Quyết định 3698/QĐ-UBND

Quyết định 3698/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3698/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực y tế Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3698/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TỈNH TẾ THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4554/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2007/TTr-SYT ngày 12/9/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1268/STP-KSTTHC ngày 31/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC -VP Chính phủ (để b/c);
-
Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3698 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

 Lĩnh vực: Trang thiết bị và công trình y tế

1.         

ng bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

2.         

ng bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

3.         

ng bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA (Có nội dung cụ thể của 03 thủ tục hành chính đính kèm)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3698/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2017
Ngày hiệu lực28/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3698/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực y tế Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3698/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực y tế Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3698/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành28/09/2017
        Ngày hiệu lực28/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/2019
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3698/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực y tế Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3698/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực y tế Thanh Hóa

            • 28/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực