Quyết định 3726/QĐ-BGTVT

Quyết định 3726/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc thành lập tổ công tác quy hoạch chuyển đổi công năng giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3726/QĐ-BGTVT thành lập tổ công tác quy hoạch chuyển đổi công năng giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời cảng trên sông Sài gòn


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3726/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY HOẠCH DI DỜI CÁC CẢNG TRÊN SÔNG SÀI GÒN VÀ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son;
Căn cứ Quyết định số 1453/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Trưởng ban chỉ đạo về việc "Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son";
Căn cứ thông báo số 219/TB-BCĐ ngày 27/5/2008 của Bộ GTVT thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Ban chỉ đạo và ý kiến của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 7486/UBND-ĐTMT ngày 02/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác quy hoạch chuyển đổi công năng (sau đây gọi là Tổ công tác) giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son trong quá trình hoạt động của Ban chỉ đạo.

Tổ công tác gồm các thành viên sau đây:

- Ông Hồ Quang Toàn - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp. HCM - Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Quản lý quy hoạch khu vực 1, Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp. HCM - Tổ phó;

- Ông Trương Trung Kiên - Trưởng phòng Quản lý quy hoạch khu trung tâm, Sở Quy hoạch Kiến trúc Tp. HCM - Thư ký;

- Ông Đỗ Văn Hiền - Cán bộ Phòng Quân chủng, Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng - thành viên;

- Ông Phan Hoàng Hà - Phó Tổng giám đốc Xí nghiệp liên hợp Ba Son, Tổng Cục công nghiệp quốc phòng - thành viên;

- Ông Trần Thế Kỷ - Trưởng phòng Quản lý Giao thông thủy, Sở Giao thông vận tải Tp. HCM - thành viên;

- Ông Nguyễn Như Bình - Phó trưởng phòng Đăng ký và kinh tế đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM - thành viên;

- Ông Nguyễn Tài Tuệ - Trưởng phòng Quản lý công trình - Công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân - thành viên;

- Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Trưởng phòng dự án đầu tư, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn - thành viên;

- Ông Huỳnh Văn Cường - Giám đốc Trung tâm kinh doanh Bất động sản Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn - thành viên;

- Ông Lê Văn Trụ - Trưởng phòng Tổng hợp, Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn - thành viên;

- Ông Nguyễn Ngọc Tới - Phó trưởng phòng Pháp chế thanh tra, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn - thành viên;

- Ông Ngô Anh Vũ - Chuyên viên phòng Quy hoạch 1, Viện Quy hoạch xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển - thành viên;

- Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Chuyên viên Ban Kế hoạch đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải - thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ công tác

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo về quy hoạch chuyển đổi công năng phục vụ di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

- Chuẩn bị nội dung và chương trình các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

- Chuẩn bị, tổng hợp các tài liệu về quy hoạch chuyển đổi công năng liên quan đến công tác di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Dự thảo văn kiện các cuộc họp của Ban chỉ đạo liên quan đến vấn đề quy hoạch chuyển đổi công năng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công liên quan đến quy hoạch chuyển đổi công năng phục vụ công tác di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Tổ công tác nêu tại điều 1 Quyết định này làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo Tổ phó và các thành viên tổ công tác:

a. Tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến: quy hoạch chuyển đổi công năng khu vực các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son; quy hoạch các địa điểm xây dựng dự án di dời trong phạm vi Tp. HCM;

b. Phối hợp với các Tổ công tác khác thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao;

c. Tổ chức thu thập, lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan, tổng hợp các nội dung thực hiện liên quan đến quy hoạch chuyển đổi công năng phục vụ công tác di dời; tham gia chuẩn bị, dự thảo các tài liệu, văn kiện các hội nghị của Ban chỉ đạo.

3. Cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan phối hợp với Tổ công tác để bảo đảm các điều kiện về công tác và kinh phí hoạt động của Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên Sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, QP, TN&MT, XD, KH&CN;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- UBND các Tỉnh: BR-VT, Đồng Nai;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, KHĐT (2).

BỘ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Hồ Nghĩa Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3726/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3726/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3726/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3726/QĐ-BGTVT thành lập tổ công tác quy hoạch chuyển đổi công năng giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời cảng trên sông Sài gòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3726/QĐ-BGTVT thành lập tổ công tác quy hoạch chuyển đổi công năng giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời cảng trên sông Sài gòn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3726/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3726/QĐ-BGTVT thành lập tổ công tác quy hoạch chuyển đổi công năng giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời cảng trên sông Sài gòn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3726/QĐ-BGTVT thành lập tổ công tác quy hoạch chuyển đổi công năng giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời cảng trên sông Sài gòn

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực