Quyết định 3712/QĐ-UBND

Quyết định 3712/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3712/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3712/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 715/TTr-TT ngày 17/12/2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Chỉ thị số 20/1998/CT.UB ngày 04/11/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát huy vai trò giám sát và kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân;

2. Chỉ thị số 15/2002/CT.UB ngày 27/6/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp trong tỉnh tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;

3. Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND ngày 26/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

4. Quyết định số 43/2002/QĐ.UB ngày 12/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

5. Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;

- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- VP.UBND: CVP, PVP; Phòng NC; BTCD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3712/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3712/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày hiệu lực 23/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3712/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3712/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 3712/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3712/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Trần Thanh Đức
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày hiệu lực 23/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3712/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3712/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang 2015

  • 23/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực