Quyết định 3672/QĐ-BGTVT

Quyết định 3672/QĐ-BGTVT năm 2017 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3672/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-BGTVT ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

1. Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách các văn bản giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ theo Chương trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng của văn bản, phù hợp với thực tiễn.

2. Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản;

- Gửi báo cáo về Vụ Pháp chế về tiến độ xây dựng, trình văn bản trước ngày 23 hàng tháng.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ.

4. Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục:

- Bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác;

- Ưu tiên, sắp xếp kinh phí để đảm bảo chất lượng của các Luật trong Chương trình từ bước tổng kết, đề nghị xây dựng Luật cho đến soạn thảo Luật (Luật Giao thông đường bộ, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải).

- Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Điều 3. Đối với các văn bản sửa đổi, bổ sung trong Chương trình, chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản sửa đổi, bổ sung được ký ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ văn bản hợp nhất qua đường công văn và thư điện tử cho Vụ Pháp chế để kiểm tra, trình Bộ trưởng ký xác thực.

Trường hợp dự thảo văn bản hợp nhất không tuân theo kỹ thuật quy định tại Pháp lệnh hợp nhất văn bản thì Vụ Pháp chế trả lại ngay cho cơ quan chủ trì soạn thảo để thực hiện theo đúng quy định. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và gửi lại Vụ Pháp chế chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Vụ Pháp chế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 CỦA BỘ GTVT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3672 /QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2017)

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Bộ trình Chính phủ

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Vụ PC;

Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ

Vụ PC

Các Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

 

 

Nguyễn Văn Công

- Tên Luật có thể thay đổi theo Chương trình công tác của Chính phủ và Quốc hội;

- Vụ PC chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai việc lập đề nghị xây dựng Luật và trình Luật theo tiến độ yêu cầu của Chính phủ và Quốc hội.

- Các Tổng cục, Cục chủ trì soạn thảo và chịu trách nhiệm cuối cùng nội dung văn bản liên quan đến lĩnh vực của mình.

2.

Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, TC, ATGT, QLDN, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục HKVN, TCTy ĐSVN, UBND các tỉnh có ĐS đi qua và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đã trình

Đã trình

Tháng 01

Nguyễn Ngọc Đông

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11859/VPCP-PL ngày 7/11/2017

3.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ PC

Các Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục ĐKVN, Tổng cty ĐSVN và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Đã trình

Đã trình

Tháng 02

Nguyễn Ngọc Đông

 

4.

Nghị định quy định về tổ chức, trang phục, phù hiệu, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu

Cục ĐSVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, TCCB, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt

Đã trình

Đã trình

Tháng 02

Nguyễn Ngọc Đông

 

5.

Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, VT, ATGT, MT, QLDN, PPP; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

TCĐBVN, Các Cục thuộc Bộ

Đã trình

Tháng 3

Tháng 7

Nguyễn Nhật

Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình của Chính phủ.

6.

Nghị định quy định quản lý phương tiện thủy nội địa

Cục ĐTNĐVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, MT, KHCN; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 9

Nguyễn Nhật

Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình của Chính phủ.

7.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch tàu bay

Cục HKVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, KHCN, QLDN, HTQT; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 8

Lê Đình Thọ

Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

8.

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014)

Cục ĐTNĐVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, MT, KCHTGT, KHCN, QLDN, TCCB; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 12

Nguyễn Nhật

Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

9.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Cục HHVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, HTQT, KCHTGT, ATGT, QLDN, TCCB, KHCN; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Tổng cty BĐATHH miền Bắc và miền Nam

Tháng 3

Tháng 7

Tháng 12

Nguyễn Văn Công

Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

10.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng

Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, QLDN, HTQT, KHCN; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Tổng cục ĐBVN; Trường đại học CNGTVT

Tháng 3

Tháng 8

Tháng 12

Lê Đình Thọ

- Triển khai QĐ số 985a/QĐ-TTG ngày 21/6/2017

- Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

11.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2017/QĐ-TTg ngày 16/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Cục HKVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, TCCB, TC, QLDN; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 1/2019

Lê Đình Thọ

- Thời gian trình sẽ được điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

- Tiến độ văn bản đã được điều chỉnh theo đề nghị của Vụ Vận tải. Tuy nhiên, Vụ Vận tải và Cục HKVN phải chủ động để đảm bảo không để khoảng trống pháp lý khi doanh nghiệp bảo đảm an ninh hàng không được thành lập.

 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh

TCĐBVN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, VT, QLDN, KCHTGT, KHCN, PPP; Văn phòng Bộ,

Thanh tra Bộ;

Cục QLXD&CLCT

 

Đã trình

Tháng 3

Nguyễn Ngọc Đông

Thực hiện theo TBKL số 398/TB-BGTVT ngày 24/10/2017 và chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại báo cáo số 775/TC ngày 25/10/2017 của Vụ TC

Chuyển tiếp từ 2017

2.

Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT)

Tổng cục ĐBVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, QLDN, TC, ATGT, KHCN; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục ĐKVN

Cục Y tế

 

 

 

Lê Đình Thọ

- Thực hiện theo Thủ tục đơn giản.

- Vụ VT và TCĐBVN chủ động để đảm bảo Thông tư có hiệu lực đồng thời với Nghị định

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tổng cục ĐBVN

Vụ HTQT

Các Vụ: PC, QLDN, KHCN, VT, MT, ATGT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Sau 01 tháng kể từ ngày phía Lào có văn bản đồng ý chấp thuận việc phía Việt Nam áp dụng mẫu giấy phép liên vận

Sau 02 tháng kể từ ngày phía Lào có văn bản đồng ý chấp thuận việc phía Việt Nam áp dụng mẫu giấy phép liên vận

Sau 03 tháng kể từ ngày TCĐBVN trình Bộ dự thảo Thông tư

Lê Đình Thọ

 

4.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, TC, MT, ATGT, TCCB, QLDN, PPP; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục QLXD&CLCTGT.

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 7

Lê Đình Thọ

 

5.

Thông tư quy định về trang phục của sát hạch viên

Tổng cục ĐBVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, ATGT, TC, VT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 8

Lê Đình Thọ

 

6.

Thông tư quy định về phân cấp quản lý tuyến đường quốc lộ

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TC; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 7

Lê Đình Thọ

 

7.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT quy định về tuần tra kiểm tra, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHCN, VT, PPP; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục QLXD&CLCT

Tháng 6

Tháng 8

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

8.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, PPP, TC, KHCN; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 4

Lê Đình Thọ

Nhiệm vụ đã được giao tại văn bản số 12662/BGTVT-KCHT ngày 09/11/2017

II

LĨNH VỰC HÀNG HẢI

9.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, TCCB, HTQT, VT, ATGT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

Đã trình

Tháng 12/2017

Tháng 3/2018

Nguyễn Văn Công

Chuyển tiếp từ 2017

10.

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Cục HHVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, MT, KCHTGT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Ban CH PCTT&TKCN

Đã trình

Tháng 12/2017

Tháng 5/2018

Nguyễn Văn Công

Chuyển tiếp từ 2017

11.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Cục HHVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHCN, TC, QLDN, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

 

Tháng 2

Tháng 4

Nguyễn Văn Công

- Thực hiện theo thủ tục đơn giản

12.

Thông tư quy định vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc (thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT ngày 28/111/2011)

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: HTQT, KCHTGT, KHCN, ATGT, VT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 7

Nguyễn Văn Công

 

13.

Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

Cục HHVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, QLDN; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

 

14.

Thông tư quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong ngành hàng hải (thay thế Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010)

Cục HHVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, MT, VT, TC, TCCB; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 8

Nguyễn Văn Công

 

15.

Các Thông tư công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải

- Cục HHVN chủ động rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư trình Bộ;

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình Bộ trưởng ban hành Thông tư và tổ chức thực hiện.

III

LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

16.

Thông tư ban hành mức giá và khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, TC, QLDN, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 12

Lê Đình Thọ

Tiến độ xây dựng văn bản đã được ấn định theo đề nghị của Vụ Vận tải. Tuy nhiên, Vụ Vận Tải và Cục HKVN chủ động để đảm bảo không có khoảng trống pháp lý khi Cảng Hàng không Vân Đồn đi vào hoạt động.

17.

Thông tư quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng (thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016)

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, TCCB, MT, QLDN; Văn phòng Bộ,

Thanh tra Bộ

Tháng 6

Tháng 9

Tháng 2/2019

Lê Đình Thọ

Cần đánh giá tác động kỹ lưỡng các nội dung của Thông tư. Đồng thời, Vụ VT và Cục HKVN chủ động để không tạo khoảng trống pháp lý khi lực lượng an ninh hàng không được tổ chức độc lập và đi vào hoạt động

18.

Thông tư ban hành Bộ Quy chế an toàn HKDD lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (thay thế Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011)

Cục HKVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, MT, KHCN, HTQT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 2

Tháng 10

Năm 2019

Lê Đình Thọ

 

19.

Thông tư về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT)

Cục HKVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, MT, QLDN; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 2

Tháng 11

Năm 2019

Lê Đình Thọ

 

20.

Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ (thay thế Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT và Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT)

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, HTQT, KCHTGT, ATGT, KHCN; Văn phòng Bộ, Tổng cty QLHĐB; các hãng HK

 

 

 

Lê Đình Thọ

- Thực hiện thủ tục đơn giản.

- Cục HKVN và Vụ VT chủ động để đảm bảo Thông tư có hiệu lực đồng thời với Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

21.

Thông tư ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (thay thế Thông tư số 53/2013/TT-BGTVT)

Cục HKVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, TC; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

 

Tháng 1

Tháng 3

Lê Đình Thọ

Thực hiện theo thủ tục đơn giản

22.

Thông tư quy định về sử dụng dữ liệu trích xuất từ phương tiện, kỹ thuật chuyên ngành hàng không

Cục HKVN

Vụ PC

Các Vụ: QLDN, ATGT, KHCN, HTQT; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ

 

 

 

Lê Đình Thọ

- Nội dung Thông tư có thể thay đổi theo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng không (thay thế NĐ 147/2013/NĐ-CP)

- Thực hiện theo thủ tục đơn giản

- Cục HKVN và Vụ PC chủ động để đảm bảo Thông tư có hiệu lực đồng thời với Nghị định

IV

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

23.

Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa (thay thế Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT và Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT)

Cục ĐTNĐ

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT, MT, QLDN, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 7

Tháng 10

Tháng 01/2019

Nguyễn Nhật

 

24.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/9/2012 quy định lắp đặt báo hiệu Km – địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu ĐTNĐ

Cục ĐTNĐ

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT, QLDN, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 9

Nguyễn Nhật

 

25.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2013/TT-BGTVT ngày 09/10/2013 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiêu liệu cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

VỤ KHCN

Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT, MT, QLDN, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 6

Tháng 8

Tháng 12

Nguyễn Nhật

 

26.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 132/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm giao thông đường thủy nội địa">12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 hướng dẫn Nghị định số 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Cục ĐTNĐ

Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, TC, TCCB, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ

 

Tháng 1

Tháng 3

Nguyễn Nhật

Thực hiện theo thủ tục đơn giản

V

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

27.

Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

Cục ĐSVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, MT, Văn phòng Bộ, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt, các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Đã trình

Đã trình

Tháng 02

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

28.

Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, MT, KHCN, Văn phòng Bộ, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt, các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Đã trình

Đã trình

Tháng 3

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

29.

Thông tư quy định tiêu chuẩn, đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt; yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm

Cục ĐKVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, ATGT, VT, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục ĐSVN

Đã trình

Đã trình

Tháng 3

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

30.

Thông tư quy định về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, MT, Văn phòng Bộ, Cục ĐSVN, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt, các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Đã trình

Đã trình

Tháng 3

Nguyễn Ngọc Đông

- Nội dung Thông tư bao gồm cả các quy định chi tiết về mức giới hạn các thông số về chất lượng môi trường, hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp đánh giá, yêu cầu quản lý về môi trường.

- Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

31.

Thông tư quy định về đường ngang và cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục ĐBVN, Tổng cty ĐSVN và các đơn vị có liên quan

Đã trình

Đã trình

Tháng 3

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

32.

Thông tư quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục ĐBVN, Tổng cty ĐSVN và các đơn vị có liên quan

Đã trình

Đã trình

Tháng 3

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

33.

Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, TC, Văn phòng Bộ, Ban PCTT&TKCN, Cục QLXD, Tổng cty ĐSVN và các đơn vị có liên quan

Đã trình

Tháng 12/2017

Tháng 3

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

34.

Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Cục ĐSVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, TC, KHCN, Văn phòng Bộ, Cục ĐKVN Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

UBND TP Hà Nội, HCM

Đã trình

Đã trình

Tháng 3

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

35.

Thông tư quy định về xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu; điều hành giao thông vận tải đường sắt; giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, KCHTGT, TC, TCCB, Văn phòng Bộ, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Đã trình

Đã trình

Tháng 4

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

 

36.

Thông tư hướng dẫn về việc kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục ĐBVN, Tổng cty ĐSVN, UBND cấp tỉnh có ĐS và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Đã trình

Tháng 12/2017

Tháng 4

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

 

37.

Thông tư quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

Cục ĐKVN

Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Văn phòng Bộ, Cục ĐSVN, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt, doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Đã trình

Đã trình

Tháng 4

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

38.

Thông tư quy định việc đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, MT, KCHTGT, Văn phòng Bộ,

Các Cục: ĐSVN, QLXD&CLCTGT

UBND TP Hà Nội, HCM

Đã trình

Đã trình

Tháng 4

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

39.

Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu

Cục ĐSVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, VT, Văn phòng Bộ, Cục ĐKVN, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

UBND TP Hà Nội, HCM

Đã trình

Tháng 01/2018

Tháng 4

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

 

40.

Thông tư quy định trình tự xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, VT, Văn phòng Bộ, Tổng cty ĐSVN và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Đã trình

Tháng 01/2018

Tháng 4

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

 

41.

Thông tư quy định việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, Văn phòng Bộ, UBND cấp tỉnh có ĐS đi qua, Tổng cty ĐSVN, các doanh nghiệp vận tải đường sắt và các doanh nghiệp đường sắt chuyên dùng

Đã trình

Tháng 01/2018

Tháng 4

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

42.

Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, MT, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục ĐBVN, Tổng cty ĐSVN và

UBND cấp tỉnh có ĐS đi qua

Đã trình

Tháng 01/2018

Tháng 4

Nguyễn Ngọc Đông

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

VI

LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

43.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT, TC, MT, HTQT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

 

Tháng 2

Tháng 5

Lê Đình Thọ

Thực hiện theo thủ tục đơn giản

44.

Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (thay thế Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT)

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT, TC, MT, HTQT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

 

Tháng 1

Tháng 3

Lê Đình Thọ

Thực hiện theo thủ tục đơn giản

45.

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới (thay thế Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011)

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, MT, VT, ATGT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Tháng 6

Tháng 9

Tháng 12

Lê Đình Thọ

Vụ KHCN chủ động các nội dung và tiến độ để kịp thời hướng dẫn thi hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017

46.

Thông tư quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiêu liệu của tàu biển Việt Nam

Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, VT, ATGT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 6

Nguyễn Văn Công

 

47.

Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, KHCN, VT, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

Tháng 4

Tháng 8

Tháng 12

Lê Đình Thọ

 

VII

LĨNH VỰC KHÁC

48.

Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông vận tải (thay thế Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09/6/2015)

Vụ TCCB

Vụ TCCB

Các Vụ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ

Đã trình

Đã trình

Tháng 1

Nguyễn Ngọc Đông

 

49.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 30/9/2011 hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Thanh tra Bộ; Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 5

Nguyễn Ngọc Đông

 

50.

Thông tư quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý

Vụ PPP

Vụ PPP

Các Vụ: PC, KCHTGT, TCCB; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục QLXD & CL CTGT; Tổng cục ĐBVN; các Cục.

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 7

Nguyễn Nhật

 

51.

Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Vụ TCCB

Vụ TCCB

Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

Vụ TCCB chủ động để đáp ứng yêu cầu về mặt tiến độ và nội dung theo Nghị định quy định về tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện (hiện nay Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian soạn thảo

Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Trình Bộ dự thảo

Gửi Bộ KHCN thẩm định

1.

Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về việc lắp đặt thiết bị AIS trên phương tiện VR-SB

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

Cục HHVN

Đã trình

Đã trình

20 ngày sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ KHCN

Nguyễn Văn Công

Chuyển tiếp từ 2017

2.

Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục HHVN

Đã trình

Tháng 3/2018

20 ngày sau khi nhận được văn bản thẩm định của Bộ KHCN

Nguyễn Văn Công

Chuyển tiếp từ 2017

3.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, ATGT, MT, Văn phòng Bộ, Cục ĐSVN,

Tổng cty ĐSVN

Đã trình

Tháng 01/2018

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Chuyển tiếp từ 2017

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

4.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, ATGT, MT, Văn phòng Bộ, Cục ĐKVN,

Tổng cty ĐSVN

Đã trình

Tháng 02/2018

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Chuyển tiếp từ 2017

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

5.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, ATGT, Văn phòng Bộ, Cục ĐKVN,

Tổng cty ĐSVN

Đã trình

Tháng 3/2018

Tháng 4/2018

Nguyễn Ngọc Đông

Chuyển tiếp từ 2017

Tiến độ văn bản đã được giao tại Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017

6.

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu (sửa đổi, bổ sung QCVN 26:2016/BGTVT)

Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục HHVN

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 11

Nguyễn Văn Công

 

7.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Cục ĐKVN

Vụ MT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục HHVN

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 10

Nguyễn Văn Công

 

 

Phụ lục 4

THÔNG TƯ DO BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian cơ quan soạn thảo trình đề cương

Thời gian cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian gửi Bộ, ngành khác ban hành

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

1.

Thông tư của Bộ Tài chính ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

TCĐBVN

Vụ TC

Các Vụ: KCHTGT, PPP, PC, VT, KHCN, QLDN; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục QLXD&CLCT

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 5

Lê Đình Thọ

Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 483/TC-VPCP ngày 13/10/2017

 

Phụ lục 5

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VÀ TỔNG KẾT THI HÀNH

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian cơ quan soạn thảo trình

Thời gian cơ quan tham mưu trình gửi Bộ Tư pháp

Thời gian Bộ trình Chính phủ

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

1.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Giao thông đường bộ

Tổng cục ĐB

Vụ PC

Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Cục thuộc Bộ

Đã trình

Tháng 7/2018

Tháng 10/2018

Lê Đình Thọ

 

2.

Luật Hàng không Việt Nam

Vụ PC chủ trì, phối hợp với Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai việc tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Hàng không dân dụng năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Lê Đình Thọ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3672/QĐ-BGTVT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3672/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3672/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3672/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

  • 28/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực