Quyết định 368/QĐ-UBND

Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 368/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch chống rác thải nhựa Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số: 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020;

Căn cứ Văn bản số: 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số: 324/STNMT-MT ngày 04/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quang Tuyên

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CHỐNG RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
Kèm theo Quyết định số: 368/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Căn cứ Quyết định số: 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020;

Thực hiện Công văn số: 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy; thu gom, phân loại các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng để giảm thiểu khối lượng chất thải cần phải xử lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” phải thường xuyên, liên tục và đều khắp, đồng thời phải phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo có hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

a) Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản thuộc lĩnh vực môi trường, tác hại của chất thải nhựa đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, hội viên và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng mô hình, cách làm hay trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định; khuyến khích cộng đồng đăng ký cam kết tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm soạn thảo tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, cung cấp cho các Sở, Ban, Ngành liên quan để tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân.

d) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức vận động, tuyên truyền, khuyến khích các chủ cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ cắt giảm sử dụng túi nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa, nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện môi trường thay thế túi nilon; sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng.

e) Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan, cộng đồng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; giới thiệu, biểu dương những mô hình điển hình tiên tiến đi đầu trong phong trào “Chống rác thải nhựa”.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trực thuộc xây dựng các quy ước, hương ước về thu gom, xử lý rác thải nhựa và túi nilong có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

2. Huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế đầu tư cho bảo vệ môi trường, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ về bảo vệ môi trường, đặc biệt là thu gom, tái chế, xử lý rác thải nhựa và túi nilon.

b) Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách địa phương, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch phát động phong trào có hiệu quả.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường được giao hằng năm để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giảm thiểu túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

d) Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn khoa học công nghệ thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các loại vật liệu thân thiện với môi trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện đợt 01 trước ngày 20/4/2019 về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/8 để tổng hợp.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đơn vị đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch; theo dõi, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 368/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu368/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2019
Ngày hiệu lực12/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 368/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 368/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch chống rác thải nhựa Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 368/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch chống rác thải nhựa Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu368/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýĐinh Quang Tuyên
        Ngày ban hành12/03/2019
        Ngày hiệu lực12/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 368/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch chống rác thải nhựa Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 368/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch chống rác thải nhựa Bắc Kạn

            • 12/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực