Quyết định 637/QĐ-UBND

Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2015 phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Đề án Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 37/QĐ-UBND 2015 phân bổ ngân sách hỗ trợ Phổ cập Giáo dục Mầm non Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015 HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012-2015.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Phổ cập giáo dục giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 12/BC-SGDĐT ngày 09/01/2015 về nhu cầu đầu tư xây dựng phòng học mầm non thực hiện Đề án Phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 457/TTr-SKHĐT ngày 24/4/2015 về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2015 hỗ trợ thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ nguồn vốn cân đối Ngân sách tỉnh năm 2015 (tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh) để hỗ trợ thực hiện Đề án Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015, với tổng kinh phí 12.480 triệu đồng (Mười hai tỷ bn trăm tám mươi triệu đồng); chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào tổng mức đầu tư theo Phụ lục tại Điều 1 Quyết định này, các huyện, thành phố chủ động bố trí nguồn vốn Ngân sách huyện, thành phố và các nguồn hp pháp khác còn thiếu cho từng công trình để hoàn thành Đề án Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi theo đúng tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ265).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015, HỖ TRỢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012-2015
(Kèm theo Quyết định số: 637/QĐ-UBND ngày 07/05/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

UBND các huyện, thành ph

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Quy mô đầu tư (phòng học)

Tng mức đầu tư h trợ

Kế hoạch vn năm 2015

Tổng s

Trong đó

Tổng s

Trong đó

Ngân sách tnh

Ngân sách huyện

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

C

D

E

1

2

3=1-2

4

5

6

 

TỔNG S

 

 

51

35.700

23.205

12.495

12.480

12.480

 

I

TP Quảng Ngãi

 

 

8

5.600

3.640

1.960

1.960

1.960

 

1

MN Hoa Hng

UBND TP Quảng Ngãi

Phường Nghĩa Chánh

4

2.800

1.820

980

980

980

 

2

MN Nghĩa Hà

Xã Nghĩa Hà

2

1.400

910

490

490

490

 

3

MN Tịnh Hòa

Xã Tịnh Hòa

2

1.400

910

490

490

490

 

II

Huyện Tư Nghĩa

 

 

5

3.500

2.275

1.225

1.225

1.225

 

1

MN Nghĩa Điền

UBND huyện Tư Nghĩa

Xã Nghĩa Điền

3

2.100

1.365

735

735

735

 

2

MN Nga Trung

Xã Nga Trung

2

1.400

910

490

490

490

 

III

Huyện Sơn Tịnh

 

 

3

2.100

1.365

735

735

735

 

1

MN Tịnh Sơn

UBND huyện Sơn Tịnh

Xã Tịnh Sơn

3

2.100

1.365

735

735

735

 

IV

Huyện Mộ Đức

 

 

5

3.500

2.275

1.225

1.225

1.225

 

1

MN Đức Tân

UBND huyện Mộ Đức

Xã Đc Tân

2

1.400

910

490

490

490

 

2

MN Đức Thạnh

Xã Đức Thạnh

3

2.100

1.365

735

735

735

 

V

Huyện Đức Ph

 

 

12

8.400

5.460

2.940

2.940

2.940

 

1

MN Phổ Cường

UBND huyện Đc Phổ

Xã Phổ Cường

4

2.800

1.820

980

980

980

 

2

MN Ph Khánh

Xã Ph Khánh

4

2.800

1.820

980

980

980

 

3

MN Phổ An

Xã Phổ An

4

2.800

1.820

980

980

980

 

VI

Huyện Nghĩa Hành

 

 

6

4200

2.730

1.470

1.455

1.455

 

1

MN Hành Phước

UBND huyện Nghĩa Hành

Xã Hành Phước

6

4200

2.730

1.470

1.455

1.455

 

VII

Huyện Bình Sơn

 

 

12

8.400

5.460

2.940

2.940

2.940

 

1

MG Bình Trung

UBND huyện Bình Sơn

Xã Bình Trung

4

2.800

1.820

980

980

980

 

2

MG Bình Minh

Xã Bình Minh

4

2.800

1.820

980

980

980

 

3

MN Bình Đông

Xã Bình Đông

4

2.800

1.820

980

980

980

 

Ghi chú: Mức ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các huyện đồng bằng là 65% trên tổng mức đầu tư ngân sách hỗ trợ(700*65%=455 triệu đồng/phòng học)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 637/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu637/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2015
Ngày hiệu lực07/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 637/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/QĐ-UBND 2015 phân bổ ngân sách hỗ trợ Phổ cập Giáo dục Mầm non Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/QĐ-UBND 2015 phân bổ ngân sách hỗ trợ Phổ cập Giáo dục Mầm non Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu637/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành07/05/2015
        Ngày hiệu lực07/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/QĐ-UBND 2015 phân bổ ngân sách hỗ trợ Phổ cập Giáo dục Mầm non Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/QĐ-UBND 2015 phân bổ ngân sách hỗ trợ Phổ cập Giáo dục Mầm non Quảng Ngãi

            • 07/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực