Quyết định 37/2005/QĐ-BTC

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC mức chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định chương trên băng đĩa phần mềm vật liệu khác đã được thay thế bởi Thông tư 121/2013/TT-BTC lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng đĩa hình và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2005/QĐ-BTC mức chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định chương trên băng đĩa phần mềm vật liệu khác


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng  6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN BĂNG, ĐĨA, PHẦN MỀM VÀ TRÊN CÁC VẬT LIỆU KHÁC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Văn hoá-Thông tin (tại công văn số 5198/VHTT-KHTC ngày 12/12/2003 và công văn số 4392/VHTT-KHTC ngày 25/11/2004);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác.

Điều 2.

1. Tổ chức, cá nhân có chức năng sản xuất, nhập khẩu, phát hành chương trình ca nhạc, sân khấu khi đề nghị cấp giấy phép phát hành hoặc giấy phép nhập khẩu cho chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác theo quy định của pháp luật hiện hành về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu phải nộp phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác theo quy định tại Quyết định này.

2. Không thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác đối với các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị theo quyết định của Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đối với chương trình ca nhạc, sân khấu được sản xuất trong nước ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác thì chỉ thu phí một lần đầu khi thẩm định để cấp giấy phép phát hành, không thu phí khi phải sửa chữa, thẩm định lại và không thu phí khi cấp giấy phép sản xuất.

4. Đối với chương trình ca nhạc, sân khấu được nhập khẩu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác thì chỉ thu phí một lần đầu khi thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, không thu phí khi phải sửa chữa, thẩm định lại và không thu phí khi cấp giấy phép phát hành.

5. Đối với chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác sau khi thẩm định không đủ điều kiện theo quy định và không được cấp giấy phép phát hành hoặc giấy phép nhập khẩu thì không được hoàn trả số phí thẩm định đã nộp.

Điều 3. Cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện việc thẩm định và xét duyệt các chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác (Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có nhiệm vụ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác theo quy định tại Quyết định này (dưới đây gọi là cơ quan thu phí).

Điều 4. Phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Cơ quan thu phí được trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải chi phí cho việc tổ chức thẩm định và thu phí theo nội dung chi cụ thể sau đây:

a) Chi bồi dưỡng cho các thành viên và thư ký Hội đồng thẩm định chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác;

b) Chi bổ sung kinh phí sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác thu phí; chi mua sắm vật tư, nguyên liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Tiền phí để lại theo quy định tại khoản 1 Điều này không phản ánh vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có đầy đủ chứng từ hợp pháp, cuối năm phải quyết toán theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí chưa chi hết trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

2. Cơ quan thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 10% (mười phần trăm) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 6. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, cơ quan thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao,
- Toà án nhân dân Tối cao,
- Công báo,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Sở Văn hoá-Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp),
- Cục Nghệ thuật biểu diễn,
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,
- Lưu : VP, Vụ CST(CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN BĂNG, ĐĨA, PHẦN MỀM VÀ TRÊN CÁC VẬT LIỆU KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số tt

Đối tượng thẩm định

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

 1

Chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa

Block

70.000

2

Chương trình ca nhạc ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác

 2.1

Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc

Một chương trình

700.000

 

2.2

Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc

Một chương trình

700.000 + mức phí tăng thêm là 10.000/01 bài hát, bản nhạc

(Tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình)

3

Chương trình ca nhạc bổ sung mới vào chương trình ca nhạc đã được thẩm định ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác

Một bài hát hoặc bản nhạc được bổ sung mới

10.000

(Tổng mức phí không quá 2.000.000/một chương trình ca nhạc bổ sung mới)

Ghi chú:  Một block có độ dài thời gian là 15 phút.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2005
Ngày hiệu lực20/07/2005
Ngày công báo05/07/2005
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 37/2005/QĐ-BTC mức chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định chương trên băng đĩa phần mềm vật liệu khác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2005/QĐ-BTC mức chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định chương trên băng đĩa phần mềm vật liệu khác
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2005/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành22/06/2005
        Ngày hiệu lực20/07/2005
        Ngày công báo05/07/2005
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 37/2005/QĐ-BTC mức chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định chương trên băng đĩa phần mềm vật liệu khác

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2005/QĐ-BTC mức chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định chương trên băng đĩa phần mềm vật liệu khác