Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 159/2010/QĐ-UBND về Quy chế bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2010/QĐ-UBND xét thưởng sản phẩm Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/2015/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 16 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 159/2010/QĐ-UBND NGÀY 25/08/2010 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÌNH CHỌN, XÉT THƯỞNG SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 /11/ 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 45/2012/NĐ-CP khuyến công">46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tchức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1241/TTr-SCT ngày 10/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 159/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lý do: Không phù hợp với Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Điều 2. Quy định việc bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay thực hiện theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Công Thương;
-
Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
TTTU, TTHĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
-
Trung tâm Tin học - Công báo;
-
LĐVP, các phòng;
-
Lưu: VT, (Quế -13.10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn
Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/10/2015
Ngày hiệu lực 26/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2010/QĐ-UBND xét thưởng sản phẩm Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản hiện thời

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2010/QĐ-UBND xét thưởng sản phẩm Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành 16/10/2015
Ngày hiệu lực 26/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 37/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2010/QĐ-UBND xét thưởng sản phẩm Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2010/QĐ-UBND xét thưởng sản phẩm Bình Phước