Quyết định 37/2015/QĐ-UBND

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm Phòng chống HIV AIDS Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 191/TTr-SYT ngày 08 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, hoạt động và các nguồn lực của Sở Y tế Tây Ninh; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Trung tâm có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hoặc tham mưu Sở Y tế trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật: Can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV; tư vấn, xét nghiệm HIV; giám sát HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STI); dự phòng phơi nhiễm HIV; điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; theo dõi, đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; điều phối và cung ứng thuốc kháng HIV, thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện, các trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi thẩm quyền quản lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế; phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng, chống đồng lây nhiễm Lao và HIV; an toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về HIV/AIDS bao gồm: Tư vấn, xét nghiệm HIV, khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khám và điều trị HIV/AIDS theo quy định pháp luật.

4. Là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh hoặc ban khác; chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS đối với các Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

5. Triển khai các hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông và huy động cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực HIV/AIDS.

7. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về HIV/AIDS.

8. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh khi được cấp thẩm quyền giao, phê duyệt.

9. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn.

10. Thực hiện quản lý công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật.

b) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Các Phó Giám đốc phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chức năng

a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Các khoa, phòng chuyên môn

a) Khoa Truyền thông và Can thiệp.

b) Khoa Giám sát.

c) Khoa Quản lý điều trị.

d) Khoa Xét nghiệm.

đ) Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất.

Chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng trực thuộc do Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh quyết định theo Phụ lục hướng dẫn một số nội dung chi tiết nhiệm vụ của các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 của Bộ Y tế.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật viên chức là trưởng, phó các phòng chức năng, các khoa, phòng chuyên môn được thực hiện theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn và phân cấp quản lý cán bộ, viên chức.

Điều 4. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc trong Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh thuộc tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế theo vị trí việc làm được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt giao cho Sở Y tế.

2. Ngoài chỉ tiêu yêu cầu vị trí việc làm trên, Trung tâm được phép hợp đồng các chức danh theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp như: Lái xe, bảo vệ, phục vụ,…

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Trung tâm thực hiện theo Quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Trung tâm để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Trong quá trình thực hiện, quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các chủ trương chính sách của Đảng hoặc các văn bản pháp luật có liên quan, theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2015
Ngày hiệu lực30/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm Phòng chống HIV AIDS Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm Phòng chống HIV AIDS Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrần Lưu Quang
        Ngày ban hành20/07/2015
        Ngày hiệu lực30/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm Phòng chống HIV AIDS Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2015/QĐ-UBND Nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm Phòng chống HIV AIDS Tây Ninh

         • 20/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực