Quyết định 3715/QĐ-BNN-CN

Quyết định 3715/QĐ-BNN-CN năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch liên tịch 1818/KHLT-BĐBP-MTTQ-CTĐ-NN&PTNT-VTQĐ-NHNN-NHCSXH triển khai Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3715/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch thực hiện Chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3715/QĐ-BNN-CN

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH SỐ 1818/KHLT-BĐBP-MTTQ-CTĐ-NN&PTNT-VTQĐ-NHNN-NHCSXH NGÀY 24/6/2014 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “BÒ GIỐNG GIÚP NGƯỜI NGHÈO BIÊN GIỚI”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 1818/KHLT-BĐBP-MTTQ-CTĐ-NN&PTNT-VTQĐ-NHNN-NHCSXH ngày 24 tháng 6 năm 2014 giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc triển khai Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1818/KHLT-BĐBP-MTTQ-CTĐ-NN&PTNT-VTQĐ-NHNN-NHCSXH ngày 24/6/2014 về việc triển khai Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Bộ Tư lệnh Bộ đôi Biên phòng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Viễn Thông Quân đôi;
- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam;
- UBND, Sở NN & PTNT 11 tỉnh tại Điều 3;
- Website Cục Chăn nuôi;
- Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “BÒ GIỐNG GIÚP NGƯỜI NGHÈO BIÊN GIỚI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3715/QĐ-BNN-CN ngày 26/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai thực hiện những nhiệm vụ giao cho Bộ NN-PTNT ghi trong Kế hoạch liên tịch số 1818/KHLT-BĐBP-MTTQ-CTĐ-NN&PTNT-VTQĐ-NHNN-NHCSXH ngày 24/6/2014 về việc triển khai Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”.

2. Xác định thời gian hoàn thành của những nhiệm vụ cụ thể được giao và phân công đơn vị tổ chức thực hiện.

II. NHIỆM VỤ

1. Thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ NN-PTNT

a) Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch liên tịch số 1818/KHLT-BĐBP-MTTQ-CTĐ-NN&PTNT-VTQĐ-NHNN-NHCSXH ngày 24/6/2014 triển khai Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” (Ban chỉ đạo Bộ) gồm Trưởng ban là Thứ trưởng phụ trách chuyên ngành, 01 Phó trưởng ban là lãnh đạo Cục chăn nuôi và thành viên là lãnh đạo đại diện cho Cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và lãnh đạo công đoàn của một số đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT.

b) Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; thành lập Ban điều hành giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình.

2. Thành lập Ban điều hành

a) Thành lập Ban Điều hành Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” gồm Trưởng ban là Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Phó ban là lãnh đạo Công đoàn Bộ và thành viên là các các lãnh đạo phòng chuyên môn của Cục Chăn nuôi, Cục thú y, Trung tâm khuyến nông.

b) Nhiệm vụ của Ban Điều hành:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông qua hệ thống tổ chức của các đơn vị này ở địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Chi hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh hướng dẫn cách lựa chọn bò vàng sinh sản, tiêm phòng, xây dựng chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng bò sinh sản.

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các tỉnh thụ hưởng;

- Tuyên truyền, viết bài hướng dẫn kỹ thuật trên trang web của Bộ;

- Thông qua công đoàn cơ sở thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức trong ngành và nhân dân hòa mạng sử dụng sim điện thoại Viettel.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh chỉ đạo phối hợp các ban ngành đoàn thể thực hiện:

+ Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức: Tổ chức thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc quản lý bò giống; làm tờ rơi; tập huấn kỹ thuật; tập trung nội dung (Chọn bò giống, chăm sóc nuôi dưỡng, phòng trị bệnh, trồng cỏ, chế biến thức ăn xanh, thức ăn ủ chua);

+ Hướng dẫn quản lý bò giống đeo thẻ tai, sổ theo dõi sinh trưởng, sinh sản, phòng trị bệnh;

+ Hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống đói, rét;

+ Giám sát: số lượng, chất lượng giống, thủ tục kiểm dịch và chủ động định kỳ tiêm phòng những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

+ Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức trong ngành và nhân dân ở địa phương hòa mạng Viettel;

+ Báo cáo: Định kỳ 6 tháng một lần tổng hợp số liệu thực hiện về Bộ Nông nghiệp & PTNT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc Ban Điều hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch hành động này, 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo và Bộ trưởng.

2. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Cục Chăn nuôi dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành trình Bộ phê duyệt.

3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH “BÒ GIỐNG CHO NGƯỜI NGHÈO” GIAI ĐOẠN 2014 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3715/QĐ-BNN-CN ngày 26/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì tham mưu

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức

 

 

 

a.

Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Bò giống cho người nghèo”

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Cục Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT

8/2014

a.

Thành lập tổ công tác Chương trình “Bò giống cho người nghèo”

Cục Chăn nuôi

Các Cục, vụ, viện, Trung tâm KNQG

8/2014

b.

Xây dựng các Chương trình/Kế hoạch hành động của các sở, ngành và địa phương để thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành, địa phương

8/2014

2

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức

 

 

 

a

Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý, cấp tỉnh

Cục Chăn nuôi

Cục thú y, Trung tâm KNQG, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố

2014

b

Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các tổ chức đoàn thể và địa phương

2014 - 2016

c

Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và người hưởng lợi: kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trừ dịch bệnh cho bò.

Khuyến nông tỉnh, huyện

Các sở, ngành và địa phương liên quan

2014 - 2015

d

Tuyên truyền hòa mạng Viettel

Bộ Nông nghiệp & PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT

Bộ, Các tổ chức đoàn thể và địa phương

2014 - 2016

3

Triển khai, quy hoạch, kế hoạch phát triển chăn nuôi

 

 

 

a.

Rà soát quy hoạch phát triển chăn nuôi, đảm bảo số lượng bò giao cân đối giữa bò đực, bò cái; triển khai công tác thụ tinh nhân tạo vùng thuận tiện giao thông

Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với

Các sở, ngành và địa phương

2014 - 2016

b.

Kiểm soát tình hình dịch bệnh, tiêm phòng cho bò trong dự án

Chi cục Thú y tỉnh, Trạm thú y cấp huyện

Các sở, ngành liên quan

2014 - 2016

c.

Hướng dẫn quy định đánh số thẻ tai theo dõi; sổ tay theo dõi sinh trưởng, sinh sản

Cục Chăn nuôi

Các sở, ngành liên quan

2014 - 2016

4

Tăng cường giám sát, kiểm tra

 

 

 

a.

Xây dựng các tiêu chí giám sát, kiểm tra

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Thú y

2014 - 2016

5

Xây dựng và triển khai các mô hình chăn nuôi

 

 

 

a.

Xây dựng và thực hiện các mô hình chăn nuôi: phòng, chống đói, rét trong mùa đông; xử lý thức ăn ủ chua, phụ phẩm nông nghiệp

Trung tâm Khuyến nông tỉnh

Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp huyện

2014 - 2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3715/QĐ-BNN-CN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3715/QĐ-BNN-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2014
Ngày hiệu lực26/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3715/QĐ-BNN-CN

Lược đồ Quyết định 3715/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch thực hiện Chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3715/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch thực hiện Chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3715/QĐ-BNN-CN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành26/08/2014
        Ngày hiệu lực26/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3715/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch thực hiện Chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3715/QĐ-BNN-CN 2014 Kế hoạch thực hiện Chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới

            • 26/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực