Quyết định 37/2011/QĐ-UBND

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin điện tử trên internet và trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 14/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND sửa đổi quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet đã được thay thế bởi Quyết định 12/2014/QĐ-UBND quản lý điểm truy nhập internet trò chơi điện tử công cộng Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 04/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2011/QĐ-UBND sửa đổi quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/2011/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2011/QĐ-UBND NGÀY 25/02/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet;
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (Online games);
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với dịch vụ internet; Thông tư số 97/2008/NĐ-CP">07/2008/TT-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ; Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên internet;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 26/TTr-STTTT ngày 26/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin điện tử trên internet và trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Khoản 5, Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

5. Niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử tại địa điểm kinh doanh đại lý internet và trò chơi điện tử.

Nội quy phải ghi đầy đủ và rõ ràng các yêu cầu sau:

a) Giờ đóng, mở cửa đại lý;

b) Giá cước sử dụng dịch vụ truy cập inernet và trò chơi internet;

c) Những điều cấm đã được quy định tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh;

d) Các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ internet và trò chơi điện tử tại Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh.

2. Khoản 1, Điều 12 được sửa đổi như sau:

1. Đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh quy định tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh.

3. Khoản 3, Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

3. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý internet và trò chơi điện tử dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể theo các quy định về quản lý trong lĩnh vực internet, trò chơi điện tử và các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm về điều kiện hoạt động kinh doanh đại lý internet và trò chơi điện tử quy định tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh, đảm bảo địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2011
Ngày hiệu lực 11/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/07/2014
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2011/QĐ-UBND sửa đổi quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND sửa đổi quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành 01/06/2011
Ngày hiệu lực 11/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/07/2014
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 37/2011/QĐ-UBND sửa đổi quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet

Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2011/QĐ-UBND sửa đổi quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet