Quyết định 37/2018/QĐ-UBND

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2018/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở công vụ Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2018/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ được Quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.

2. Phạm vi áp dụng

Các loại nhà ở công vụ do UBND tỉnh Lai Châu là cơ quan đại diện chủ sở hữu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Giá cho thuê nhà công vụ

1. Đơn giá cho thuê 1m2 đối với nhà chung cư (nhà công vụ có quy mô từ 2 tầng trở lên):

- Tại thành phố Lai Châu: 9.600 đồng/1 m2/tháng;

- Tại thị trấn các huyện: 8.700 đồng/1 m2/tháng;

- Tại các vùng còn lại: 4.800 đồng/1 m2/tháng.

2. Đơn giá cho thuê 1 m2 đối với nhà một tầng:

- Tại thành phố Lai Châu: 6.200 đồng/1 m2/tháng;

- Tại thị trấn các huyện: 5.500 đồng/1 m2/tháng;

- Tại các vùng còn lại: 3.100 đồng/1 m2/tháng.

3. Các khoản chi phí khác như dịch vụ điện, nước, viễn thông ... người thuê nhà ở công vụ tự chi trả cho bên cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Ban quản lý Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối, TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực01/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(10/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2018/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở công vụ Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2018/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở công vụ Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực01/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (10/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/2018/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở công vụ Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2018/QĐ-UBND giá cho thuê nhà ở công vụ Lai Châu

            • 16/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực