Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 4 các Quyết định về tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về tổ chức lại trung tâm Y tế Sở Y tế Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 4 CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2019 VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 705/TTr-SNV ngày 11 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 4 các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế

Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 4 các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 18 tháng 01 năm 2019: s 03/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; số 04/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; số 05/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; số 06/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; số 07/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; số 08/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; số 09/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; số 10/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên; số 11/2019/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên như sau:

“a) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- CSDLQG về pháp luật (Sở Tư pháp);
- L
ãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC
NH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về tổ chức lại trung tâm Y tế Sở Y tế Hưng Yên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về tổ chức lại trung tâm Y tế Sở Y tế Hưng Yên
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
     Người kýNguyễn Văn Phóng
     Ngày ban hành01/11/2019
     Ngày hiệu lực15/11/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về tổ chức lại trung tâm Y tế Sở Y tế Hưng Yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về tổ chức lại trung tâm Y tế Sở Y tế Hưng Yên

         • 01/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực