Quyết định 372/QĐ-BTC

Quyết định 372/QĐ-BTC năm 2018 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 372/QĐ-BTC 2018 thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 372/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ, HỆ THỐNG THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính được quy định như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị là máy vi tính, máy in chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy vi tính, máy in chuyên dùng nêu trên tại các cơ sở đào tạo (bao gồm các Trường thuộc Bộ; các đơn vị đào tạo thuộc các Tổng cục) là máy vi tính, máy in chuyên dùng sử dụng cho công tác quản lý hành chính.

Đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy vi tính, máy in chuyên dùng phục vụ cho hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng khác (trừ máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại điểm a khoản này) tại các Cục, Vụ và tương đương thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (trừ các Trường thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Thủ trưởng các Tổng cục (Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước) và Thứ trưởng các Trường thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại khoản 3 Điều này) ban hành:

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng khác (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (bao gồm máy vi tính, máy in phục vụ cho hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo) tại các đơn vị đào tạo thuộc phạm vi quản lý theo quy định chi tiết của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo;

3. Người đứng đu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kế hoạch - Tài chính:

a) Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này; trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp của đơn vị, hệ thống thuộc Bộ quy định tại Quyết định này;

c) Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ:

a) Căn cứ phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại Điều 1 Quyết định này; Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ có trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bo phù hợp quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị sau khi có ý kiến tham gia bằng văn bản của Cục Kế hoạch - Tài chính và Cục Quản lý công sản;

b) Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật;

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân cấp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ điểm 1.2 khoản 1 và điểm 2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC
.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 372/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu372/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2018
Ngày hiệu lực21/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 372/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 372/QĐ-BTC 2018 thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 372/QĐ-BTC 2018 thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu372/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Tiến Dũng
       Ngày ban hành21/03/2018
       Ngày hiệu lực21/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 372/QĐ-BTC 2018 thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 372/QĐ-BTC 2018 thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng

           • 21/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực