Quyết định 37/2017/QĐ-UBND

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ SỞ TƯ PHÁP SANG VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 463/TTr-SNV ngày 04/10/2017 về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm bàn giao: Chức năng, nhiệm vụ, biên chế công chức và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ.

Thời gian hoàn thành xong trước ngày 10/10/2017.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công chức đang đảm nhiệm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp; tổ chức triển khai và bố trí công chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành kể ngày nhận bàn giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ: Nội dung kiểm soát thủ tục hành chính tại Khoản 1 Điều 1, Khoản 8 Điều 2; Nội dung “Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính” Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; (b/c)
- TTTU, TTHĐND tỉnh; (b/c)
- UBMTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; (b/c)
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp); (b/c)
- CPCT, CPVP UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PTTH, Báo VP; Cổng TTĐT tỉnh;
- CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành09/10/2017
       Ngày hiệu lực09/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Vĩnh Phúc

           • 09/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực