Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2475/QĐ-UBND Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2019/QĐ-UBND Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2475/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2014 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NINH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI XÂY DỰNG, XEM XÉT VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH3 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 10/2015/L-CTN ngày 08/7/2015;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 909/TTr-TNMT ngày 08/11/2019 và Báo cáo thẩm định s 248/BC-STP ngày 25/10/2019 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Ban hành Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, do không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH3 ngày 22/6/2015.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp:

1. Đối với các trường hợp có hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo theo Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND Tỉnh.

2. Sau khi bãi bỏ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh, công tác quản lý nhà nước trong ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và Văn bản số 69/CV-UB ngày 05/3/2009 của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc Hướng dẫn triển khai xây dựng và cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, bản đồ nhạy cảm các tỉnh, thành ph ven biển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ngành của Tỉnh; Chủ tịch UBND các Huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như điều 3;
- V
0, V1, V2, V3, MT;
- Lưu: VT, MT.
08 bản, M-QĐ 248

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2019
Ngày hiệu lực29/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2019/QĐ-UBND Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2019/QĐ-UBND Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành29/11/2019
        Ngày hiệu lực29/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/2019/QĐ-UBND Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2019/QĐ-UBND Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ninh

            • 29/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực