Quyết định 3719/QĐ-UBND

Quyết định 3719/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 104/QĐ-UBND về quy chế quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3719/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 104/QĐ-UBND quản lý lao động nước ngoài Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3719/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 104/QĐ-UBND NGÀY 14/01/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2780/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2909/TTr-SLĐTBXH ngày 29/8/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1381/STP-XDVB ngày 19/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.i bỏ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thtrưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Lao động - TBXH (đ b/c);
- TTr: Tỉnh
ủy, HĐND tỉnh (đ b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.VI ATL
Đ78

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3719/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3719/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực29/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3719/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3719/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 104/QĐ-UBND quản lý lao động nước ngoài Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3719/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 104/QĐ-UBND quản lý lao động nước ngoài Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3719/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực29/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3719/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 104/QĐ-UBND quản lý lao động nước ngoài Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3719/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 104/QĐ-UBND quản lý lao động nước ngoài Thanh Hóa

            • 29/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực