Quyết định 37/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2023/QĐ-UBND điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách Bình Lục Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2023/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT) CHO NGÂN SÁCH HUYỆN THANH LIÊM VÀ HUYỆN BÌNH LỤC ĐỂ TẠO NGUỒN LỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1412/STC-QLNS ngày 25 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được thực hiện theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- VPUB: LĐVP, TH;
- Lưu: VT, KT.
QPPL/7.20

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Quốc Huy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(10/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2023/QĐ-UBND điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách Bình Lục Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2023/QĐ-UBND điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách Bình Lục Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrương Quốc Huy
        Ngày ban hành28/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (10/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 37/2023/QĐ-UBND điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách Bình Lục Hà Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2023/QĐ-UBND điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách Bình Lục Hà Nam

              • 28/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực