Quyết định 3705/QĐ-UBND

Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3705/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 ca Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5014/QĐ-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016)

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 223/TTr-SYT ngày 28 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) lĩnh vực phòng, chng HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính (TTHC số thứ tự 06, lĩnh vực y tế dự phòng) được công bố tại Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố 16 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, y tế dự phòng, giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của SY tế tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- T
T Tnh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử của t
nh;
- Lưu: VT, KSTT
3,4.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh Lào Cai)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

05 ngày làm việc

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” của Sở Y tế

- Địa chỉ: Tòa nhà số 1, đường Chiềng On, P Bình Minh, TP Lào Cai, tnh Lào Cai

Không

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghị định s 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế.

3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định s90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế.

Ghi chú: Nhng bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định s 5014/QĐ-BYT ngày 24/10/2019 của Bộ Y tế

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Chtịch UBND tnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3705/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3705/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2019
Ngày hiệu lực04/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3705/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3705/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành04/11/2019
        Ngày hiệu lực04/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống HIV AIDS Sở Y tế Lào Cai

            • 04/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực