Quyết định 368/QĐ-TTg

Quyết định 368/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 368/QĐ-TTg Đề án xây dựng cầu nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc miền Trung Tây Nguyên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 368/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC, MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Xét Tờ trình số 42-TTr/TWĐTN-TNXP, ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020 (sau đây viết tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu:

a) Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo ở các xã thuộc diện khó khăn tại tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

b) Xây dựng mô hình hoạt động của phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương, qua đó góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

2. Nguyên tắc và tiêu chí:

a) Dự án xây dựng cầu nông thôn phải phù hợp với quy hoạch giao thông nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa nằm trong quy hoạch, phải được bổ sung vào quy hoạch trước khi quyết định đầu tư.

b) Ưu tiên xây dựng cầu tại điểm suối, kênh, mương giao cắt đường giao thông nối giữa các thôn, bản hoặc từ thôn, bản đến trung tâm xã, thị trấn, trường học, trạm y tế, khu sản xuất tập trung có nguy cơ mất an toàn, cản trở giao thông trong mùa mưa lũ.

c) Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật: Áp dụng tiêu chuẩn ngành đối với đường giao thông nông thôn loại A, B.

3. Nội dung:

a) Quy mô: Đầu tư 32 dự án gồm 450 cầu nông thôn, trên phạm vi 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Danh mục các dự án xây dựng cầu nông thôn thuộc Đề án: Có phụ lục kèm theo.

c) Phương án thiết kế và giải pháp kỹ thuật xây dựng cầu:

- Phương án giải pháp kỹ thuật cầu: Gồm các loại cầu trên đường giao thông nông thôn loại A và loại B theo Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

- Phương án thiết kế công trình: Thiết kế một bước.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện Đề án: 07 năm, từ năm 2014 đến năm 2020, trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2014 thực hiện 12 dự án; năm 2015 thực hiện 10 dự án; năm 2016 thực hiện 10 dự án.

- Giai đoạn thực hiện: Năm 2015 thực hiện 12 dự án; năm 2016 thực hiện 10 dự án; năm 2017 thực hiện 10 dự án.

5. Tổng vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư phần nhà nước thực hiện: Khái toán theo giá hiện tại là: 324.866.910.000 đồng (Ba trăm hai bốn tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm mười ngàn đồng).

b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương đầu tư xây dựng cầu; thanh niên tình nguyện, người dân địa phương góp công sức làm đường dẫn hai đầu cầu. Trường hợp phải đền bù, giải phóng mặt bằng, ngân sách địa phương bố trí để thực hiện.

c) Kế hoạch đầu tư vốn thực hiện theo tiến độ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tiến độ kế hoạch đầu tư vốn

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

12.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

42.866

6. Tổ chức thực hiện:

a) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án; quyết định phê duyệt các dự án xây dựng cầu nông thôn trong danh mục kèm theo đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư chỉ đạo Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn thực hiện, dự án, tổ chức lực lượng, huy động nguồn lực xây dựng các hạng mục liên quan đảm bảo khai thác đồng bộ công trình.

- Phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm theo tiến độ đầu tư tại Quyết định này; thực hiện chế độ quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo các Bộ, ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan cân đối, bố trí đủ vốn ngân sách hàng năm cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện Đề án theo yêu cầu tiến độ.

c) Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư theo quy định.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư nêu tại danh mục dự án xây dựng cầu nông thôn kèm theo Quyết định này có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan liên quan phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh (Thành) đoàn thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành theo thẩm quyền, lồng ghép Đề án này với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn để phát huy hiệu quả nguồn lực.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện và tiếp nhận bàn giao và tổ chức quản lý các công trình của Đề án sau khi hoàn thành. Bố trí bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo huy động nguồn vốn triển khai các hạng mục liên quan đề khai thác đồng bộ công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngay ký ban hành.

Điều 3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trong Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- UBND 32 tỉnh, thành phố triển khai Đề án;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b): XH115

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Địa điểm (xóm/thôn/bản, xã, huyện)

1

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hòa Bình

 

Cầu Xóm Khao

Xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn

 

Cầu Xóm Tre

Xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn

 

Cầu Xóm Đa

Xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn

 

Cầu Cộ Khổ

Xóm Cốc, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn

 

Cầu Đống đạn

Xóm Niếng, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

 

Cầu Gốc Búng

Xóm Niếng, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

 

Cầu Tân Thành

Xóm Tân Thành, xã An Lạc, huyện Lạc Thủy

 

Cầu Suối Cây Táo

Thôn Liên phú, xã An Lạc, huyện Lạc Thủy

 

Cầu Xóm Hạ

Xóm Hạ, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy

 

Cầu Rậm

Xóm Rậm, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy

 

Cầu Cửa Lũy

Xóm Cửa Lũy, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy

 

Cầu Roi

Xóm Roi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc

 

Cầu Phổn

Xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc

 

Cầu Thượng

Xóm Thượng, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc

 

Cầu Diều Bồ

Xóm Diều Bồ, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc

2

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Sơn La

 

Cầu Xung kích 1

Bản Xà, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên

 

Cầu Xung kích 2

Trung tâm xã Mường Lang, huyện Phù Yên

 

Cầu Xung kích 3

Bản Chiềng, Mường Lang, huyện Phù Yên

 

Cầu Xung kích 4

Vạn Yên, Bắc Phong, huyện Phù Yên

 

Cầu Xung kích 5

Xã Mường Cơi, huyện Phù Yên

 

Cầu Đồng hành 1

Bản Nà Khoang, Tú Nang, huyện Yên Châu

 

Cầu Đồng hành 2

Bản Cang, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu

 

Cầu Đồng hành 3

Bản Bó Mon, xã Tú Nang, huyện Yên Châu

 

Cầu Đồng hành 4

Bản Tô Buông, Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

 

Cầu Đồng hành 5

Bản Mệt, Sặp Vạt, huyện Yên Châu

 

Cầu Tây Tiến 1

Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu

 

Cầu Tây Tiến 2

Bản To Láng, Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu

 

Cầu Thanh niên 1

Xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

 

Cầu Thanh niên 2

Xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

 

Cầu Thanh niên 3

Bản To Ngùi, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ

3

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Điện Biên

 

Cầu Hồng Lếch Nưa

Bản Hồng Lếch Nưa,Thanh Hưng, huyện Điện Biên

 

Cầu Nọong Hẹt

Đội 14, xã Nọong Hẹt, huyện Điện Biên

 

Cầu Hồng Lếch Cuông

Đội 10, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên

 

Cầu Phiêng Ban

Bản Phiêng Ban, Thanh An, huyện Điện Biên

 

Cầu Bản Sáng

Bản Sáng 2, Thanh An, huyện Điện Biên

 

Cầu Nọong Hẹt 1

Đội 1, xã Nọong Hẹt, huyện Điện Biên

 

Cầu Loong Quôn

Bản Loong Quôn, Sa Mứn, huyện Điện Biên

 

Cầu Lọng Hống

Bản Lọng Hống, Quài Nưa, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Bản La

Bản La, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Bản Sảo

Bản Sảo, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Nậm Cá

Bản Nậm Cá, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Chiềng Ban

Bản Chiềng Ban, Mùn Chung, Tuần Giáo

 

Cầu Đề Chia A

Bản Đề Chia A, Pú Nhung, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Bản Món

Bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo,

 

Cầu Bản Đứa

Bản Đứa, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

4

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lai Châu

 

Cầu Tả Ngảo

Bản Lao Lử Đề, Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ

 

Cầu Nậm Nó

Bản Nậm Nó 2, Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn

 

Cầu Dào San

Bản Ma Can, xã Dào San, huyện Phong Thổ

 

Cầu Trung Chải

Bản Nậm Nó 2, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn

 

Cầu Cừ Xá

Bán Cừ Xá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè

 

Cầu Huổi Han

Bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè

 

Cầu Treo Bó

Bản Treo Bó, xã Phúc Than, huyện Tân Uyên

 

Cầu Hua Ngò

Bản Hua Ngò, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên

 

Cầu Nậm Lò

Bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ

 

Cầu Bản Giang

Bản Nà Cơ, xã Bản Giang, huyện Tam Đường

 

Cầu Na Đông

Bản Na Đông, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường

 

Cầu Nậm Vai

Nậm Vai, xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên

 

Cầu Pa Mu

Bản Pá Khoang, xã Pha Mu, huyện Than Uyên

 

Cầu Sòn Thầu I

Bản Sòn Thầu I, Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ

 

Cầu Bản Lang

Bản Chảng Phàng II, Bản Lang, huyện Phong Thổ

5

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lào Cai

 

Cầu Bản Lúc 2

Bản Lúc 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên

 

Cầu Bản Tắp 2

Bản Tắp 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên

 

Cầu Nậm Khạo

Bản Nậm Khạo, xã Vinh Yên, huyện Bảo Yên

 

Cầu Năm Kỳ

Bản Năm Kỳ, xã Vinh Yên, huyện Bảo Yên

 

Cầu Bản 3

Bản 3, xã Long Khanh, huyện Bảo Yên

 

Cầu Vằng Cuồng

Bản Bản 2, xã Long Khanh, huyện Bảo Yên

 

Cầu Bản Pác Bó

Bản Pác Bó, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên

 

Cầu Thâm Luông

Bản Thâm Luông, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên

 

Cầu Nậm Xoong

Thôn Nậm Xoong, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên

 

Cầu Việt Hải

Thôn Việt Hải, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên

 

Cầu Nà Đo

Bản Nà Đo xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn

 

Cầu Nà Hin

Bản Nà Hin, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn

 

Cầu Ông Sù

Xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn

 

Cầu Ông Đoỏng

Xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn

 

Cầu Nậm Mạ 1

Bản Nậm Mạ 1, Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn

6

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Yên Bái

 

Cầu Tập Năng 2

Thôn Tập Năng 2, Suối Giàng, huyện Văn Chấn

 

Cầu Thôn 5

Thôn 5, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên

 

Cầu Làng Át

Thôn 20, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên

 

Cầu Đầm Sen

Thôn 7, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên

 

Cầu Thôn Phát

Thôn Phát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên

 

Cầu Khe Giang

Thôn Khe Giang, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên

 

Cầu Sài Lương

Thôn Sài Lương, xã An Lương, huyện Văn Chấn

 

Cầu Bản Chang

Thôn 6, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên

 

Cầu Sơn Nam

Thôn Sơn Nam, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên

 

Cầu Tiến Đạt

Thôn Tiến Đạt, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên

 

Cầu Thẩm Có

Thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn

 

Cầu Khe Lép 3

Thôn Khe Lép 3, xã Xuân Tâm, huyện Văn Yên

 

Cầu Khe Thủ

Thôn Đồng Phay, Kiên Thành, huyện Trấn Yên

 

Cầu Thôn 7

Thôn 7, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên

 

Cầu Khe Loóng

Thôn 7, xã Tân Đồng, Trấn Yên, huyện Yên Bái

7

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Tuyên Quang

 

Cầu Đồng Quán

Thôn Đồng Quán, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa

 

Cầu Thanh Niên

Thôn Nà Luông, xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa

 

Cầu Thôn Trương

Thôn Trương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn

 

Cầu Đạo Viện

Thôn Đồng Quân, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn

 

Cầu Pắc Nhiêng

Thôn Pắc Nhiêng, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn

 

Cầu Phiêng Mơ

Thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình

 

Cầu Bản Tha

Thôn Bản Tha, Hồng Quang, huyện Lâm Bình

 

Cầu Nà Bản

Thôn Nà Bản, Thượng Lâm, huyện Lâm Bình

 

Cầu Mỏ Nghiều

Thôn 4 Mỏ Nghiều, Tân Thành, huyện Hàm Yên

 

Cầu Việt Thành

Thôn 4 Việt Thành, Tân Thành, huyện Hàm Yên

 

Cầu Bản Cưởm

Thôn Bản Cưởm, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang

 

Cầu Đồng Đăm

Thôn Đồng Đăm, xã Thượng Nông, huyện Na Hang

 

Cầu Bản Lục

Thôn Bản Lục, xã Đà Vi, huyện Na Hang,

 

Cầu Sơn Nam

Thôn Ao Xanh, xã Nam Sơn, huyện Sơn Dương

 

Cầu Đồng Cháy

Thôn Đồng Cháy, xã Sơn Nam, huyện S ơn Dương

8

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hà Giang

 

Cầu Ma Ly Sán

Thôn Ma Ly Sán, xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần

 

Cầu Quảng Hạ

Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần

 

Cầu Há Súng

Thôn Há Súng, Phố Cáo, huyện Đồng Văn

 

Cầu Chúng Pả A

Thôn Chúng Pả A, Phố Cáo, Đồng Văn

 

Cầu Lùng Vài

Thôn Lùng Vài, Phương Độ, thành phố Hà Giang

 

Cầu Châng

Thôn Châng, Phương Thiện, thành phố Hà Giang

 

Cầu Bản Chè II

Thôn Bản Chè II, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì

 

Cầu Thôn Lủng

Thôn Lủng Nàng, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì

 

Cầu Bản Chè II

Thôn Bản Chè II, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì

 

Cầu Sang Phàng

Thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ

 

Cầu Lùng Cáng

Thôn Lùng Cáng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ

 

Cầu Thâm Tiềng

Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh,

 

Cầu Phiêng Trà

Cầu Phiêng Trà, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh

 

Cầu Nà Pâu

Xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê

 

Cầu Phiêng Đáy

Xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê

9

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Thái Nguyên

 

Cầu Cây Cóc

Xã Bình Thành, huyện Định Hóa

 

Cầu Nà Đin

Thôn Nà Đin, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa

 

Cầu Làng Chùa

Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa

 

Cầu Trà Viên

Thôn Trà Viên, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình

 

Cầu Đồng Bầu

Thôn Đồng Bầu, xã Tân Thành, huyện Phú Bình

 

Cầu Muối

Xã Tân Thành, huyện Phú Bình

 

Cầu Trầm Hương

Thôn Trầm Hương, xã Hà Châu, huyện Phú Bình

 

Cầu Phẩm 1

Phẩm 1, xã Xân Phương, huyện Phú Bình

 

Cầu Đại Lễ

Thôn Đại Lê, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình

 

Cầu Tân Sơn

Thôn Tân Sơn, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình

 

Cầu Xóm 5

Xóm 5, thị trấn sông Cầu, huyện Đồng Hỷ

 

Cầu Suối Đỏ

Thôn Suối Đỏ, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ

 

Cầu Lòng Giàn

Lòng Giàn, xã Khe Mo, huyện Đồ ng Hỷ

 

Cầu Bầu 2

Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương

 

Cầu Gốc Gạo

Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương

10

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Bắc Kạn

 

Cầu Thôm Kham

Thôn Coọn Luông, xã Xuân La, huyện Pác Nặm

 

Cầu Nà Ái

Thôn Lủng Muồng, xã Xuân La, huyện Pác Nặm

 

Cầu Hin Phôn

Thôn Bản Sáo, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Nà Cà 1

Thôn Bản Hun, xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Nà Cà 2

Thôn Nà Cà, xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Nà Kéo

Tôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Nà Lẹng

Thôn Bản Súng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Pác Cưởm

Thôn Nà Khảo, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Khuổi Khương

Đông Piều, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Khuổi Tậu

Bản Pẳng, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Nà Này

Thôn Bó Danh, thị trấn Nà Pặc, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Nà Nọi

Thôn Nà Nội, thị trấn Nà Pặc, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Phiêng Lủng

Thôn Phiênh Lùng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

 

Cầu Cốc Bát

Thôn Phác Già, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

 

Cầu Cốc Lùng

Thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

11

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Cao Bằng

 

Cầu Slằng Péc

Thị Trấn Đông Khê, huyện Thạch Khê

 

Cầu Nà Phai

Xã Trọng Con, huyện Thạch Khê

 

Cầu Nà Luông

Xã Thái Cường, huyện Thạch Khê

 

Cầu Quang Hán 1

Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh

 

Cầu Quang Hán 2

Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh

 

Cầu Tri Phương

Xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh

 

Cầu Nà Lìn

Xã Vị Quang, huyện Thông Nông

 

Cầu Nà Thôm

Xã Đa Thông, huyện Thông Nông

 

Cầu Ngườm Trung

Xã Cần Yên, huyện Thông Nông

 

Cầu Bản Sẳng

Xã Bạch Đằng, huyện Hòa An

 

Cầu Lũng An

Xã Thái Học, huyện Nguyên Bình

 

Cầu Tổng Ngà

Xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình

 

Cầu Pác Sáo

Xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

 

Cầu Bản Đoán

Xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

 

Cầu Nà Mạ

Xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

12

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lạng Sơn

 

Cầu Phai Tói

Thôn Khe Ca, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập

 

Cầu Nà Làng

Thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc

 

Cầu Lâm Hạ

Thôn Lâm Hạ, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng

 

Cầu Làng Ngũa

Thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng

 

Cầu Tà Đình

Thôn Nà Khoang, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia

 

Cầu Lùng Thúm

Thôn Lùng Thúm, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan

 

Cầu Nà Khưa

Thôn Nà Khưa, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định

 

Cầu Nà Chà

Thôn Nà Chà, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng

 

Cầu Nà Phin

Thôn Làng Mới, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn

 

Cầu Pò Điểm

Thôn Nà Lẹng, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia

 

Cầu Bản Chu

Bản Chu, xã Thái Bình, huyện Đình Lập

 

Cầu Suối Lông

Thôn Suối Lông, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình

13

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Ninh

 

Cầu Khe Vằn

Xã Húc Động, huyện Bình Liêu

 

Cầu Thông Châu

Xã Húc Động, huyện Bình Liêu

 

Cầu Pò Chè

Xã Húc Động, huyện Bình Liêu

 

Cầu Súi Cáu

Xã Húc Động, huyện Bình Liêu

 

Cầu Lẩu Gìn Tồng

Xã Yên Than, huyện Tiên Yên

 

Cầu Đông Sơn

Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

 

Cầu Thôn Tây

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

 

Cầu Xóm 11

Thôn Tây, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

 

Cầu Tân Hòa

Thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

 

Cầu Tân Thanh

Thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

14

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Phú Thọ

 

Cầu Cửa Dích

Cửa Dích, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

 

Cầu Thói 2

Thói 2, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

 

Cầu Ngòi ông Lại

Khu 6, Xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa

 

Cầu cây Sổ

Khu 8, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa

 

Cầu Ông Phúc

Khu 8, xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa

 

Cầu Mực Giáo

Khu 4, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa

 

Cầu suối Dai

Suối Dai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn

 

Cầu suối Ao Vèn

Suối Ao Vèn, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Phố Soi

Khu Phố Soi - Giáp Trung, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Ngả Hai

Xã Yên Lóng, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Đồng Mí

Đồng Mí, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Lịch 1

Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Luông

Xã Văn Luông, huyện Tân Sơn

 

Cầu Tân An

Xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn

 

Cầu Máng

Xã Văn Bản, huyện Cẩm Khê

15

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Bắc Giang

 

Cầu Đèo Quạt

Thôn Đèo Quạt, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam

 

Cầu Khe Nghè

Thôn Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam

 

Cầu Thôn Điệu

Thôn Điệu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động

 

Cầu Hoa Quảng

Thôn Hoa Quảng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn

 

Cầu Màu

Thôn Màu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang

 

Cầu Nam liếp

Thôn Nam Liếp, xã Hương Mai, huyện Việt Yên

 

Cầu Cẩm Bào

Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa

 

Cầu Đống Vừng

Thôn Đống Vừng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam

 

Cầu Thôn 4

Thôn 4, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

 

Cầu Tân Thành

Thôn Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn

16

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Thanh Hóa

 

Cầu Suối Sén

Bản Quan Dao, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát

 

Cầu Na Ngùa

Bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát

 

Cầu Sộp Hua

Bản Hộp Sua, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn

 

Cầu Suối Ngà

Suối Ngà, xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa

 

Cầu Pu

Suối Pu, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa

 

Cầu Hiêu

Thôn Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước

 

Cầu Bản Ngày

Bản Ngày, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh

 

Cầu Sơn Thủy

Thôn Sơn Thủy, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh

 

Cầu Làng Bứa

Làng Bứa, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc

 

Cầu Làng Côn

Làng Côn, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc

 

Cầu Tiên Quang

Thôn Tiên Quang, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành

 

Cầu Mọ Báy

Thôn Báy, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy

 

Cầu Na Ngòi

Thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân

 

Cầu Lam Sơn

Thôn Xuân Phú, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân

 

Cầu Đồng Lang

Thôn Đồng Mộc, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh

17

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Nghệ An

 

Cầu Khe Mọ

Thôn 1B, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương

 

Cầu Thanh Niên

Xóm 7, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương

 

Cầu Cồn Khê

Thôn Liên Kỳ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương

 

Cầu Đồng Lầy

Thôn Lương Điền, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương

 

Cầu Cai Chung

Thôn Yên Thành, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương

 

Cầu Bàu Dài

Xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương

 

Cầu tràn Khe Tràm

Thôn 6, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương

 

Cầu Ô rô

Thượng Hòa, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương

 

Cầu Khe Xán

Thôn 8, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu thôn 19/5

Thôn 19/5, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Nhân Tài

Thôn 6, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Bí

Thôn 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Đông Bắc

Thôn 3, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Ông Xuân

Thôn 2, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Khe Màng

Thôn 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn

18

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

 

Cầu Sơn Trường

Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn

 

Cầu Xóm 3

xã Hương Đô, huyện Hương Khê

 

Cầu Cố Cung

Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang

 

Cầu Bên Lây

Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn

 

Cầu Tư Hậu

Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh

 

Cầu Cây Quýt

Xã Phú Gia, huyện Hương Khê

 

Cống cửa khe

Xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà

 

Cầu Động Cháng

Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên

 

Cầu Cơn Lộc

Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang

 

Cầu Xóm 3

Xã Hương Liên, huyện Hương Khê

 

Cầu Sơn Thủy

Xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn

 

Cầu Ngọc Vy

Xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê

 

Cầu Đá Nịn

Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang

 

Cầu Cây Trai

Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn

 

Cầu Xóm 10

Thôn Hội Cát, xã Hương Long, huyện Thạch Hà

19

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Bình

 

Cầu Nước Đắng

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

 

Cầu Trung Sơn

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

 

Cầu Thái Sơn 1

Thôn Thái Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy

 

Cầu Cây Khế

Thôn Kim Sen, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh

 

Cầu Tân Lộc

Thôn Tân Lộc, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy

 

Cầu Pa Choong

Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa

 

Cầu Máng

Xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch

 

Cầu Hương Hóa

Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa

 

Cầu Cồn Tuần

Thôn Song Chương, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch

 

Cầu Hóa Hợp

Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa

 

Cầu Mầm Non

Thôn Quảng Tùng, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch

 

Cầu Rìn Rìn

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

 

Cầu Chua Thông

Thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch

 

Cầu Phú Xuân

Xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa

 

Cầu Thanh Hóa

Xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa

20

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Trị

 

Cầu Cồn Vực

Khu phố 11, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

 

Cầu Cồn Chùa

Thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Ling

 

Cầu Thiện Chánh

Thôn Thiện Chánh, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ

 

Cầu Cồn Sảy

Thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh

 

Cầu Xóm Cồn

Xóm Cồn, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

 

Cầu Tà Hữu

Thôn Tà Hữu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong

 

Cầu Trà Hói

Thôn Phú Án, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong

 

Cầu Giếng xe

Thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong

 

Cầu An Trạch

Thôn An Trạch, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong

 

Cầu Xa Rúc 1

Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông

 

Cầu Xa Rúc 2

Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông

 

Cầu Tiên Hiên

Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông

 

Cầu Trạm Bơm

Thôn Xuân Viên, Hải Dương, huyện Hải Lăng

 

Cầu Cồn Đâu

Thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng

 

Cầu Ông Hồng Ngoài

Thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng

21

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

Cầu Xóm Trầm

Thôn Bắc Thạnh, Phong Hiền, Phong Điền

 

Cầu Kỳ Nào

Thôn Đông Mỹ Triều Quý, xã Phong Bình, huyện Phong Điền

 

Cầu Xóm Ke

Thôn Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền

 

Cầu Xóm Rú

Xã Điền Môn, huyện Phong Điền

 

Cầu Vĩnh Xương

Xã Điền Môn, huyện Phong Điền

 

Cầu Thượng Nguyên

Thôn Tân Tô, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy

 

Cầu thôn 1 Vội

Xã Thượng Long, huyện Nam Đông

 

Cầu Địa Nam

Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang

 

Cầu Thanh Đàm

Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang

 

Cầu Diên Đại

Thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang

 

Cầu Ba Lăng

Thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang

 

Cầu Đình Làng

Thôn Xuân Ô, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang

 

Cầu Mộc Trụ 1

Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang

 

Cầu Mộc Trụ 2

Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang

 

Cầu Hà Bắc

Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang

22

Dự án xây dựng cầu nông thôn thành phố Đà Nẵng

 

Cầu Cây Cốc

Thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang

 

Cầu La Châu

Thôn La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang

 

Cầu Phú Sơn 1

Thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang

 

Cầu Khương Mỹ

Thôn Mỹ Khương, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang

 

Cầu Ninh An

Thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang

 

Cầu Xuân Phú

Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang

 

Cầu An Ngãi Tây 3

Thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang

 

Cầu Quan Nam 4

Thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang

23

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Nam

 

Cầu Phú Phong

Thôn Phú Phong, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc

 

Cầu Gò Cầu

Thôn Gò Cầu, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc

 

Cầu Tây Gia

Thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc

 

Cầu Hương Sâm

Thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

 

Cầu Trà Đông

Thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên

 

Cầu Phú Nhuận 2

Thôn Phú Nhuận 2, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên

 

Cầu Suối Trạm

Thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My

 

Cầu Suối

Thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My

 

Cầu Trà Tân

Thôn 6, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

 

Cầu Vũng Cư

Thôn 1, xã Hương An, huyện Quế Sơn

24

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

 

Cầu Thượng Hòa

Thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn

 

Cầu Thanh Trà

Thôn Thanh Trà, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn

 

Cầu Hố Tre

Thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Thanh niên

Thôn An Phước, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành

 

Cầu Đồng Thóc

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành

 

Cầu Đám Lớn

Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành

 

Cầu Làng Ngà

Thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn

 

Cầu Bến Gáo

Thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Láng Sơn

Thôn An Đại 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Tiên

Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Kỳ Thọ Nam 2

Thôn Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành

 

Cầu Kênh N10

Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Mỹ Sơn 2

Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Thanh Niên

Thôn Đức An, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn

 

Cầu Quan

Thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành

25

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Bình Định

 

Cầu Tre

Thôn Phú Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn

 

Cầu Bạn Núi

Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn

 

Cầu Suối khô

Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

 

Cầu Bầu lớn

Xã Vinh Canh, huyện Vân Canh

 

Cầu Suối Bo

Xã An Quang, huyện An Lão

 

Cầu Suối

Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão

 

Cầu Qua Suối

Thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân

 

Cầu Cửa Nữ

Xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân

 

Cầu Lỗ Xoi

Thôn Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn

 

Cầu Thanh Tân

Thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn

 

Cầu Xóm 2

Thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ

 

Cầu Sa Na

Thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát

 

Cầu Mạc Long

Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước

 

Cầu Mương Gò

Xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

 

Cầu Mương Mới

Thôn Thuận Hoà, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

26

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Phú Yên

 

Cầu Tân Mỹ

Thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa

 

Cầu Lạc Nghiệp

Thôn Lạc nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa

 

Cầu Thanh niên

Thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa

 

Cầu Mỹ Hòa

Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa

 

Cầu Xã Mười

Thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa

 

Cầu Cửa Tả

Thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An

 

Cầu ông Kiên

Thôn Long Bình, xã Chí Thanh, huyện Tuy An

 

Cầu Đồng Ngang

Thôn Tuy Dương, xã Phước Hậu, huyện Tuy An

 

Cầu Ông Đô

Thôn Tiên Châu, xã An ninh Tây, huyện Tuy An

 

Cầu Mằng Lăng

Thôn Đông Hội, xã Xuân Quang I, huyện Đồng Xuân

 

Cầu Sông Cô

Thôn Long Mỹ, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân

 

Cầu Ông Khóa

Phước Bình Nam, xã Hoàn Thành, huyện Đông Hòa

 

Cầu Kim Đồng

Thôn Nguyên An, xã Nguyên Sơn, huyện Sơn Hòa

 

Cầu Nhất Sơn

Thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa

 

Cầu Thanh Niên

Thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa

27

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Ninh Thuận

 

Cầu Công Thành

Thôn Công Thành, xã Thành Hải, Phan Rang - Tháp Chàm

 

Cầu Ma Hoa

Thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, huyện Bác Ái

 

Cầu Suối Lá 2

Xã Phước Thắng, huyện Bác Ái

 

Cầu Đá Bàn

Thôn Đá Bàn, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái

 

Cầu Giao Thông

Xã Phước Trung, huyện Bác Ái

 

Cầu Sông Trương

Thôn Gia É, xã Phước Bình, huyện Bác Ái

 

Cầu Triệu Phong

Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn

 

Cầu Máng bảy

Xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn

 

Cầu Láng Ngựa

Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn

 

Cầu Tân Định

Thôn Tân Định, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn

 

Cầu Cát Láng Mã

Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam

 

Cầu Quán Thẻ 1

Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam

 

Cầu Ma Cư

Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước

 

Cầu Thuận Hòa 1

Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước

 

Cầu Mương Chai

Thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước.

28

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Đắc Nông

 

Cầu Đắk Gằn

Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil

 

Cầu Long Sơn

Xã Long Sơn, huyện Đắk Mil

 

Cầu Nam Bình

Xã Nam Bình, huyện Đắk Song

 

Cầu Trường Xuân

Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

 

Cầu Nâm Nung

Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô

 

Cầu Tân Thành

Xã Tân Thành, huyện Krông Nô

 

Cầu Buôn Choah

Xã Buôn Choah, huyện Krông Nô

 

Cầu Quảng Sơn

Xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long

 

Cầu Đắk Som

Xã Đắk Som, huyện Đắk G’long

 

Cầu Đắk Nia

Xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa

 

Cầu Đắk R’Moan

Xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa

 

Cầu Quảng Tín

Xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp

 

Cầu Đắk Wer

Xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp

 

Cầu Đắk Búk So

Xã Búk So, huyện Tuy Đức

 

Cầu Quảng Tân

Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức

29

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Đắk Lắk

 

Cầu Buôn Cuê

Buôn Cuê, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana

 

Cầu Suối Ybrét

Thôn 4, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana

 

Cầu Thôn 7 A

Thôn 7A, xã Ea Ô, huyện Ea Kar

 

Cầu Thôn 2C

Thôn 2C, xã Ea Ô, huyện Ea Kar

 

Cầu Đội đá

Thôn 12, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn

 

Cầu Thôn 16

Thôn 16, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn

 

Cầu Hòa Thắng

Thôn 2, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột

 

Cầu Suối Ea Tơng

Buôn Cư Mblim, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột

 

Cầu Cư Rang 1

Thôn Cư Rang, xã Cư pui, huyện Krông Bông

 

Cầu Cư Rang 2

Thôn Cư Rang, xã Cư pui, huyện Krông Bông

 

Cầu Y Păm

Thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar

 

Cầu Thôn 7b

Thôn 7b, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo

 

Cầu Buôn Huynh

Buôn Huynh, xa Ea Sol, huyện Ea H’leo

 

Cầu Buôn Blếch

Buôn B Lếch, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo

 

Cầu Cư Êwi

Thôn 2, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin

30

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lâm Đồng

 

Cầu Thanh niên 11

Tổ dân phố 11, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Thanh niên 5

Tổ dân phố 5, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Thôn K Rìn

Thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Thôn 2

Thôn 2, xã ĐạM’ri, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Thanh niên 8

Tổ dân phố 8, thị trấn ĐạM’ri, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Đa Ngơr I

Thôn Đapla, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

 

Cầu Đa Ngơr II

Thôn Liêng Bông, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

 

Cầu Pa Đam

Thôn BnơB, xã Lát, huyện Lạc Dương

 

Cầu Masara

Thôn Masara, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng

 

Cầu Chơ Rung

Thôn Chơ Rung, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng

31

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Gia Lai

 

Cầu Làng Diếp

Xã Kông Htok, huyện Chư Sê

 

Cầu Làng Ngol

Xã Ia Glai, huyện Chư Sê

 

Cầu Tơr Bang

Xã Ia Bang, huyện Chư Prông

 

Cầu Thôn 10

Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông

 

Cầu Ia Rbol

Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa

 

Cầu Thắng Lợi 1

Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện

 

Cầu Thanh Bình

Xã Ia Bă, huyện Ia Grai

 

Cầu Làng Đê

Xã Bình Giáo, huyện Chư Prông

 

Cầu Làng Gộk

Xã la Grăng, huyện la Grai

 

Cầu Nhân Đức

Xã la Grăng, huyện Chư Prông

 

Cầu Làng Hde

Xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh

 

Cầu Dơk lãh

Xã la Dơk, huyện Đức Cơ

 

Cầu Làng Đo

Xã la Dok, huyện Đức Cơ

 

Cầu suối la Ke 4

Thôn Plei Briêng, xã la Phang, huyện Chư Pưh

 

Cầu Kbang

Thị trấn Kbang, huyện Kbang

32

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Kon Tum

1

Cầu Con Rể

Thôn Vi Tàu, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

2

Cầu Măng Lây

Thôn Tăng Pơ, xã Đăk Ring, huyện Kon Plông

3

Cầu Nước Riêu

Thôn Vi K Lâng I,: xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

4

Cầu H Răng

Thôn Vi K Lâng II, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

5

Cầu Nước De

Thôn Vi Pờ Ê II, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

6

Cầu K Oa

Thôn Vi K Oa, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

7

Cầu Long Tro

Thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

8

Cầu Ngọc Năng 1

Thôn Ngọc Năng 1, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông

9

Cầu Đắk Văn 1

Thôn Đắk Văn 1, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

10

Cầu Đắk Văn 3

Thôn Đắk Văn 3, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

11

Cầu Kon Hia 3

Thôn Kon Hia, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông

12

Cầu Kon Xủh

Thôn Kon Xủh, xã Đăk Long, huyện Kon Plông

13

Cầu Đăk Ga

Thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei

14

Cầu Liêm Răng

Thôn Liêm Răng, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei

15

Cầu Đăk Nha

Thôn Dục Lang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 368/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu368/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo26/03/2014
Số công báoTừ số 401 đến số 402
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 368/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 368/QĐ-TTg Đề án xây dựng cầu nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc miền Trung Tây Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 368/QĐ-TTg Đề án xây dựng cầu nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc miền Trung Tây Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu368/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo26/03/2014
        Số công báoTừ số 401 đến số 402
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 368/QĐ-TTg Đề án xây dựng cầu nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc miền Trung Tây Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 368/QĐ-TTg Đề án xây dựng cầu nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc miền Trung Tây Nguyên

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực