Quyết định 3660/QĐ-UBND

Quyết định 3660/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp cho ngân sách nhà nước khi thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3660/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư nộp ngân sách Quảng Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3660/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 15 tháng11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI NỘP CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI PHÍA BẮC ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI TẠI PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2019 và kết quả điều tra khảo sát giá đất thị trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 571/TTr-STNMT ngày 01 tháng 11 năm 2016; Biên bản thẩm định giá đất cụ thể ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp cho ngân sách nhà nước khi thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới; mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị; tổng diện tích: 51.981,3 m2; tổng số lô đất: 287 lô; Tổng giá trị toàn bộ lô đất: 357.064.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi bảy tỷ không trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ giá đất tại Điều 1, Sở Xây dựng có trách nhiệm xác định số tiền sử dụng đất tối thiểu nhà đầu tư phải nộp làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư; tiến hành mời thầu và đấu thầu chủ đầu tư để thực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT: TM, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3660/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3660/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2016
Ngày hiệu lực15/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3660/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3660/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư nộp ngân sách Quảng Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3660/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư nộp ngân sách Quảng Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3660/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành15/11/2016
        Ngày hiệu lực15/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3660/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư nộp ngân sách Quảng Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3660/QĐ-UBND giá đất tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư nộp ngân sách Quảng Bình 2016

            • 15/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực