Quyết định 370/QĐ-BNN-VP

Quyết định 370/QĐ-BNN-VP năm 2008 về quy chế văn hoá công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 370/QĐ-BNN-VP quy chế văn hoá công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 370/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HOÁ CÔNG SỞ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy chế văn hoá công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành; những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, tổ chức và các cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VT,VP.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

QUY CHẾ

VĂN HÓA CÔNG SỞ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 370 /QĐ-BNN-VP ngày28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, về bài trí tại các công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại số 2 Ngọc Hà và số 10 Nguyễn Công Hoan - Hà Nội, số 135 Pasteur - TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Bộ có trụ sở riêng).

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công sở

Việc thực hiện văn hoá công sở tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội.

2. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp hiện đại; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chủ trương hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước.

3. Phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và Quy chế làm việc của Bộ.

Điều 3. Mục đích

Việc thực hiện văn hoá công sở nhằm các mục đích sau đây:

1. Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Xây dựng phong cách giao tiếp và ứng xử chuẩn mực cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ được; hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Các hành vi bị cấm

1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp;

2. Sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao;

3. Các hình thức quảng cáo thương mại tại công sở.

Chương II.

TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mục 1. TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 5. Trang phục

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự; không được đi dép lê, guốc, giày thể thao; nam giới không được bỏ áo ngoài quần; nữ giới không được mặc áo không có tay, minizýp.

2. Cán bộ, công chức, viên chức có trang phục riêng theo quy định chuyên ngành thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ.

Điều 6. Lễ phục

Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức là trang phục chính thức được sử dụng trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài, cụ thể:

1. Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: Bộ comple, áo sơ mi, cravat, đi giầy da.

2. Lễ phục của nữ cán bộ, công chức, viên chức: Áo dài truyền thống, bộ comple nữ, đi giầy.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc cũng coi là lễ phục.

Trong một số trường hợp cụ thể, sẽ có thông báo trước về sử dụng lễ phục.

Điều 7. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức

1. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thi hành nhiệm vụ.

2. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, có ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

3. Mẫu thẻ và cách đeo thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn thống nhất của Bộ Nội vụ.

Mục 2. GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 8. Giao tiếp và ứng xử

Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật

Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt.

Điều 9. Giao tiếp và ứng xử với nhân dân

Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức và viên chức của Bộ phải nhã nhặn, lịch sự; lắng nghe ý kiến và tôn trọng nhân dân; giải thích, chỉ dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 10. Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp

Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phải có thái độ trung thực, thân thiện và hợp tác;

Tránh thái độ bề trên, hách dịch hoặc sự nồng nhiệt giả tạo; không dùng những lời thoá mạ, ám chỉ hay nhắc nhở mang tính cá nhân, châm biếm không mang tính xây dựng.

Điều 11. Giao tiếp qua điện thoại

Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào nội dung công việc, không ngắt điện thoại đột ngột; kết thúc trao đổi cần nói lời chào hoặc lời cám ơn cần thiết.

Khi tiếp thoại cần xác định người đàm thoại, địa chỉ của người đó, nếu đúng là đối tượng mình cần trao đổi, thì đi thẳng vào nội dung cuộc gọi, nếu không thì tìm cách chuyển đạt tiếp hoặc đề nghị gửi lời nhắn.

Chương III.

BÀI TRÍ CÔNG SỞ

Mục 1. QUỐC KỲ

Điều 12. Treo Quốc kỳ

1. Quốc kỳ được treo phải đúng tiêu chuẩn về kích cỡ, màu sắc đã được Hiến pháp quy định;

2. Quốc kỳ được treo nơi trang trọng trước trụ sở hoặc toà nhà chính của công sở. Thời gian treo từ 06 giờ đến 18 giờ trong các ngày làm việc; ngày lễ, tết treo 24/24giờ. 

3. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách nước ngoài và lễ tang tuân theo quy định về nghi lễ Nhà nước.

Mục 2. BÀI TRÍ KHUÔN VIÊN CÔNG SỞ

Điều 13. Biển tên cơ quan

1. Biển tên cơ quan được đặt tại cổng chính trụ sở của cơ quan; trên đó có ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và địa chỉ, điện thoại của cơ quan.

2. Biển tên của đơn vị thuộc Bộ được đặt tại cổng của trụ sở hoặc toà nhà chính.

3. Cách thể hiện biển tên cơ quan được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Nội vụ.

Điều 14. Phòng làm việc

Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học và hợp lý.

1. Phòng làm việc phải có biển tên, ghi rõ tên đơn vị; họ và tên, chức danh của từng cán bộ, công chức, viên chức trong phòng. Vị trí đặt biển tên phải ở chỗ dễ nhìn, dễ trông thấy.

2. Không lập bàn thờ, thắp hương; không đun, nấu trong phòng làm việc.

3. Bàn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phải có biển ghi họ tên, chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tài liệu, phương tiện làm việc phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Điều 15. Phòng họp

Bố trí treo Quốc kỳ, cờ Đảng, ảnh và tượng Bác Hồ; phông, cỡ chữ và vị trí treo khẩu ngữ, băng rôn; kê bàn ghế ở trong phòng họp phải hợp lý và theo quy định chung.

Điều 16. Khu vực ngoài phòng làm việc trong công sở

Bố trí gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường cho công sở của Bộ; ở đầu hành lang, lối vào các phòng làm việc có biển chỉ dẫn cụ thể.

Điều 17. Khu vực để phương tiện giao thông

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc với cơ quan. 

Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc ở các công sở của Bộ.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Các đơn vị thuộc Bộ

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị; tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những việc làm chưa đúng với Quy chế; theo dõi, báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình thực hiện văn hoá công sở do đơn vị quản lý trong báo cáo tháng, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của đơn vị.

Điều 19. Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan Bộ tổ chức phổ biến, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện văn hoá công sở trong các cuộc họp giao ban quý, báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của Bộ; tiếp thu và tổng hợp các kiến nghị sửa đổi, bổ sung và đề xuất với Bộ trưởng hoàn thiện Quy chế này.

Điều 20. Khen thưởng và kỷ luật

Việc thực hiện Quy chế này là một căn cứ để tính điểm thi đua và xét khen thưởng theo Quy chế khen thưởng của Bộ. Những đơn vị, cá nhân không chấp hành Quy chế phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm; tuỳ theo mức độ sai phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc, phát sinh; đơn vị phải kịp thời thông báo và đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Văn phòng Bộ) những điểm chưa phù hợp để sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 370/QĐ-BNN-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu370/QĐ-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 370/QĐ-BNN-VP

Lược đồ Quyết định 370/QĐ-BNN-VP quy chế văn hoá công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 370/QĐ-BNN-VP quy chế văn hoá công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu370/QĐ-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 370/QĐ-BNN-VP quy chế văn hoá công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 370/QĐ-BNN-VP quy chế văn hoá công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

            • 28/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực