Quyết định 367/QĐ-TTg

Quyết định 367/QĐ-TTg năm 2009 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 367/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 367/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng  

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Ngày 21 tháng 11 năm 2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Công an xã, Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Để kịp thời triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức tốt việc triển khai thi hành có hiệu quả Pháp lệnh Công an xã ngay khi Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2009, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, góp phần thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG

1. Bộ Công an có trách nhiệm:

a) Khẩn trương tổ chức quán triệt nội dung Pháp lệnh Công an xã tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; tổ chức tập huấn chuyên sâu về Pháp lệnh Công an xã, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, các cơ quan, tổ chức có chức năng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã. Tổ chức thực hiện việc đào tạo Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và định kỳ bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Công an viên theo quy định của Pháp lệnh Công an xã;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

c) Ban hành Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định và Pháp lệnh Công an xã;

d) Ban hành các mẫu sổ sách, giấy tờ phục vụ cho hoạt động của Công an xã, các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ về Công an xã theo thẩm quyền;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Công an xã cho cán bộ, nhân dân để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định của pháp luật về Công an xã;

e) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Công an xã.

2. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ và các đơn vị Quân đội nhân dân phối hợp với Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảng, chính quyền, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an xây dựng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện về tổ chức, biên chế của lực lượng Công an xã cho phù hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự đối với từng địa bàn cụ thể.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm kinh phí để triển khai, thực hiện Pháp lệnh Công an xã trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành và các địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Đối với kinh phí triển khai Pháp lệnh Công an xã trong năm 2009, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an tính toán trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp bổ sung cho Bộ Công an.

5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách thương binh, liệt sĩ đối với Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ và các chế độ, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật đối với lực lượng Công an xã.

6. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ khám, chữa bệnh và các chế độ, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật đối với lực lượng Công an xã.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương tuyên truyền rộng rãi Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

8. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã. Tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý liên quan đến Công an xã để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

9. Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh;

b) Tuyển chọn, bố trí người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt tham gia lực lượng Công an xã theo đúng quy định của Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Bố trí trụ sở hoặc nơi làm việc riêng cho Công an xã, bảo đảm trang thiết bị phục vụ cho công tác của Công an xã, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương;

d) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định chi ngân sách địa phương bảo đảm cho hoạt động của Công an xã và chi phụ cấp cho Công an viên theo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương;

đ) Có chính sách, biện pháp chăm lo, hỗ trợ bảo đảm đời sống và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã; xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh;

e) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Công an xã và chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những nội dung trái với Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng Kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 367/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu367/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2009
Ngày hiệu lực20/03/2009
Ngày công báo03/04/2009
Số công báoTừ số 179 đến số 180
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 367/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 367/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 367/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu367/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành20/03/2009
        Ngày hiệu lực20/03/2009
        Ngày công báo03/04/2009
        Số công báoTừ số 179 đến số 180
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 367/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 367/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an

             • 20/03/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/04/2009

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/03/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực