Quyết định 3662/QĐ-UBND

Quyết định 3662/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 3662/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch trợ giúp pháp lý người khuyết tật Hà Nội 2017 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3662/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 08 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1057/TTr-STP ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố năm 2017-2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Chủ tịch Hội Luật gia, Chủ tịch Hội Người khuyết tật; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTT
QVN TP;
- VP UBND TP: PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT, KGVX, TH;
- T
rung tâm Tin học Công báo,
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Các Báo: HàNộimới, KT&ĐT, PL&XH, Phụ nữ Th
đô; Đài PT & TH Hà Nội;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2017 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của UBND Thành phố)

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020” và Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố năm 2017-2018, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

- Tăng cường việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2017 - 2018 trên địa bàn thành phố nhằm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật;

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết quyền được trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ này;

- Tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng) cho người khuyết tật.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trợ giúp pháp lý phải bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại “Đề án Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hp quốc về quyền của người khuyết tật được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg này 21/6/2016. Đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu tại Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017”;

- Các hoạt động cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ các đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

- Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

II. NỘI DUNG

Theo số liệu thống kê năm 2016, số người khuyết tật trên địa bàn thành phố là 98.792 người. Vì vậy, việc trợ giúp pháp lý cần tập trung một số nội dung sau:

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Tiếp tục tổ chức trợ giúp pháp lý với hình thức phù hợp cho các dạng tật tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật (các xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật, tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật ...), trong đó chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khi có yêu cầu.

Cụ thể như: Tư vấn pháp luật tại trụ sở (theo yêu cầu) và nơi ở, nơi làm việc, nơi học tập của người khuyết tật (trợ giúp pháp lý lưu động: mỗi năm tổ chức từ 80 đến 100 đợt); Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng đáp ứng 100% yêu cầu của người khuyết tật.

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức của người khuyết tật. Cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trên địa bàn thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý IV hàng năm.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, chú trọng kỹ năng tham gia tố tụng dân sự, hành chính lồng ghép với các lớp tập huấn có nội dung khác về trợ giúp pháp lý. Mỗi năm, tổ chức từ 4 đến 5 cuộc tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý IV hàng năm.

3. Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Tổ chức khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý theo lĩnh vực pháp luật có liên quan đến cuộc sống của người khuyết tật. Mỗi năm, thực hiện khảo sát từ 1.500 đến 2.000 người khuyết tật ở các khu vực khác nhau trên địa bàn thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý IV hàng năm.

4. Tuyên truyền pháp luật cho người khuyết tật

Mỗi năm thực hiện từ 25 đến 30 đợt tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, pháp luật liên quan đến các chính sách đối với người khuyết tật tại nơi ở, nơi làm việc của họ.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật.

+ Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý IV hàng năm.

5. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Trợ giúp pháp lý và các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên dụng khác cho người khuyết tật; lồng ghép việc truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương.

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan truyền thông như Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Pháp luật và Xã hội, Phụ nữ Thủ đô.

+ Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý IV hàng năm.

- Hoàn thiện việc xây dựng và lắp đặt Bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý bảo đảm tại ít nhất 70% địa điểm được lắp đặt (trụ sở của Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội).

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật.

+ Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý IV hàng năm.

6. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật, các cam kết quốc tế về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2017, năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo tiến độ thời gian.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tư pháp, UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan điều tra, thống kê, tổng hợp tình hình, số lượng các tổ chức lao động, dịch vụ, số lượng người khuyết tật, sắp xếp theo dạng tật của người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu quả.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho học sinh khuyết tật tại các trường học.

4. Sở Thông tin và Truyền thông.

Chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo của Hà Nội xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tọa đàm, phóng sự về Luật Người khuyết tật, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Sở Tài chính

B trí kinh phí và hướng dẫn chế độ chi, thanh quyết toán đối với các đơn vị liên quan được giao tại Kế hoạch này theo đúng quy định.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan điều tra, khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền về Luật Người khuyết tật và công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách bằng các hình thức phù hợp.

7. Các cơ quan nội chính Thành phố.

Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan cấp huyện thực hiện nghiêm công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

8. Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi.

Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

9. Các tổ chức của Người khuyết tật Thành phố

Hội người mù, Hội người khuyết tật, Hội nạn nhân chất độc da cam chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

10. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bảo đảm từ nguồn ngân sách của Thành phố, từ các chương trình, đề án liên quan khác.

- Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước lập dự toán kinh phí ngân sách đối với hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

- Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các Cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp để tổng hợp)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3662/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3662/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2017
Ngày hiệu lực16/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3662/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3662/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch trợ giúp pháp lý người khuyết tật Hà Nội 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3662/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch trợ giúp pháp lý người khuyết tật Hà Nội 2017 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3662/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành16/06/2017
        Ngày hiệu lực16/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3662/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch trợ giúp pháp lý người khuyết tật Hà Nội 2017 2018

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3662/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch trợ giúp pháp lý người khuyết tật Hà Nội 2017 2018

         • 16/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/06/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực