Quyết định 3678/QĐ-UBND

Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước khoáng thiên nhiên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước khoáng đã được thay thế bởi Quyết định 59/2014/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên khoáng sản Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 13/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước khoáng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3678/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế Tài nguyên ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 121/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh về việc quy định giá tính Thuế Tài nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2966/STC-GCS ngày 30/11/2012, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tại Biên bản làm việc ngày 30/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá tính thuế nước khoáng thiên nhiên từ 500.000 đồng/m3 (tại mục VII, Phụ lục kèm theo Quyết định số 121/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh) xuống còn 180.000 đồng/m3.

Thời điểm điều chỉnh: Từ ngày 01/01/2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;
- Chánh, các PVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3678/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3678/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2012
Ngày hiệu lực 06/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/09/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3678/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước khoáng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước khoáng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3678/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Trần Minh Kỳ
Ngày ban hành 06/12/2012
Ngày hiệu lực 06/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/09/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước khoáng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên nước khoáng