Quyết định 3705/QĐ-UBND

Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm an toàn lao động tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3705/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM, AN TOÀN LAO ĐỘNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 174/TTr-SLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cụ thể hóa việc áp dụng thực thi phương án đơn giản hóa đối với 02 thủ tục hành chính đã được thông qua tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. Thủ tục: Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa(T-BDI-282015-TT)

1. Nội dung đơn giản hóa

- Về thời gian giải quyết: Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa được công bố tại Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định từ 05 ngày làm việc xuống còn 04 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc).

- Lý do: Qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì thời gian quy định thực hiện thẩm định Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa còn dài so với thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân, đề nghị thời gian giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Ghi chú:

(1): Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ;

(2): Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn;

(3): Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở xem xét;

(4): Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển về phòng chuyên môn;

(5): Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công;

(6): Trả kết quả cho công dân.

2. Kiến nghị thực thi

Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/ 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: "Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy"

- Do đó, theo nội dung tại Điểm 1, Mục I Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT- BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: “Trong thời gian 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy”.

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 7.559.136 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 6.439.264 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 1.119.872 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 20%

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 14,81%.

II. Thủ tục: Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (BDI-283060)

1. Nội dung đơn giản hóa

- Về thời gian giải quyết: Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động được công bố tại Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc).

- Lý do: Qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì thời gian quy định thực hiện thẩm định Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn dài so với thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân, đề nghị thời gian giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Ghi chú:

(1): Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ;

(2): Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn;

(3): Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở xem xét;

(4): Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển về phòng chuyên môn;

(5): Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công;

(6): Trả kết quả cho công dân.

2. Kiến nghị thực thi

Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định: "Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do".

- Do đó, theo nội dung tại Điểm 1, Mục II Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ như sau: “Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 29.746.600 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 22.747.400 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 6.999.200 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 33,3%

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 23,53%.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3705/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3705/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3705/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm an toàn lao động tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm an toàn lao động tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3705/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm an toàn lao động tỉnh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3705/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm an toàn lao động tỉnh Bình Định

            • 14/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực