Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 4005/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định cơ cấu tổ chức Sở Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 4005/2016/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM V, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền đa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội v tại Tờ trình số 353/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình s 30/TTr-STTTT ngày 30 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 4005/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở (trên cơ sở sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Sở);

b) Thanh tra Sở (bao gồm cả công tác pháp chế);

c) Phòng Công nghệ thông tin;

d) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

đ) Phòng Bưu chính - Viễn thông.”

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phù hợp với cơ cu tchức, nhiệm vụ, quyền hạn đưc giao; Sắp xếp công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2019

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng CP; (b/c)
- Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT; (b/c)
- TTTU, TTHĐND t
nh; (b/c)
- Đoàn ĐBQH t
nh; (b/c)
- UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Cục Kiểm
tra VB (Bộ Tư pháp);
- Ban Tổ chức T
nh ủy;
- Như Điều 3 (t/h);
- Website Chính phủ;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo VP;
Cổng TTGTĐT tnh;
- CV NCTH VP UBND t
nh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định cơ cấu tổ chức Sở Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định cơ cấu tổ chức Sở Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành08/08/2019
       Ngày hiệu lực19/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định cơ cấu tổ chức Sở Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định cơ cấu tổ chức Sở Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc

           • 08/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực