Quyết định 3687/QĐ-UBND

Quyết định 3687/QĐ-UBND năm 2007 quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 3687/QĐ-UBND năm 2007 học phí đào tạo lái xe ôtô Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3687/-UBND

Đà Nng, ngày 18 tng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và Uban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lnh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Ngh định s 57/2002/-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 ca Chính phquy định chi tiết thi hành Pháp lnh Phí - l phí và Ngh định s 24/2006/-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 ca Chính ph sửa đổi, bsung mt s điu ca Ngh định s 57/2002/-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành Pháp lnh Phí và lphí;

Căn cứ Thông tư s 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 ca Bộ Tài chính ng dẫn mc thu học phí, quản lý và s dụng hc phí đào to lái xe gii đưng b;

Theo đ ngh ca Giám đốc Sở Giao thông Công cnh thành ph tại T trình s752/TTr-SGTCC ngày 25 tháng 4 năm 2007 và T trình s 868/TTr-SGTCC ngày 15 tháng 5 năm 2007 v vic đ ngh tăng 20% học phí đào to lái xe ô ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thng nht tăng 20% mc thu hc phí đào to lái xe ô tô trên địa bàn thành ph Đà Nng so vi mc thu quy đnh tại Thông tư s 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 ca B Tài chính hưng dn mc thu hc phí, quản lý và sdụng hc phí đào tạo lái xe cơ giới đưng bộ.

Điều 2. Giám đốc S Giao tng Công chính có tch nhim ch đo, hưng dn, kiểm tra các s đào to lái xe gii đưng b trên địa bàn thành ph Đà Nng thc hiện mc thu hc phí theo quy định tại Điu 1, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này hiệu lc thi hành k t ngày ký và được áp dụng mc thu hc phí đào tạo lái xe ô tô theo Điu 1, Quyết định này t ngày Tng tư s26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 ca B Tài chính có hiu lc thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph, Giám đc các S: Giao tng Công chính, Tài cnh, Lao động - Thương binh và Xã hi, Cc trưng Cc Thuế thành ph Đà Nng, Giám đốc Kho bạc Nhà nưc Đà Nng, Ch tch U ban nhân dân các qun, huyện và các t chc, nhân liên quan chu tch nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.Y BAN NHÂN N
CHỦ TCH
Trn n Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3687/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3687/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2007
Ngày hiệu lực18/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3687/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3687/QĐ-UBND năm 2007 học phí đào tạo lái xe ôtô Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3687/QĐ-UBND năm 2007 học phí đào tạo lái xe ôtô Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3687/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành18/05/2007
        Ngày hiệu lực18/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3687/QĐ-UBND năm 2007 học phí đào tạo lái xe ôtô Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3687/QĐ-UBND năm 2007 học phí đào tạo lái xe ôtô Đà Nẵng

            • 18/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực