Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật gi ngày 20 thng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phlệ ph ngày 25 thng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 thng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 thng 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 thng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 thng 4 năm 2014 của Bộ Tài chnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 thng 11 năm 2013 của Chnh ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật gi; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thnh phố Hải Dương như sau:

1. Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ: Chợ Chi Lăng, phường Nguyễn Tri; chợ Phú Lương, phường Ngọc Châu; chợ Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng; chợ Hui, chợ Cá, phường Thạch Khôi; chợ An Ninh, phường Quang Trung; chợ Hồ Máy Sứ, phường Bình Hàn; chợ Tiền Trung, chợ Mét, phường Ái Quốc; chợ Thạc, xã An Châu (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

2. Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

Gidịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Thạch Khôi (mới), phường Thạch Khôi đối với các điểm kinh doanh cố định tối đa là 58.000đồng/m2/tháng.

3. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này chỉ tính trên diện tích được cho thuê theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã bao gồm thuế VAT; chưa bao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: Trông giữ phương tiện, điện, nước, vệ sinh môi trường và các khoản dịch vụ khác các hộ phải trả theo thực tế sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Các quy định khác về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thực hiện theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thtrưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hi Dương các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;
- Trưng Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
-
Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP, Thư (80 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 30 thng 8 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Chợ Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi

Các chợ: Phú Lương, phường Ngọc Châu; Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng; Hui, Cá, phường Thạch Khôi; An Ninh, phường Quang Trung; Hồ Máy Sứ, phường Bình Hàn; Tiền Trung, phường Ái Quốc

Chợ Mét, phường Ái Quốc; chợ Thạc, xã An Châu

1

Khu vực Ki ốt

 

 

 

 

 

Vị trí 1

đồng/m2/tháng

20.000

18.000

 

 

Vị trí 2

đồng/m2/tháng

17.000

15.000

 

 

Vị trí 3

đồng/m2/tháng

13.000

13.000

 

2

Khu vực có mái che

 

 

 

 

 

Vị trí 1

đồng/m2/tháng

18.000

15.000

13.000

 

Vị trí 2

đồng/m2/tháng

15.000

12.000

11.000

 

Vị trí 3

đồng/m2/tháng

12.000

10.000

10.000

3

Khu vực không có mái che

 

 

 

 

a

Các hộ kinh doanh cố định

đồng/m2/tháng

12.000

11.000

10.000

b

Các hộ kinh doanh không cố định

 

 

 

 

 

- Hàng có giá trị dưới 100.000 đồng

đồng/lượt

4.000

4.000

3.000

 

- Hàng có giá trị từ 100.000 đồng đến dưới 300.000đồng

đồng/lượt

6.000

6.000

5.000

 

- Hàng có giá trị từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

đồng/lượt

8.000

8.000

6.000

 

- Hàng có gitrị trên 500.000 đồng

đồng/lượt

10.000

10.000

8.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/08/2019
Ngày hiệu lực 01/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Hải Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hải Dương
Người ký Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành 30/08/2019
Ngày hiệu lực 01/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 37/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Hải Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Hải Dương

  • 30/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/10/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực