Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCLN năm 2016 bãi bỏ Quyết định 5115/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt Phương án Quản lý sản xuất dăm gỗ giai đoạn 2014-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCLN bãi bỏ 5115/QĐ-BNN-TCLN quản lý sản xuất dăm gỗ 2014-2020 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3689/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 5115/QĐ-BNN-TCLN NGÀY 01/12/2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ SẢN XUẤT DĂM GỖ GIAI ĐOẠN 2014-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 5115/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Phương án Quản lý sản xuất dăm gỗ giai đoạn 2014-2020.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất dăm gỗ trên địa bàn theo đúng Quy hoạch Phát triển công nghiệp chế biến gỗ của địa phương đã được phê duyệt và đảm bảo nhu cầu nguyên liệu ổn định trong quá trình sản xuất.

2. Giao Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng phương án quản lý sản xuất dăm gỗ đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và các quy định hiện hành của Nhà nước, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TP, CT, TC, KHĐT; KH&CN; TN&MT;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Cục, Vụ: Chế biến NLT sản và nghề muối; KH; TC; PC; KHCN; TTTH và TK;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các hội, hiệp hội chế biến gỗ;
- Lưu: VT, TCLN (120 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3689/QĐ-BNN-TCLN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3689/QĐ-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2016
Ngày hiệu lực08/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3689/QĐ-BNN-TCLN

Lược đồ Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCLN bãi bỏ 5115/QĐ-BNN-TCLN quản lý sản xuất dăm gỗ 2014-2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCLN bãi bỏ 5115/QĐ-BNN-TCLN quản lý sản xuất dăm gỗ 2014-2020 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3689/QĐ-BNN-TCLN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýHà Công Tuấn
       Ngày ban hành08/09/2016
       Ngày hiệu lực08/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCLN bãi bỏ 5115/QĐ-BNN-TCLN quản lý sản xuất dăm gỗ 2014-2020 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCLN bãi bỏ 5115/QĐ-BNN-TCLN quản lý sản xuất dăm gỗ 2014-2020 2016

           • 08/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực