Quyết định 37/2012/QĐ-UBND

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2012/QĐ-UBND công bố bảng giá ca má thiết bị thi công xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2012/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1129/TTr-SXD ngày 05 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận.

Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong một ca. Giá ca máy bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện tập Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình được công bố ban hành kèm theo Quyết định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Thay thế Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Thuận và điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

BẢNG GIÁ

CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. Đối tượng, phạm vi sử dụng

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận dùng làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

II. Căn cứ xác định và các thành phần chi phí

Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong một ca. Giá ca máy bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác được xác định theo công thức sau:

CCM = CKH + CSC + CNL + CTL + CCPK

Trong đó:

+ CCM: giá ca máy (đồng/ca)

+ CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca)

+ CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca)

+ CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)

+ CTL: chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đồng/ca)

+ CCPK: chi phí khác (đồng/ca)

- Chi phí khấu hao: là khoản chi phí về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng. Định mức khấu hao năm tính theo tỷ lệ % áp dụng theo phụ lục của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

- Chi phí sửa chữa: là các khoản chi phí nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy. Định mức chi phí sửa chữa tính theo tỷ lệ % áp dụng theo phụ lục của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

- Chi phí nhiên liệu, năng lượng: là khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động. Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng cho một ca máy làm việc áp dụng theo phụ lục của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

Trong đó đơn giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) theo văn bản ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Công ty Xăng dầu Phú Khánh - chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận, văn bản số 3125/TB-PCNT ngày 23 tháng 12 năm 2012 của Công ty Điện lực Ninh Thuận là:

+ Xăng A92:                                                19.100,00 đồng/lít

+ Dầu diezel:                                              18.455,45 đồng/lít

+ Dầu mazút:                                              17.109,36 đồng/lít

+ Điện:                                                          1.216 đồng/kwh

- Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng và các quy định mới của Nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng:

+ Chi phí tiền lương thợ điều khiển được tính theo mức lương tối thiểu vùng III từ 1.050.000 đồng/tháng thành 1.550.000 đồng/tháng (Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ) áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc.

+ Chi phí tiền lương thợ điều khiển được tính theo mức lương tối thiểu vùng IV là 830.000 đồng/tháng thành 1.400.000 đồng/tháng (Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ) áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn còn lại của tỉnh Ninh Thuận.

+ Hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước tại bảng lương A1 - thang lương 7 bậc, ngành số 8 - Xây dựng cơ bản nhóm II. Đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải sông áp dụng theo bảng B2 và B5, công nhân lái xe áp dụng theo bảng B12.

Các khoản phụ cấp được tính gồm:

+ Phụ cấp lưu động bằng 0,2 mức lương tối thiểu chung (Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ.

+ Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, Tết, phép, …) bằng 12% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng).

+ Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động bằng 4% lương cơ bản (Mục 1.2.2 - Phụ lục 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng).

- Chi phí khác: chi phí khác của máy tính trong giá ca máy là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình. Định mức chi phí khác tính theo tỷ lệ % áp dụng phụ lục của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực18/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2012/QĐ-UBND công bố bảng giá ca má thiết bị thi công xây dựng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 37/2012/QĐ-UBND công bố bảng giá ca má thiết bị thi công xây dựng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu37/2012/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
      Người kýNguyễn Đức Thanh
      Ngày ban hành08/08/2012
      Ngày hiệu lực18/08/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật12 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 37/2012/QĐ-UBND công bố bảng giá ca má thiết bị thi công xây dựng

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2012/QĐ-UBND công bố bảng giá ca má thiết bị thi công xây dựng

       • 08/08/2012

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 18/08/2012

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực