Quyết định 37/2012/QĐ-UBND

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND về Quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2012/QĐ-UBND số lượng chức danh cán bộ công chức Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Đối với xã, phường, thị trấn loại II:

Bố trí không quá 23 cán bộ, công chức, gồm có:

a) Cán bộ:

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, phụ trách Tổ chức và Tuyên giáo Đảng ủy.

- Phó Bí thư Đảng ủy hoặc Thường trực Đảng ủy.

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, phụ trách Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách khối kinh tế.

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách khối văn hoá - xã hội.

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam).

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

b) Công chức:

- Trưởng Công an.

- Chỉ huy trưởng Quân sự.

- Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá - Thông tin - Truyền thông và Thể dục Thể thao).

- Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Lao động - Thương binh - Xã hội và Xoá đói giảm nghèo).

- Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã).

- Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường phụ trách môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường phụ trách Xây dựng nông thôn mới (đối với xã).

- Công chức Tài chính - Kế toán.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Công chức Văn phòng - Thống kê (UBND và HĐND).

- Công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách một cửa, tiếp công dân và kiểm soát thủ tục hành chính).

- Công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách Văn phòng Đảng uỷ).

2. Đối với xã, phường, thị trấn loại I:

Bố trí không quá 25 cán bộ, công chức, bao gồm 23 chức vụ, chức danh nêu tại Khoản 1 Điều này và 02 chức danh sau:

a) Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

b) Công chức Tài chính - Kế toán.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Sóc Trăng.

2. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2012/QĐ-UBND số lượng chức danh cán bộ công chức Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2012/QĐ-UBND số lượng chức danh cán bộ công chức Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành30/07/2012
       Ngày hiệu lực09/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2012/QĐ-UBND số lượng chức danh cán bộ công chức Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2012/QĐ-UBND số lượng chức danh cán bộ công chức Sóc Trăng

           • 30/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực