Quyết định 37/2017/QĐ-UBND

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy chế Giải Báo chí Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2017/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI BÁO CHÍ TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giải Báo chí Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

QUY CHẾ

GIẢI BÁO CHÍ TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về tên gọi, mục đích, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm Giải, cách thức, kinh phí tổ chức Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng: Phóng viên hoặc nhóm phóng viên, cộng tác viên cơ quan báo chí trong tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí ngoài tỉnh có đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Tên gọi, mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng

1. Tên gọi: “Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị”.

2. Mục đích, ý nghĩa của Giải: Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị là Giải thưởng được xét tặng hàng năm cho những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Thông qua Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của những tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh.

Điều 3. Thời gian xét và trao Giải

Định kỳ xét và trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị 01 (một) năm 01 (một) lần.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn tham dự Giải

1. Tiêu chuẩn về tác phẩm:

a) Là những tác phẩm báo chí có chất lượng cao phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của tỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có định hướng tư tưởng, chính trị, đúng đắn; có tính phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống xã hội; đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Ưu tiên tác phẩm viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt, việc tốt;

- Phê phán, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, nhằm mục đích xây dựng và giáo dục chung;

- Đảm bảo tính chân thực, khách quan. Không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan chức năng về vấn đề tác phẩm phản ánh;

- Tác phẩm dự Giải là tác phẩm chưa tham gia các Giải Báo chí khác do trong tỉnh và trong nước tổ chức;

b) Tác phẩm báo chí đã được đăng phát từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau trên các cơ quan Báo chí của tỉnh Quảng Trị hoặc đăng phát ở các cơ quan báo chí Trung ương.

2. Điều kiện về tác giả:

a) Tác giả có tác phẩm tham dự Giải không bị các hình thức kỷ luật trong thời gian từ ngày 01/12 của năm trước đến ngày trao Giải;

b) Tác giả vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, vi phạm Luật Báo chí và các quy định của pháp luật hiện hành không được tham dự Giải;

c) Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật;

d) Thành viên Hội đồng chấm Giải không được chấm tác phẩm của mình.

3. Điều kiện về tác phẩm:

a) Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi không quá 02 tác phẩm tham dự Giải cho tất cả các thể loại. Riêng tác giả là quay phim được đứng tên tối đa 03 tác phẩm;

b) Tác phẩm đang có khiếu nại về quyền tác giả, sở hữu trí tuệ thì không được dự Giải;

c) Không chấm các tác phẩm có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, tạp văn, truyện ngắn), các tác phẩm là công trình nghiên cứu, khảo cứu khoa học, biên soạn tài liệu hoặc dịch thuật;

d) Những tác phẩm nhiều kỳ trong đó có các kỳ đã đăng tải hoặc phát sóng trước ngày 01/12 của năm trước thì được gộp vào các kỳ của năm liền kề để tính thành một tác phẩm dự Giải.

Điều 5. Quy trình, thủ tục hồ sơ và thời gian gửi tác phẩm tham gia dự Giải

1. Quy trình:

a) Tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm tham dự Giải đã đăng phát ở các cơ quan báo chí trong tỉnh gửi tác phẩm cho Ban Biên tập các cơ quan Báo chí đã đăng, phát tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả. Ban Biên tập chủ trì, phối hợp với các Chi hội Nhà báo tổ chức tuyển chọn và làm thủ tục hồ sơ gửi tác phẩm tham gia dự Giải cho Hội Nhà báo tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng chấm Giải;

b) Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tham gia dự Giải không đăng phát ở các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Trị trực tiếp gửi tác phẩm tham gia dự Giải cho Hội Nhà báo tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng chấm Giải sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng đại diện hoặc cơ quan Báo chí của tác giả tham dự Giải.

2. Thủ tục:

a) Tác phẩm dự Giải phải ghi rõ thể loại, tên thật của tác giả, thời điểm công bố, cơ quan công bố và chứng nhận khen thưởng (nếu có);

b) Tác phẩm báo in, báo điện tử và các trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí phải gửi tác phẩm gốc (in một mặt trên giấy A4) và sao chụp tác phẩm đã được sử dụng trên báo;

c) Tác phẩm ảnh báo chí phải gửi ảnh gốc (kích cỡ 18 x 24 cm) và sao chụp tác phẩm đã được sử dụng trên báo;

d) Tác phẩm báo nói, báo hình phải gửi kèm bản thuyết minh; băng, đĩa ghi hình, tiếng hoàn chỉnh đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh và ghi rõ thời lượng phát sóng, cơ quan báo chí phát sóng. Tác phẩm sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phải có phụ đề và bản tiếng Việt;

e) Thư ký các Chi hội Nhà báo và Ban Biên tập gửi 01 bộ hồ sơ tác phẩm tham gia dự Giải cho Hội đồng chấm Giải gồm:

- Các tác phẩm báo chí dự Giải của các tác giả, nhóm tác giả đã được các Chi hội Nhà báo và Ban Biên tập tổ chức tuyển chọn;

- Bảng tổng hợp các tác phẩm báo chí dự Giải (do Hội đồng chấm Giải cung cấp mẫu);

g) Các tác giả, nhóm tác giả thuộc diện gửi tác phẩm dự Giải trực tiếp cho Hội đồng chấm Giải: Thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng chấm Giải.

3. Thời gian:

a) Thời gian nhận tác phẩm: Chậm nhất đến ngày 02/12 hàng năm, các Chi hội Nhà báo và Ban Biên tập các cơ quan báo chí trong tỉnh lập danh sách gửi tác phẩm tham gia dự Giải cho Hội đồng chấm Giải của tỉnh. Đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tham gia không đăng, phát ở các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Trị mà đăng, phát ở các cơ quan báo chí Trung ương trực tiếp gửi tác phẩm tham gia dự Giải cho Hội đồng chấm Giải của tỉnh (qua Hội Nhà báo tỉnh);

b) Thời gian chấm Giải: Bắt đầu từ ngày 03/12 đến ngày 25/12 hàng năm;

c) Thời gian công bố Giải: Vào dịp tổng kết hoạt động cuối tháng 12 hàng năm.

Điều 6. Thành phần và trách nhiệm Hội đồng chấm Giải Báo chí

Việc lựa chọn tác phẩm đề nghị UBND tỉnh quyết định Giải thưởng được thực hiện qua 02 cấp Hội đồng:

1. Hội đồng sơ khảo:

a) Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng sơ khảo. Thành viên Hội đồng sơ khảo do Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh quyết định, gồm các cá nhân thuộc các thành phần sau đây:

- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, thành viên hội đồng;

- Thư ký Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Thành viên Hội đồng;

- Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Quảng Trị: Thành viên Hội đồng;

b) Hội đồng sơ khảo có trách nhiệm: Nhận tác phẩm của các chi hội, các hội viên, cộng tác viên chuyển đến. Tổ chức chấm sơ khảo chọn các tác phẩm báo chí tiêu biểu để trình lên Hội đồng chung khảo cấp tỉnh.

2. Hội đồng chung khảo cấp tỉnh:

a) Thành phần Hội đồng gồm 06 thành viên, bao gồm các cá nhân, thuộc các thành phần sau:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch Hội đồng;

- Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh: Trong đó, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

- Mời đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Ủy viên Hội đồng;

- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: Ủy viên Hội đồng;

Cơ quan Thường trực của Hội đồng chung khảo là Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị. Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh làm Thư ký Hội đồng chung khảo.

b) Hội đồng chung khảo có trách nhiệm:

- Chấm, thẩm định, đánh giá, cho điểm và xếp loại các tác phẩm báo chí được vào vòng chung khảo;

- Trên cơ sở kết quả chấm và xếp loại chung khảo, làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định khen thưởng;

- Hội đồng chấm Giải chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và Tiêu chí chấm Giải phù hợp với yêu cầu nội dung của Quy chế này và Luật Báo chí;

- Chủ tịch Hội đồng chấm Giải chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Hội đồng chấm Giải;

3. Giúp việc cho Hội đồng chấm Giải có Tổ Thư ký do Hội Nhà báo tỉnh ra quyết định thành lập.

Điều 7. Cách thức chấm Giải

1. Hội đồng làm việc theo quy tắc dân chủ, công khai. Hội đồng chấm Giải chấm qua 02 vòng, gồm vòng sơ khảo và chung khảo.

2. Trong trường hợp điểm chấm giữa thành viên giám khảo cao nhất và thành viên giám khảo thấp nhất chênh lệch nhau từ 1,5 điểm trở lên, các thành viên có điểm chấm chênh lệch đó có trách nhiệm chấm lại; nếu không thay đổi điểm số thì Chủ tịch Hội đồng có quyền quyết định.

3. Kết quả điểm của tác phẩm là điểm trung bình cộng các điểm hợp lệ của các thành viên Hội đồng chấm Giải.

Điều 8. Quy định sử dụng tác phẩm tham dự Giải

a) Tác phẩm đạt Giải và tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Hội đồng chấm Giải được quyền sử dụng các tác phẩm đạt Giải để phục vụ công tác tuyên truyền;

b) Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Hội đồng chấm Giải không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan;

c) Tác phẩm đạt Giải nếu vi phạm quyền tác giả, vi phạm tính trung thực, tác giả vi phạm đạo đức trong quá trình tác nghiệp và vi phạm các quy định của pháp luật, Hội đồng chấm Giải sẽ trình UBND tỉnh thu hồi tiền Giải thưởng và Bằng chứng nhận.

Điều 9. Cơ cấu Giải

1. Giải Báo chí Quảng Trị có 04 nhóm Giải tương ứng với 04 loại hình báo chí: Báo in, Báo hình, Báo nói, Báo điện tử. Thể loại ảnh báo chí xếp trong nhóm báo in. Mỗi nhóm Giải thưởng có các loại Giải tương ứng với nhóm thể loại tác phẩm báo chí. Mỗi nhóm thể loại tác phẩm báo chí có tối đa là 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

a) Báo in có 03 loại giải:

- Giải tin, bài, phỏng vấn, ảnh báo chí (nhóm A);

- Giải bình luận, chuyên luận (nhóm B);

- Giải phóng sự, ghi chép, ký báo chí (nhóm C).

b) Báo hình có 02 loại giải:

- Giải tin, ký sự, phóng sự (nhóm A);

- Giải phim tài liệu, giao lưu, tọa đàm, chương trình chuyên đề (nhóm B).

c) Báo nói có 02 loại giải:

- Giải tin, phóng sự, phỏng vấn (nhóm A);

- Giải chương trình phát thanh tổng hợp (nhóm B).

d) Báo điện tử (và các Trang Thông tin điện tử của các cơ quan báo chí) có 02 loại giải:

- Giải tin, bài, bình luận (nhóm A);

- Giải video clip (nhóm B).

Điều 10. Mức thưởng

1. Tác phẩm đạt Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị được cấp Bằng chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả và kèm theo tiền thưởng, như sau:

- Giải A: Mỗi giải trị giá bằng 04 lần hệ số lương cơ sở;

- Giải B: Mỗi giải trị giá bằng 03 lần hệ số lương cơ sở;

- Giải C: Mỗi giải trị giá bằng 02 lần hệ số lương cơ sở.

2. Ở một kỳ xét giải thưởng không nhất thiết phải có đủ số lượng giải thưởng như quy định tại Điểm 1 Điều này.

Điều 11. Kinh phí giải

- Chi phí tổ chức Giải bao gồm: Kinh phí giải thưởng; thù lao cho các thành viên Hội đồng chấm Giải và Tổ Thư ký; chi phí hành chính cho việc chấm Giải (văn phòng phẩm, in sao tác phẩm, thuê thiết bị chấm tác phẩm báo hình, báo nói... ), chi phí tổ chức Lễ trao Giải;

- Nguồn tài chính của Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị: Ngân sách tỉnh.

Sở Tài chính cấp kinh phí về Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị (cơ quan Thường trực của Hội đồng chung khảo cấp tỉnh) để phục vụ hoạt động xét và trao thưởng Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan:

- Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị, bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị;

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị, báo cáo UBND tỉnh;

b) Hàng năm, thực hiện việc báo cáo quyết toán kinh phí theo các quy chế, quy định hiện hành về quản lý tài chính.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị;

b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả xã hội của Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị;

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị theo các quy định của pháp luật về báo chí.

3. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị hàng năm do ngân sách của tỉnh cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị theo các chế độ tài chính hiện hành;

b) Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh tình hình sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị.

Điều 13. Xử lý đơn thư

1. Đơn thư phản ánh, kiến nghị, đề xuất: Hội đồng chấm Giải xử lý theo thẩm quyền.

2. Đơn thư khiếu nại, tố cáo: Hội đồng chấm Giải báo cáo UBND tỉnh và chuyển Thanh tra các ngành liên quan xử lý theo quy định của pháp luật; không xem xét đơn thư khiếu nại không có tên, không có địa chỉ hoặc đơn thư mạo danh, nặc danh.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh vướng mắc yêu cầu các tổ chức, cá nhân phản ánh về Hội Nhà báo tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy chế Giải Báo chí Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy chế Giải Báo chí Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy chế Giải Báo chí Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy chế Giải Báo chí Quảng Trị

           • 18/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực