Quyết định 3706/QĐ-UBND

Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh thời gian Khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3706/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG - TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 04 Tiểu dự án tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận thuộc dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trungˮ, vay vốn WB;

Căn cứ Hiệp định Tín dụng số 6074-VN ký ngày 29/9/2017 giữa Hiệp Hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới) và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 232/TTr-BQL ngày 11/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Khoản 15, Điều 1 Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 như sau:

- Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017: 04 năm (2017-2020).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 05 năm (2017-2021).

2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với kế hoạch phân bổ nguồn vốn trung hạn cho dự án và tiến độ thực hiện chung của dự án theo Hiệp định Tín dụng số 6074-VN ký ngày 29/9/2017.

3. Các nội dung khác: Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K10, K19.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3706/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3706/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh thời gian Khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh thời gian Khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3706/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh thời gian Khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh thời gian Khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh Bình Định

            • 14/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực