Quyết định 368/QĐ-UBND

Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH VÀ LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính và số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số 417/TTr-SCT ngày 30 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh và lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương được quy định tại Quyết định số 564/QĐ-UBND và Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công thương tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ - Cục KSTTHC (để b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; VNPT tỉnh Hà Nam;
- VPUB: LĐVP, HCCKSTT, VXNV (D);
- Lưu: VT, HCCKSTT(Q).

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Huy

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH VÀ LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

2.000631

Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

03 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam

Không

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

- Quyết định số 608/QĐ-BCT ngày 09/3/2023 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

2

2.000619

Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

- Trường hợp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3

2.000609

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo về bán hàng đa cấp

02 ngày làm việc

4

2.000309

Thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

03 ngày làm việc

5

2.000191

Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung

04 ngày làm việc

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐIỆN

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

1

2.000543

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

- Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

- Quyết định số 67/QĐ-BCT ngày 16/01/2023 của Bộ Công Thương Quy định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện trong phạm vi chức năng Quản lý của Bộ Công Thương

2

2.000526

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 368/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu368/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 368/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu368/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrương Quốc Huy
        Ngày ban hành03/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam

              • 03/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực