Quyết định 3676/QĐ-BGTVT

Quyết định 3676/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập Hội đồng cấp Bộ xét duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3676/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ xét duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường năm 2009


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3676/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP BỘ XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Công văn số 2514/BTNMT-KH ngày 09/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2009 của các Bộ, ngành;
Căn cứ Công văn số 5956/BGTVT-KHCN ngày 12/08/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2009;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Bộ xét duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường năm 2009 kèm theo Công văn số 5956/BGTVT-KHCN ngày 12/08/2008 của Bộ Giao thông vận tải; Danh sách chi tiết các thành viên Hội đồng trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, đánh giá nội dung các thuyết minh đề cương để tư vấn cho Bộ Giao thông vận tải phê duyệt triển khai. Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để Hội đồng làm việc có kết quả.

Vụ Môi trường căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, xem xét phê duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: MT, TC và các Ông, Bà có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CẤP BỘ XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 3676/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT

Họ tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

TS. Chu Mạnh Hùng

Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Ngô Kim Định

Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

ThS. Nguyễn Hữu Nhật

Trung tâm KHCN&BVMT GTVT, Viện KHCN GTVT

Ủy viên phản biện

4

TS. Đặng Văn Lợi

Phó Vụ trưởng Vụ HTQT và KHCN, Tổng Cục Môi trường, Bộ TN&MT

Ủy viên phản biện

5

ThS. Nguyễn Viễn Đàn

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ TN&MT

Ủy viên

6

ThS. Trần Mạnh Tiếp

Trưởng ban KHCN, Cục Hàng không Việt Nam

Ủy viên

7

ThS. Bùi Xuân Trường

Trưởng Phòng KHCN& HTQT, Cục ĐBVN

Ủy viên

8

ThS. Hà Hồng Khang

Chuyên viên chính, Vụ Tài chính, Bộ GTVT

Ủy viên

9

ThS. Trần Ánh Dương

Chuyên viên chính, Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Ủy viên thư ký

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3676/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3676/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2008
Ngày hiệu lực02/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3676/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3676/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ xét duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3676/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ xét duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường năm 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3676/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành02/12/2008
        Ngày hiệu lực02/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3676/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ xét duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3676/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng cấp Bộ xét duyệt thuyết minh đề cương các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường năm 2009

            • 02/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực