cấp thông tin trên không gian mạng; tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

2. Theo dõi, nắm bắt, phát hiện kịp thời những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

3. Tổ chức kiểm tra, xác minh, thẩm định, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, chính quyền các cấp chủ động, kịp thời thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh trên không gian mạng; định hướng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đăng tải thông tin trên không gian mạng, trên báo chí và hoạt động của đội ngũ phóng viên trên địa bàn tỉnh, kiên quyết đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp phóng viên vi phạm pháp luật, vi phạm tôn chỉ, mục đích nghề báo.

- Chủ trì tổ chức thực hiện việc theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin xấu, độc trên không gian mạng có liên quan đến tỉnh; tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp để kiểm tra, xác minh, thẩm định, đề xuất hướng xử lý những thông tin có nội dung xấu, độc trên không gian mạng.

- Thường xuyên rà soát các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội để để kịp thời phát hiện những thông tin có nội dung xấu, độc; tổ chức điểm báo hàng ngày để báo cáo lãnh đạo tỉnh.

- Tổ chức khai thác các hệ thống kiểm soát thông tin xấu, độc do Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý thông tin trên không gian mạng.

- Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý thông tin trên không gian mạng theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỷ năng nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

- Tham mưu, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo loại bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng làm ảnh hưởng đến tỉnh.

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thông tin trên không gian mạng theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng đăng tải thông tin xấu, độc xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức theo dõi, thu thập thông tin, điều tra, xác lập chứng cứ, danh tính tổ chức, cá nhân vi phạm trên không gian mạng và đề xuất hướng xử lý. Tích cực, chủ động xác minh, làm rõ nguồn gốc, danh tính của cá nhân, tổ chức vi phạm việc truyền đưa thông tin xấu, độc trên không gian mạng theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp.

3. Hội Nhà báo tỉnh

- Quán triệt hội viên chấp hành nghiêm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam đến các chi hội và hội viên do Hội Nhà báo quản lý.

- Chủ động phối hợp theo dõi, tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và tham gia thẩm định, xử lý các thông tin xấu, độc trên mạng.

- Xử lý nghiêm đối với hội viên vi phạm Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam, vi phạm 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là định hướng thông tin về các vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh mà dư luận quan tâm; những vấn đề lớn, những vụ việc tồn đọng, bất cập gây bức xúc trong nhân dân nhằm phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc tình hình, lan truyền thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

- Chủ động phối hợp theo dõi, tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, thẩm định và đề xuất hướng xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

5. Ban Nội chính Tỉnh ủy

- Chủ động phối hợp theo dõi, tiếp nhận các thông tin có nội dung xấu, độc trên không gian mạng liên quan đến lĩnh vực nội chính Đảng, công tác cải cách tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia thẩm định và đề xuất hướng xử lý các thông tin xấu, độc có nội dung liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng.

6. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

- Chủ động phối hợp theo dõi, tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, thẩm định và đề xuất hướng xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

7. Các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân khi sử dụng internet và mạng xã hội, kỷ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc; quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng internet và mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lan truyền, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung xấu, độc, thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác quản lý, điều hành của tỉnh, lộ lọt bí mật nhà nước, trái với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin trên không gian mạng phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc trong dư luận liên quan đến địa bàn, lĩnh vực do sở, ngành, địa phương quản lý để chủ động xử lý dứt điểm theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định nhằm tránh khủng hoảng truyền thông. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và kỷ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc trên mạng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Quy định chế độ làm việc và báo cáo

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin xấu, độc trên mạng. Khi phát hiện những thông tin xấu, độc trên mạng phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan cùng biết.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khi phát hiện những vấn đề bất cập trên mạng có liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình thì phải chủ động tổ chức xác minh, xử lý và báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả xử lý qua Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo việc triển khai quy chế phối hợp, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới qua Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Sáu (06) tháng, hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí điểm báo, theo dõi, xây dựng, vận hành hệ thống, cơ sở dữ liệu thông tin xấu, độc trên mạng.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được giao tại Quy chế này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản qua Sở Thông tin và Truyền thông để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3655/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3655/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2019
Ngày hiệu lực26/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3655/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3655/QĐ-UBND 2019 xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3655/QĐ-UBND 2019 xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3655/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành26/09/2019
        Ngày hiệu lực26/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3655/QĐ-UBND 2019 xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng tỉnh Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3655/QĐ-UBND 2019 xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng tỉnh Quảng Bình

            • 26/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực