Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2019/QĐ-UBND kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư s 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2051/TTr-SXD ngày 10 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp t
nh;
-
UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND t
nh;
- Website An Giang;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Phòng KTN, KTTH, TH, KGVX;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Thư

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đi tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về trình tự thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Khi Bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản có nội dung được quy định tại văn bản này sẽ thực hiện theo quy định của Trung ương.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Quyết định này áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

b) Khuyến khích áp dụng Quyết định này đối với các dự án đầu tư xây dựng có nguồn vốn khác.

Điều 2. Trình tự, thời điểm lập dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Đối với dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của mình về dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình thẩm định dự án.

2. Đối với dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường: chủ đầu tư tổ chức lập và trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường đồng thời với việc thẩm định dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Điều 3. Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt dự toán báo cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của mình. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm cập nhật kết quả phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án.

Điều 4. Thẩm định dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan chủ trì thẩm định dự án chịu trách nhiệm thẩm định dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Cụ thể:

1. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Sở Xây dựng thẩm định dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường các công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị, đường tỉnh lộ qua đô thị).

- Sở Giao thông Vận tải thẩm định dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường các công trình giao thông (kể cả đường tỉnh qua đô thị).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Sở Công thương thẩm định dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường các công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, đường dây tải điện, trạm biến áp và công trình công nghiệp chuyên ngành.

2. Phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án, công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 5. Nội dung dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của cấp tỉnh (hoặc cấp huyện):

a) Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường với nội dung và phương pháp xác định dự toán chi phí theo quy định.

b) Chi phí viết báo cáo được quy định như sau:

- Đối vi dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính, xem mỗi chương trong báo cáo đánh giá tác động môi trường là một chuyên đề. Chi phí viết báo cáo được tính không quá 5 chương x 5.000.000 đồng/chương = 25 triệu đồng (theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và môi trường thì nội dung công tác đánh giá tác động môi trường gồm 05 chương).

Đối với những dự án có tính chất đặc thù về môi trường (xử lý rác, xử lý nước thải...) thì slượng chuyên đ(nhiệm vụ) được tính thêm cho phù hp tính chất của dự án trong trường hp tư vấn có đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải hay xử lý chất thải.

- Đối vi dự toán chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường: chi phí viết báo cáo được tính không quá 5.000.000 đồng.

c) Các chi phí khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, chi phí giám sát môi trường và các phụ phí (văn phòng phẩm, đi lại...) được tính theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức lập dự toán báo cáo đánh giá tác động môi trường với nội dung và phương pháp xác định dự toán chi phí theo quy định. Giá trị dự toán được lập không quá giá trị trần quy định tại phụ lục đính kèm Quyết định này. Trường hợp điều chỉnh, mở rộng báo cáo đánh giá tác động môi trường thì được tính theo phạm vi tổng thể của dự án.

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp

a) Các hp đồng tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện trước khi Quyết định này có hiệu lực được thực hiện theo nội dung hp đồng đã ký.

b) Đối với các dự án (báo cáo kinh tế kỹ thuật) đã được cấp thẩm quyền phê duyệt với dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường tạm tính thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định để làm cơ sở chọn thầu, ký kết hp đồng thực hiện.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo kịp thời./.

 

PHỤ LỤC

GIÁ TRỊ TRẦN CỦA DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

Số tt

Tổng vốn đầu tư

(tỷ đồng)

Mc d toán đối với các nhóm dự án

(triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

1

Đến 10

80

86

88

92

96

60

2

Trên 10 đến 20

125

130

35

140

150

90

3

Trên 20 đến 50

210

220

225

230

240

150

4

Trên 50 đến 100

375

380

390

410

430

270

5

Trên 100 đến 200

415

420

430

450

470

300

6

Trên 200 đến 500

540

550

560

590

620

390

7

Trên 500 đến 1.000

610

620

635

660

690

440

8

Trên 1.000 đến 1.500

650

670

685

720

750

480

9

Trên 1.500 đến 2.000

670

680

700

735

765

490

10

Trên 2.000 đến 3.000

700

710

730

760

790

510

11

Trên 3.000 đến 5.000

725

740

760

790

820

530

12

Trên 5.000 đến 7.000

770

780

800

840

870

560

13

Trên 7.000

840

860

880

920

960

610

Ghi chú:

Nhóm dự án:

a) Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng.

b) Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).

c) Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

d) Nhóm 4. Dự án giao thông.

đ) Nhóm 5. Dự án công nghiệp.

e) Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1,2, 3,4, 5 nêu trên).

* Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức trần của nhóm có mức dự toán cao nhất./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2019/QĐ-UBND kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2019/QĐ-UBND kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýTrần Anh Thư
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/2019/QĐ-UBND kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2019/QĐ-UBND kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng An Giang

            • 31/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực