Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND hoạt động trung tâm cơ sở ngoại ngữ tin học Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 10/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2008/QĐ-UBND 37/2010/QĐ-UBND Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2010/QĐ-UBND hoạt động trung tâm cơ sở ngoại ngữ tin học Bình Phước


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2010/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 11 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM, CƠ SỞ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-UBND NGÀY 07/4/2008 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004 ;

Căn cứ Quy định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 8371TTr- SGDĐT ngày 26/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh, như sau:

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4: Nhiệm vụ của trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học.

1. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông trên địa bàn để trên cơ sở đó đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu người học.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

a) Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C;

b) Chương trình tin học ứng dựng trình độ A, B, C;

c) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học;

3. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

4. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông. Tổ chức kiểm tra cấp chúng chỉ theo Điều 20, Điều 21 Quy chế này.

5. Nghiên cứu, tổng hợp, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông."

2. Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Tên của trung tâm, cơ sở được ghi trên quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm, cơ sở, trên con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm, cơ sở."

3. Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập hoặc cho phép thành lập nói tại khoản 1, Điều 10 Quy chế này."

4. Bổ sung khoản 3, Điều 7 như sau:

"3. Thực hiện qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ."

5. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 8. Điều kiện thành lập trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học.

1. Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định;

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

3. Về cơ sở vật chất tối thiểu:

a) Đối với việc thành lập trung tâm ngoại ngữ

Diện tích của trung tâm: 2.000m2

- Khu vực học tập:

+ Phòng học lý thuyết: 10 phòng (mỗi phòng 45m2)

+ Phòng nghe nhìn (phòng Lab): 50 máy nghe nhìn

+ Phòng thư viện: 60 m2 và có 500 đầu sách phục vụ việc học tập

- Khu vực hành chính: Phòng Giám đốc, phòng giáo viên, văn phòng

- Khu vực vui chơi trong giờ giải lao và sân bãi giử xe

b) Đối với việc thành lập trung tâm tin học

- Diện tích của trung tâm: 2.000m2

- Khu vực học tập:

+ Phòng học lý thuyết: 10 phòng (mỗi phòng 45m2)

+ Máy vi tính phục vụ học tập : 100 máy

+ Phòng thư viện: 60m2 và có 500 đầu sách phục vụ việc học tập

- Khu vực hành chính: phòng Giám đốc phòng giáo viên, văn phòng

- Khu vực vui chơi trong giờ giải lao và sân bãi gửi xe

c) Đối với việc thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

Diện tích của trung tâm: 2.000m2

- Khu vực học tập:

+ Phòng học lý thuyết: 15 phòng (mỗi phòng 45m2)

+ Phòng nghe nhìn (Phòng Lab): 50 máy nghe nhìn

+ Máy vi tính phục vụ học tập: 50 máy

+ Phòng thư viện: 60 m2 và có 1000 đầu sách phục vụ việc học tập

- Khu vực hành chính: phòng Giám đốc, phòng giáo viên, văn phòng

- Khu vực vui chơi trong giờ giải lao và sân bãi gửi xe

d) Thành lập cơ sở ngoại ngữ - tin học trong điều kiện cơ sở vật chất chưa đủ thành lập trung tâm.

4. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ chi cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm, cơ sở trong năm đầu tiên,

5. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm, cơ sở.”.

6. Khoản 1, Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học của tổ chức, cá nhân trong tỉnh; của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp và của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tố chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại tỉnh Bình Phước.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kề từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện tai Điều 8 của Quy chế này thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm, cơ sở.”

7. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 11. Chi nhánh của trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học

1. Khi được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm ngoại ngữ - tin học có thể mở thêm chi nhánh. Chi nhánh chỉ là nơi đặt lớp của trung tâm; mọi hoạt động của chi nhánh (như chương trình, kế hoạch giảng dạy điều phối giáo viên . . . ) đều chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc trung tâm.

2. Việc thành lập chi nhánh của trung tâm thuộc trường đại học, cao đẳng đặt ở ngoài địa điểm của trường phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo."

8. Khoản 2, Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động, sáp nhập chia tách, giải thể trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập hoặc cho phép thành lập."

9. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

" Điều 15. Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm, chủ cơ sở ngoại ngữ - tin học

1. Giám đốc trung tâm, chủ cơ sở ngoại ngữ - tin học

a) Giám đốc trung tâm hoặc chủ cơ sở ngoại ngữ - tin học là người điều hành toàn bộ hoạt động của trung tâm, cơ sở và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Sở Giáo dục và Đào tạo về mọi hoạt động của trung tâm, cơ sở.

b) Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.

c) Chủ cơ sở ngoại ngữ - tin học là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt có năng lực quản lý đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngoại ngữ hoặc tin học trở lên.

d) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm hoặc công nhận Giám đốc trung tâm, chủ cơ sở ngoại ngữ - tin học thuộc Sở quản lý; nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ - tin học là 5 năm, chủ cơ sở ngoại ngữ - tin học là 2 năm.

2. Phó Giám đốc trung tâm ngoại ngữ - tin học

a) Phó Giám đốc trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc trung tâm.

b) Phó giám đốc là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận Phó Giám đốc trung tâm (thuộc quyền quản lý của mình) theo đề nghị của Giám đốc trung tâm. Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của Giám đốc trung tâm."

10. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Phó Giám đốc, chủ cơ sở

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, chủ cơ sở

a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm cơ sở.

b) Giám đốc trung tâm bổ nhiệm các tổ trưởng (hoặc trưởng các phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Quản lý giáo viên, công nhân viên của trung tâm, cơ sở.

d) Tiếp nhận và quản lý học viên.

đ) Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của trung tâm, cơ sở, quản lý tài chính; quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của trung tâm, cơ sở theo quy định.

e) Giám đốc trung tâm, chủ cơ sở được ký xác nhận học viên đang theo học tại trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học.

f) Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ theo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết công việc do Giám đốc trung tâm giao.

b) Khi giải quyết công việc được Giám đốc giao, Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về kết qua công việc được giao.

c) Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ theo quy định.

11. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 "Điều 20. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ đối với cơ sở ngoại ngữ - tin học

1. Sở Giáo dục và Đào tao tổ chức kiểm tra kết thúc các chương trình giáo dục tại điểm a, b khoản 2, Điều 7 của Quy chế này đối với các cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở ngoại ngữ - tin học trong tỉnh không được liên kết với các cơ sở giáo dục để tổ chức kiểm tra.

2. Đề kiểm tra do Sở Giáo dục và Đào tạo ra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra.

3. Cơ sở ngoại ngữ - tin học phải thực hiện đúng quy trình đăng ký tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ các chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo

12. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 21. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ đối với trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra tập trung định kỳ theo Điều 20 Quy chế này."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2010
Ngày hiệu lực21/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2010/QĐ-UBND hoạt động trung tâm cơ sở ngoại ngữ tin học Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2010/QĐ-UBND hoạt động trung tâm cơ sở ngoại ngữ tin học Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành11/05/2010
       Ngày hiệu lực21/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 37/2010/QĐ-UBND hoạt động trung tâm cơ sở ngoại ngữ tin học Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2010/QĐ-UBND hoạt động trung tâm cơ sở ngoại ngữ tin học Bình Phước