Quyết định 371/QĐ-TTg

Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 371/QĐ-TTg thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 371/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố tr
c thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban ca Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát tri
n Việt Nam;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (3b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
371/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Các Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo Điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Tchức tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

b) Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác tư pháp, cơ quan thi hành án và các cơ quan bổ trợ tư pháp.

c) Phân công

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an

Chủ trì triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác Điều tra hình sự, cán bộ kỹ thuật hình sự, pháp y, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, quản lý giam giữ, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật trong Công an nhân dân; cho Điều tra viên, Cán bộ Điều tra, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng, cán bộ cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra thuộc các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lực lượng trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp trong Quân đội nhân dân.

- Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra trong ngành mình.

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lực lượng thi hành án, trợ giúp viên pháp lý thuộc ngành Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác giám định pháp y thuộc ngành Y tế và các đơn vị có liên quan.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục Bộ luật Tố tụng hình sự trong ngành mình; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy liên quan đến bộ môn Luật Tố tụng hình sự của các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các tài liệu về giáo dục công dân trong các trường trung học phổ thông để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tchức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

- Đề nghị y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tchức thành viên của Mặt trận phối hợp tuyên truyền, ph biến rộng rãi Bộ luật Ttụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhm phát huy hiệu quả của Bộ luật này trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng hình sự

a) Nội dung:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tchức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tố tụng hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hp với Bộ luật Tố tụng hình sự gửi Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Công an và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2016.

3. Rà soát các trường hợp bị can đang bị tạm giam

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan Điều tra phối hợp với Viện Kim sát tiến hành rà soát những bị can đang bị tạm giam theo quy đnh của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới đhủy bỏ biện pháp tạm giam đang bị áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới.

4. Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

a) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Viện Kim sát nhân dân ti cao, Tòa án nhân dân ti cao.

- Xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.

b) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tin phải nộp đbảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

- Xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.

c) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

- Xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.

d) Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời hạn, địa Điểm bị can đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gtội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2016.

đ) Dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Viện Kim sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2016.

e) Xây dựng Thông tư liên tịch Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt đbảo đảm.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2016.

g) Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn vviệc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân ti cao, Tòa án nhân dân tối cao.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2016.

h) Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2016.

i) Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân, dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hi cung bị can trong quá trình Điều tra, truy tố, xét xử.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân ti cao.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2016.

III. BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Các cơ quan được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc sao chép, số hóa tài liệu trong hồ sơ vụ án hình sự, giám định tư pháp và hoạt động Điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể nơi có Điều kiện đthực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hoạt động hỏi cung bị can ktừ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2019 thì thực hiện thống nhất việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, cơ sở vật chất; bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức của Cơ quan Điều tra, cơ quan thi hành án, các cơ quan bổ trợ tư pháp và trợ giúp viên pháp lý; bổ sung các Điều kiện cần thiết khác đbảo đảm đáp ứng yêu cu giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự khi Bộ luật Ttụng hình sự có hiệu lực thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thđược phân công. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả trin khai Kế hoạch này về Chính phủ (qua Bộ Công an).

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 371/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu371/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2016
Ngày hiệu lực09/03/2016
Ngày công báo21/03/2016
Số công báoTừ số 239 đến số 240
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 371/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 371/QĐ-TTg thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 371/QĐ-TTg thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu371/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành09/03/2016
        Ngày hiệu lực09/03/2016
        Ngày công báo21/03/2016
        Số công báoTừ số 239 đến số 240
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 371/QĐ-TTg thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 371/QĐ-TTg thi hành bộ luật tố tụng hình sự 2016

           • 09/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực