Quyết định 3713/QĐ-UBND

Quyết định 3713/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 3713/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3713/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử năm 2006;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 198/TTr-STTTT ngày 04/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được ban hành kèm theo Quyết định này tại đơn vị.

- Định kỳ hàng quý, tổng hp báo cáo UBND tnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) về tiến độ, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, thuận lợi, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịc
h UBND tnh;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu: VT, HCT
C, KSTTHC, TH.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3713/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2019
Ngày hiệu lực19/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3713/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3713/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3713/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3713/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành19/11/2019
        Ngày hiệu lực19/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3713/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3713/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên

            • 19/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực