Quyết định 3707/QĐ-UBND

Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3707/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2608/TTr-SNV ngày 20 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TINH GIẢN BIÊN CHẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Mục đích

Quy định rõ ràng, chi tiết, thống nhất các bước triển khai giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ nhằm giải quyết chế độ kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành.

II. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với việc giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

III. Nội dung Quy trình

Thứ tự

Công việc

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thời gian quy định

1

Tổng hợp danh sách đề nghị giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP (kèm hồ sơ liên quan); gửi Sở Nội vụ tổng hợp

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Trước ngày 15/9 năm trước liền kề (đợt 6 tháng đầu năm);

- Trước ngày 15/3 (đợt 6 tháng cuối năm).

2

Tổng hợp danh sách sơ bộ đề nghị giải quyết chế độ tinh giản biên chế

Sở Nội vụ

- Trước ngày 01/10 năm trước liền kề (đợt 6 tháng đầu năm);

- Trước ngày 01/4 (đợt 6 tháng cuối năm).

3

Tính toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo danh sách tổng hợp sơ bộ

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh

-Trước ngày 01/11 năm trước liền kề (đợt 6 tháng đầu năm);

- Trước ngày 01/5 (đợt 6 tháng cuối năm).

4

Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để thẩm tra danh sách tổng hợp sơ bộ

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo

-Trước ngày 15/11 năm trước liền kề (đợt 6 tháng đầu năm);

- Trước ngày 15/5 (đợt 6 tháng cuối năm).

5

Lập văn bản lấy ý kiến từng thành viên Ban Chỉ đạo về danh sách tổng hợp qua thẩm tra của Tổ giúp việc; trường hợp cần thiết cần thống nhất phương án thì họp Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo/Sở Nội vụ

- Trước ngày 01/12 năm trước liền kề (đợt 6 tháng đầu năm);

- Trước ngày 01/6 (đợt 6 tháng cuối năm).

6

Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện sau khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo

Sở Nội vụ

- Trước ngày 10/12 năm trước liền kề (đợt 6 tháng đầu năm);

- Trước ngày 10/6 (đợt 6 tháng cuối năm).

7

Trình UBND tỉnh bổ sung dự toán kinh phí hoặc hướng dẫn nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để chi trả chế độ tinh giản biên chế cho các đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt

Sở Tài chính

Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách và kinh phí đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tổng hợp danh sách đề nghị giải quyết tinh giản biên chế và hồ sơ liên quan kèm theo, gửi về Sở Nội vụ đúng theo thời gian quy định; các trường hợp hồ sơ đề nghị gửi muộn hơn thời gian quy định, Sở Nội vụ sẽ không xem xét giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3707/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3707/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2019
Ngày hiệu lực 11/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3707/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3707/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3707/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3707/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành 11/12/2019
Ngày hiệu lực 11/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3707/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tỉnh Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3707/QĐ-UBND 2019 Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tỉnh Khánh Hòa

  • 11/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/12/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực