Quyết định 3703/QĐ-UBND

Quyết định 3703/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 3703/QĐ-UBND quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng ô tô Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3703/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định s 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn c Quyết định số 1786/QĐ-TTG ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 11/04/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Hà Tĩnh đến năm 2020;

Căn c Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3026/TTr-SGTVT-QLPTNL ngày 11/9/2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu, quan điểm, phạm vi quy hoạch:

1. Mục tiêu quy hoạch:

- Phát triển mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh đường bộ thống nhất và hợp lý trên phạm vi cả tỉnh, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân giữa các vùng miền và địa phương trong tỉnh, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, thuận lợi và chi phí hợp lý, góp phần thúc đy sự phát triển kinh kế - xã hội chung của tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải, từng bước xây dựng và đưa ra các giải pháp hiệu quả khi khai thác kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh; tạo sự công khai, minh bạch, bình đẳng cho các đơn vị kinh doanh vận tải; nhằm thu hút sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và phát triển.

2. Quan điểm quy hoạch:

- Phát triển mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh bảo đảm nguyên tắc, phù hợp với quy hoạch tổng thể, quy hoạch giao thông vận tải, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khai thác tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của từng vùng, từng địa phương; tạo điều kiện lưu thông, giao lưu qua lại giữa các địa phương được thuận tiện, nhanh chóng và đảm bảo an toàn giao thông.

- Xây dựng mạng lưới các tuyến cố định nội tỉnh khoa học, chặt chẽ đảm bảo tính hợp lý và đầy đủ số lượng và kết nối các phương thức vận tải hành khách khác để tạo thành một hệ thống vận tải liên hoàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân với mức độ tin cậy cao; nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước thay thế các phương tiện thô sơ, xe máy, làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo các quy định liên quan đến cảnh quan, môi trường và trật tự xã hội, tạo ra một môi trường hoạt động kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia.

3. Phạm vi quy hoạch:

- Về không gian: Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo hài hòa, khớp nối với quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch thuộc các lĩnh vực dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh.

- Về thời gian: Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ô tô giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

II. Tiêu chí hình thành tuyến cố định:

- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hà Tĩnh;

- Có hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ được công bố khai thác trên toàn bộ hành trình;

- Có bến xe nơi đi, nơi đến đã được cơ quan có thẩm quyền công bố đưa vào khai thác và đủ điều kiện tiếp nhận theo đúng quy định;

- Có lưu lượng hành khách lớn và ổn định để đảm bảo hiệu quả và chất lượng phục vụ cao;

- Trên cơ sở hiện trạng, duy trì hoạt động các tuyến hiện tại đã có, mở thêm các tuyến mới đảm bảo các tiêu chí quy định tại 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Ưu tiên phát triển đối với những tuyến kết nối các địa phương hiện nay chưa có bến xe.

III. Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030:

1.Quy hoạch số lượng tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: Tổng số 34 tuyến, trong đó:

- Giai đoạn đến năm 2015: Giữ nguyên 9 tuyến hiện đang khai thác như phụ lục kèm theo Quyết định này;

- Giai đoạn 2016-2017: Giữ nguyên các tuyến đã có và bổ sung 09 tuyến như phụ lục kèm theo Quyết định này;

- Giai đoạn từ 2018 đến 2020, tầm nhìn đến 2030: Giữ nguyên các tuyến đã có và bổ sung 16 tuyến như phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Quy hoạch vị trí các điểm đón, trả khách: Theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

3. Các giải pháp thực hiện quy hoạch:

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh:

+ Củng c, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong công tác quản lý vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh;

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối giữa các cơ quan quản lý, bến xe, đơn vị vận tải và hành khách;

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; giám sát thực hiện nghiêm các quy định khi xe ra vào bến, kê khai, niêm yết giá vé; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động trên tuyến; xây dựng chế độ hậu kiểm sau khi cấp phép tuyến đối với doanh nghiệp về phương tiện và nhân lực theo định kỳ; triển khai xử lý các vi phạm (về tốc độ, về dừng, đỗ đón trả khách, phóng nhanh, vượt ẩu,...) thông qua thiết bị giám sát hành trình và trên thực địa.

- Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông:

+ Ưu tiên bố trí quỹ đất, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống bến xe, điểm đón, trả khách để hỗ trợ người dân thuận tiện tiếp cận và tăng cường kết nối với các phương thức vận tải khác;

+ Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội hóa cũng như nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải hành khách.

- Tăng cường, nâng cao chất lượng dịch vụ:

+ Thực hiện việc lựa chọn đơn vị tham gia khai thác căn cứ vào chất lượng, quy mô đơn vị vận tải và lưu lượng vận tải trên tuyến;

+ Nghiên cứu ban hành quy định về xếp loại đơn vị kinh doanh vận tải và quy định phạm vi hoạt động đối với từng loại đơn vị để hạn chế và loại bỏ dần các đơn vị yếu kém, chất lượng dịch vụ thấp;

+ Các đơn vị tham gia phải phải ký cam kết chất lượng dịch vụ vận tải, công khai các ch tiêu về chất lượng dịch vụ và thiết lập hệ thống thông tin phản hồi giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

- Tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng đối với đơn vị tham gia:

+ Khuyến khích mọi thành phần kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã) tham gia kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải một cách bình đng, cạnh tranh lành mạnh theo pháp luật;

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi (nếu có);

+ Khuyến khích các đơn vị xây dựng thương hiệu doanh nghiệp theo hướng an toàn - văn minh - lịch sự;

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương tiện vận tải theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường;

+ Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo nhầm giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý điều hành vận tải, giảm chi phí, xây dựng mức giá vé hợp ;

+ Kịp thời khen thưởng, tuyên dương đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện tốt.

- Giải pháp về thông tin truyền thông:

+ Công bố, niêm yết công khai danh mục tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh theo quy hoạch trên trang web của Sở Giao thông Vận tải để các đơn vị kinh doanh vận tải biết và thực hiện.

+ Công bố, niêm yết công khai danh sách các tuyến đang khai thác; tổng số chuyến xe tối đa được phép hoạt động trên từng tuyến và tổng số chuyến xe đã đăng ký hoạt động; danh sách các đơn vị vận tải hoạt động trên các tuyến.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông Vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng công bố Quy hoạch; triển khai, theo dõi quá trình thực hiện quy hoạch;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động vận tải hành khách công cộng nói chung và vận tải khách tuyến cố định nói riêng;

- Thông báo, hướng dẫn các đơn vị vận tải tham gia đầu tư phát triển vận tải tuyến cố định theo lộ trình của quy hoạch đã được phê duyệt.

- Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đi lại của nhân dân, tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm theo Luật giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về vận tải khách bằng ô tô nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các loại hình vận tải.

3. S Tài chính:

- Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải theo đúng quy định, phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu đến giá cước vận tải; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai và niêm yết giá cước vận tải của các đơn vị vận tải trên địa bàn theo quy định; kiên quyết xử nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý cước vận tải.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ các quy định hiện hành xây dựng, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các chính sách hỗ trợ (tiền thuê đất, chính sách vay vốn, hỗ trợ lãi suất,...) cho các doanh nghiệp tham gia kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan rà soát và bổ sung quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương để xây dựng bến xe, bãi đỗ xe, các điểm dừng đón tr khách theo các quy hoạch liên quan đến phát triển giao thông vận tải đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải (nếu có).

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Theo chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật t, các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với nhà nước theo quy định; xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm theo thẩm quyền.

- Quy hoạch, bố trí qu đất để xây dựng bến xe, bãi đỗ xe, các điểm dừng đón trả khách tuyến cố định theo các quy hoạch liên quan đến phát triển giao thông vận tải đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ cơ sở hạ tầng về bến xe, điểm dừng đón, trả khách tuyến cố định và bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn mà địa phương quản lý.

6. Hiệp hội vận tải ô tô Hà Tĩnh:

Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ lái xe về luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ.

7. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách tuyến cố định:

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về vận tải hành khách công cộng nói chung và vận tải hành khách tuyến cố định nói riêng, thực hiện các chỉ thị, thông tư, văn bản hướng dẫn của các ngành chức năng quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh.

- Phải ký cam kết chất lượng dịch vụ vận tải, công khai các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ và thiết lập hệ thống thông tin phản hồi giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

- Xây dựng quy chế quản lý phương tiện, quản lý lao động, biện pháp xử lý kỷ luật, chế độ khen thưởng đối với người lái xe; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại cho đội ngũ lái xe đủ tiêu chuẩn, nâng cao trình độ giao tiếp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Tổng cục đường bộ Việt Nam;
- Bí thư, các PBT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý Đường bộ II;
- Lưu: VT, GT, GT1;
Gửi: + VB giấy: TP không nhận bản ĐT;
        + Bản ĐT: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh


QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH NỘI TỈNH

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

(Phụ lục kèm theo quyết định số 3703 QĐ-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

 


TT


Tên tuyến

Chiều dài tuyến (km)

Bến xe đi

Bến xe đến

Bến ghé qua

Lộ trình

I

Giai đoạn đến hết năm 2015

1

Hà Tĩnh - Kỳ Anh

51

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Kỳ Anh

 

Bến xe Hà Tĩnh - QL1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - Bến xe Kỳ Anh (sau khi Bến xe Kỳ Giang xây dựng lộ trình điều chỉnh kết nối với BX Kỳ Giang)

2

Hà Tĩnh - Hương Khê

45

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Hương Khê

 

Bến xe Hà Tĩnh - QL1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - đường ĐT550 - QL15 - Bến xe Hương Khê

3

Hà Tĩnh - Hương Sơn

70

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Hương Sơn

Bến xe Hồng Lĩnh

BX HàTĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh-Q Lộ 1-Q Lộ 8 - BX Hương Sơn

4

Hà Tĩnh- Tây Sơn

90

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Tây Sơn

Bến xe Hồng Lĩnh

BX Hà Tĩnh- Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh – QL 1 - Q Lộ 8 - BX Tây Sơn

5

Kỳ Anh - Hương Sơn

121

Bến xe Kỳ Anh

Bến xe Hương Sơn

 

BX Kỳ Anh (sau khi BX Kỳ Giang xây dựng xong sẽ chuyển lộ trình xuất phát và kết thúc tại BX Kỳ Giang) - QLộ 1 - QLộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 - QLộ 8 - BX ơng Sơn;

6

Hà Tĩnh - Đức Thọ

50

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Đức Thọ

 

Lộ trình: BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh – QL 1 - QL 8 - BX Đức Thọ

7

Hà Tĩnh - Hương Sơn

77

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Hương Sơn

 

BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - ĐT 550 - QL 15 - Ngã ba Phúc Đồng - Đường HCM - QL 8 - BX Hương Sơn

8

Hồng Lĩnh - Kỳ Anh

81

Bến xe Hồng Lĩnh

Bến xe Kỳ Anh

 

BX Hồng Lĩnh - QL 1- Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 -X Kỳ Anh (sau này điều chỉnh lộ trình về BX Kỳ Giang)

9

Hà Tĩnh - Kỳ Lâm

61

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Kỳ Lâm

 

Lộ trình: BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 - QL 12C - BX Kỳ Lâm

II

Giai đoạn năm 2016 đến 2017

10

Hà Tĩnh - Tây Sơn (theo đường Ngã ba Giang đi Đồng Lộc)

85

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Sơn Tây

Bến xe Đức Thọ

BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - Ngã ba Giang - QL 15B - Ngã ba Đồng Lộc - QL 15 - Ngã ba Lạc Thiện - QL 8 – BX Tây Sơn

11

Hà Tĩnh - Kỳ Trinh (Theo Quốc lộ 1)

69

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Kỳ Trinh

Bến xe Cẩm Xuyên

BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 - Ngã ba Cảng - QL 12C - BX K Trinh

12

Cẩm Xuyên - Tây Sơn (Theo Quốc lộ 1 và Quốc lộ 8 )

105

Bến xe Cẩm Xuyên

Bến xe Tây Sơn

 

BX Cẩm Xuyên - QL 1- Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 - QL 8 - BX Tây Sơn

13

Cẩm Xuyên - Tây Sơn (theo QL15, đường Hồ Chí Minh)

110

Bến xe Cẩm Xuyên

Bến xe Tây Sơn

 

BX Cẩm Xuyên - QL 1 – QL 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - ĐT 550 - Ngã ba Phúc Đồng - Đường HCM - QL 8 - BX Tây Sơn

14

Hà Tĩnh - Hương Khê

42

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Hương Khê

 

BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - ĐT 553 - ĐT 551 - Lộc Yên - QL 15 - BX Hương Khê (khi BX Hương Khê mới xây dựng xong lộ trình là ĐT 551- Đường HCM - BX Hương Khê mới)

15

Kỳ Lâm - Tây Sơn (theo QL 1, QL 15 đi Hương Khê, Đường HCM)

155

Bến xe Kỳ Lâm

Bến xe Tây Sơn

Bến xe Cẩm Xuyên

BX Kỳ Lâm - QL 12C - QL 1 QLộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - ĐT 550 - QL 15 - Ngã ba Phúc Đồng - Đường HCM-QL8 - BX Tây Sơn;

16

Kỳ Trinh - Tây Sơn (theo QL 1, QL 15 đi Phúc Đồng, Đường HCM)

162

Bến xe Kỳ Trinh

Bến xe Tây Sơn

Bến xe: Cẩm Xuyên, Vũ Quang;

Lộ trình: BX Trinh - Đường tránh TX Kỳ Anh - QL 1 - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - ĐT 550 - QL 15 - Ngã ba Phúc Đồng - Đường HCM - QL 8 - BX Tây Sơn;

17

Kỳ Trinh- Tây Sơn (theo QL 1 - QL 8)

159

Bến xe Kỳ Trinh

Bến xe Tây Sơn

Bến xe Đức Thọ

BX Kỳ Trinh - Đường tránh thị xã Kỳ Anh - QL 1 - QL 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL1 – QL 8 - BX Tây Sơn.

18

Kỳ Trinh - Hương Khê (theo QL 1, Cẩm Xuyên đi theo đường tỉnh 551 đi Lộc Yên)

99

Bến xe Kỳ Trinh

Bến xe Hương Khê

Bến xe Cẩm Xuyên

BX Kỳ Trinh - Đường tránh TX Kỳ Anh - QL 1 - cẩm Xuyên - ĐT 551 - Lộc Yên - QL 15 - BX Hương Khê (khi BX Hương Khê mới xây dựng xong, lộ trình là ĐT 551 - Đường HCM - BX Hương Khê mới)

III

Giai đoạn từ 2018 đến 2020, tầm nhìn đến 2030

19

Hà Tĩnh - Vũ Quang (Theo QL 1, QL 8, ĐT 552)

71

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Vũ Quang

Bến xe Can Lộc

BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL1 - QL8 - ĐT552 - BX Vũ Quang

20

Hà Tĩnh - Kỳ Giang

39

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Kỳ Giang

 

BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 - BX Kỳ Giang

21

Kỳ Giang - Tây Sơn

130

Bến xe Kỳ Giang

Bến xe Tây Sơn

 

BX Kỳ Giang - QL 1 - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - ĐT 550 - QL 15 - Đường HCM - QL 8 - BX Tây Sơn

22

Kỳ Giang - Hương Khê

85

Bến xe Kỳ Giang

Bến xe Hương Khê

 

BX Kỳ Giang - QL 1 - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - ĐT 550 - QL 15 – Đường HCM - BX Hương Khê

23

Kỳ Giang - Tây Sơn (theo QL 1, QL 15 đi Đồng Lộc)

122

Bến xe Kỳ Giang

Bến xe Tây Sơn

Bến xe Cẩm Xuyên

BX Kỳ Giang - QL 1 - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - Ngã ba Giang - QL 15B -Ngã ba Đồng Lộc – QL 15 - Ngã ba Lạc Thiện – QL 8 – BX Tây Sơn

24

Kỳ Trinh – Tây Sơn (theo đường ven biển, Thạch Long, Ngã ba Đồng Lộc)

140

Bến xe Kỳ Trinh

Bến xe Tây Sơn

Bến xe Đức Thọ

BX Kỳ Trinh - QL 12 C - Vũng Áng – Đường Ven biển - Thạch Long – QL 15B - Ngã ba giang - Ngã ba Đồng Lộc – QL 15 – Ngã ba Lạc Thiện – QL 8-BX Tây Sơn

25

Hà Tĩnh - Xuân An

48

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Xuân An

Bến xe Can Lộc

BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 - Hồng Lĩnh - QL1 (8B cũ) - BX Xuân An (Nếu BX Xuân An di chuyển sang vị trí khác, khi đó sẽ điều chỉnh lộ trình kết nối với bến xe Xuân An ở vị trí mới)

26

Hà Tĩnh - Xuân Hải

55

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Xuân Hải

 

BX Hà Tĩnh - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 -TT Xuân An - QL 8B - Khu di tích VH Nguyễn Du - BX Xuân Hải

27

Kỳ Trinh - Xuân Hội (đường ven biển kết nối với BX Cửa Lò)

120

Bến xe Kỳ Trinh

Bến xe Cửa Lò

 

BX Kỳ Trinh - Ngã ba Cảng - QL 12C - Vũng Áng - Đường ven biển - Xuân Trường - cầu Bến Thuỷ 3 (Xuân Hội) - Kết nối với BX Cửa Lò

28

Kỳ Trinh - Xuân An

118

Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Xuân An

 

BX Kỳ Trinh - Đường tránh thị xã Kỳ Anh - QL 1 - Q Lộ 1 đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 – Hồng Lĩnh - QL 1 theo đường mới từ TX Hồng Lĩnh đi TT Xuân An (QL 8B cũ) - BX Xuân An (nếu quy hoạch BX Xuân An chuyển sang vị trí khác thi điều chỉnh lộ trình với BX Xuân An mới)

29

Vũ Quang - Nghi Xuân

58

Bến xe Vũ Quang

Bến xe Xuân An

 

BX Vũ Quang - ĐT 552 – QL 8 – QL 1 - BX Xuân An

30

Lộc Hà - Tây Sơn

98

Bến xe Lộc Hà

Bến xe Tây Sơn

Bến xe Hồng Lĩnh

BX Lc - ĐT 549 - QL 15B - Thạch Long - QL 1 - QL 8 - BX Tây Sơn

31

Lộc Hà – K Trinh

77

Bến xe Lộc Hà

Bến xe K Trinh

 

BX Lộc Hà - ĐT 549 - Đường ven biển - Vũng Áng - QL 12C - BX Kỳ Trinh

32

Lộc Hà - Hương Khê

60

Bến xe Lộc Hà

Bến xe Huơng Khê

 

BX Lộc Hà - ĐT 547 - ĐT 549 - QL 15 B - Thạch Long - QL 1 đoạn đường tránh Thành phố Hà Tĩnh - ĐT 550 - QL 15 - Đường HCM - BX Hương Khê

33

Kỳ Lâm - Tây Sơn (theo đường tỉnh 554 - Tùng Ảnh)

139

Bến xe Kỳ Lâm

Bến xe Tây Sơn

Bến xe Đức Thọ

BX K Lâm - QL 12C - ĐT 554 - Tùng Ảnh - QL 8 - BX Tây Sơn

34

Tây Sơn - Đức Thọ - TP Vinh (theo đường Đức Thọ - Cầu Thọ Tường)

67

Bến xe Tây Sơn

Bến xe Chợ Vinh

 

BX Tây Sơn - QL 8 - Đức Thọ - Huyện lộ 11 - Đường Yên Xuân (Nghệ An) - BX Chợ Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3703/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3703/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2015
Ngày hiệu lực23/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3703/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3703/QĐ-UBND quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng ô tô Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3703/QĐ-UBND quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng ô tô Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3703/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành23/09/2015
        Ngày hiệu lực23/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3703/QĐ-UBND quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng ô tô Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3703/QĐ-UBND quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh bằng ô tô Hà Tĩnh

            • 23/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực