Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND quy định về phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND và 23/2015/QĐ-UBND Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2020/QĐ-UBND

Long An, ngày 25 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2013/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2013 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2015/QĐ-UBND NGÀY 01/6/2015 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2013/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3088/TTr-STP ngày 19/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh.

Lý do: Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- BHXH Việt Nam;
- Cục Kiểm soát TTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT PVHCC (Công báo tỉnh);
- Phòng THKSTTHC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2020
Ngày hiệu lực15/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(27/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND và 23/2015/QĐ-UBND Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND và 23/2015/QĐ-UBND Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýTrần Văn Cần
        Ngày ban hành25/08/2020
        Ngày hiệu lực15/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (27/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND và 23/2015/QĐ-UBND Long An

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND và 23/2015/QĐ-UBND Long An

              • 25/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực