Quyết định 3727/QĐ-BCT

Quyết định 3727/QĐ-BCT về Đề án Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng "Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3727/QĐ-BCT 2017 trao giải thưởng Sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3727/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 51/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các dự án, nhiệm vụ kinh phí năm 2017 (đợt 1) thực hiện Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Chương trình tôn vinh và trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Tổng Biên tập Báo Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”;
- Bộ trưởng;
- Website MOIT;
- Lưu: VT, V
P, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

ĐỀ ÁN

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 3727/QĐ-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Tên Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng

Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 trên cơ sở phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các dự án, nhiệm vụ kinh phí năm 2017 (đợt 1) thực hiện Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.

II. Mục đích, ý nghĩa

1. Nhằm phát hiện, tôn vinh, động viên kịp thời các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phân phối sản phẩm và cung ứng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa thương hiệu Việt có chất lượng tốt tại thị trường trong nước được người tiêu dùng ưa chuộng, đồng thời tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong giai đoạn từ năm 2014-2020; Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa nhằm nâng cao vị thế các doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chủ trương của Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Vinh danh và nâng cao vị thế cho doanh nghiệp trong nước đạt thành tích cao trong việc phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ người tiêu dùng trong nước tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình: bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn, kết nối cung cầu do các cơ quan ở Trung ương và địa phương tổ chức, đồng thời doanh nghiệp đã đổi mới tư duy và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến vào sản xuất, cải tiến, nâng cao chất lượng, giảm giá thành hàng hóa.

3. Từng bước thay đổi tâm lý, tập quán tiêu dùng và định hướng người tiêu dùng hướng tới các sản phẩm nội địa chất lượng cao;

4. Tăng cường năng lực, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung cấp dch vụ và lưu thông phân phối tại thị trường trong nước.

III. Kế hoạch, thời gian tổ chức

1. Quý II/2017: Xây dựng Đề án Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng trình Lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt.

2. Quý III/2017: Trình Chính phủ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) phê duyệt cho tổ chức Giải; Công bố thể lệ, tiêu chí của giải thưởng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Bộ, ngành có sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng, ngành nghề liên quan.

3. Quý IV/2017: Tiếp nhận Hồ sơ, thẩm định, tổ chức xét chọn, công bố danh sách các doanh nghiệp được tôn vinh và trao giải trên các phương tiện thông tin và tổ chức Lễ trao giải.

IV. Phạm vi tổ chức, hình thức, tên danh hiệu và số lượng giải thưởng

1. Phạm vi và đối tượng tham gia

1.1. Phạm vi

a. Sản phẩm:

a. 1. Đồ uống; Thực phẩm chế biến;

a.2. Hàng gia dụng;

a.3. Dệt may; Da giày;

a.4. Hàng điện tử và điện dân dụng;

a.5. Nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ tiêu dùng và sản xuất trong nước;

a.6. Hóa chất, phân bón và các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp;

a.7. Hóa mỹ phẩm; Dược phẩm; Thiết bị y tế;

a.8. Thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập;

a.9. Vật liệu xây dựng;

a.10. Một số sản phẩm khác...

b. Dịch vụ:

b.1. Dịch vụ phân phối, bán buôn, bán lẻ;

b.2. Dịch vụ Tài chính, Ngân hàng;

b.3. Dịch vụ bưu chính, viễn thông;

b.4. Dch v du lch;

b.5. Dịch vụ logistics;

b.6. Dịch vụ Y tế; Giáo dục;

b.7. Một số dịch vụ khác...

1.2. Đối tượng tham gia

Chương trình tôn vinh và trao giải thưởng dành cho các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Việt, hưởng ứng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

2. Hình thức tổ chức

2.1. Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017 sẽ được truyền hình trực tiếp dự kiến trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam hoặc trên sóng của Đài Truyền hình Trung ương khác trong trường hợp Đài Truyền hình Việt Nam không thu xếp được lịch phát sóng, đồng thời, được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan thông tấn báo chí khác.

2.2. Xuất bản ấn phẩm sách “Trang vàng Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017: Phát hành tháng 12/2017, sách được phát miễn phí cho doanh nghiệp; các Sở Công Thương, tổ chức cơ quan nước ngoài tại Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, một số Hiệp hội, ngành hàng, ngành nghề.

3. Tên danh hiệu và số lượng giải thưởng

3.1. Top 10 Sản phẩm Thương hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

3.2. Top 10 Doanh nghiệp có Dịch vụ Thương hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

3.3. Top 80 Doanh nghiệp Thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

V. Thành phần của Ban Tổ chức, Hội đồng xét tặng và Ban Thư ký giải thưởng

1. Ban Tổ chức

Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập theo đề nghị của Văn phòng Bộ có từ 10 đến 13 thành viên. Thành viên Ban Tổ chức gồm:

1.1. Trưởng Ban Tổ chức là Lãnh đạo Bộ Công Thương;

1.2. Phó Trưởng Ban Tổ chức: Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Tổng Biên tập Báo Công Thương;

1.3. Các Ủy viên Ban Tổ chức: Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương (Báo Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ, Cục Xúc tiến thương mại).

2. Hội đồng xét tặng giải thưởng

Hội đồng xét tặng giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập theo đề nghị của Văn phòng Bộ có từ 15 đến 17 thành viên. Thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm:

2.1. Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng là Lãnh đạo Bộ Công Thương;

2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng là Lãnh đạo Báo Công Thương; Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước;

2.3. Các Ủy viên Hội đồng xét tặng giải thưởng: Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Báo Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ, Cục Công nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Công đoàn Công Thương Việt Nam); Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Hiệp hội, ngành hàng, ngành nghề liên quan (Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam...), một số chuyên gia lĩnh vực thương mại.

3. Ban Thư ký Chương trình (Ban Thư ký)

Ban Thư ký do Tổng Biên tập Báo Công Thương quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Tổ chức và Hội đồng xét tặng giải thưởng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình Lễ tôn vinh và trao giải thưởng. Ban Thư ký có 11 thành viên bao gồm các cán bộ thuộc Báo Công Thương (09 người), Vụ Thị trường trong nước (01 người), Văn phòng Bộ (01 người).

VI. Yêu cầu và nội dung tổ chức

1. Ban Thư ký thông báo, giới thiệu thể lệ, tiêu chí và quy trình xét chọn của Chương trình đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Bộ, ngành có sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng, ngành nghề liên quan và trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Công Thương điện tử và trang website của Ban Tổ chức.

2. Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các Sở Công Thương, Hiệp hội ngành hàng, ngành nghề hoặc trực tiếp gửi Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng đến Ban Thư ký.

3. Ban Thư ký tiếp nhận Hồ sơ doanh nghiệp thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Hiệp hội ngành hàng, ngành nghề và trực tiếp từ các doanh nghiệp.

4. Ban Thư ký bước đầu tiến hành đánh giá, phân loại và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia, thu thập ý kiến phản ánh của khách hàng, người tiêu dùng... báo cáo kết quả với Hội đồng xét tặng giải thưởng.

5. Hội đồng xét tặng giải thưởng tiến hành họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp đạt giải trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

6. Công bdanh sách doanh nghiệp đạt giải trên Cng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn), Báo Công Thương, Báo Công Thương Điện tử (www.baocongthuong.com.vn) và trang website của Ban Tổ chức (hangviettieubieu.com.vn).

7. Họp báo thông báo Chương trình tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng với một số cơ quan truyền thông báo chí.

8. Tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017. Chương trình được truyền hình trực tiếp dự kiến trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam hoặc trên sóng của Đài Truyền hình Trung ương khác trong trường hợp Đài Truyền hình Việt Nam không thu xếp được lịch phát sóng, đồng thời, được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan thông tấn báo chí khác.

VII. Phương án tài chính

1. Nguồn kinh phí tổ chức

1.1. Nguồn Ngân sách Nhà nước: Được trích từ nguồn kinh phí phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các dự án, nhiệm vụ kinh phí năm 2017 (Đợt 1) thực hiện Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020.

1.2. Nguồn xã hội hóa: Từ các Nhà tài trợ trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước phù hợp với quy định của pháp luật và không vi phạm khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Không huy động kinh phí dưới các hình thức đối với cá nhân, tổ chức trong danh sách tham gia bình chọn xét tôn vinh và trao giải thưng./.

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH “THƯƠNG HIỆU VIỆT TIÊU BIỂU”

Gói 1: Dàn dựng chương trình

STT

 

Mô tả chi tiết

Hạng mục

TỔNG

Ghi chú

Đơn vị tính

Số lưng

Đơn giá

 

 

I

Ý tưởng & Ca nhạc

 

 

 

 

125,950,000

Theo thông tư 40/2017/TT-BTC và theo thực tế

1

Viết kịch bản, Lời MC, thiết kế toàn bộ sân khấu và trang trí chương trình, đạo diễn, tổng duyệt, lễ tân...

Ý tưởng xây dựng kịch bản, Lời MC, thiết kế mỹ thuật sân khấu, đạo diễn sân khấu (toàn bộ sân khấu, truyền hình), tổng duyệt chương trình, trang trí chương trình, thuê MC,...

Trọn gói

1

125,950,000

125,950,000

II

Thuê địa điểm

 

 

 

 

165,000,000

2.1

Trung tâm Hội nghị Quốc tế

Đã bao gồm thuê cho chương trình trao giải chính và các hoạt động phụ trợ, nguyên vật liệu thi công theo thiết kế

Trọn gói

1

143,000,000

143,000,000

2.2

Thuê thời gian giàn dựng, trang trí

Thuê thời gian giàn dựng, set up, trang trí toàn bộ hạng mục trong và ngoài nơi tổ chức.

Trọn gói

1

22,000,000

22,000,000

III

Trang trí khu vực tổ chức:

Treo Backrop, banner, tuyên truyền cho sự kiện, standee đứng nơi diễn ra sự kiện

Trọn gói

1

 

70,400,000

IV

Phim giải - clip - dựng kỹ xảo 3D & tư liệu hình ảnh

 

 

 

99,000,000

4.1

Kịch bản, quay, dựng phim về hoạt động doanh nghiệp trình chiếu trong buổi lễ trao giải

Phim 7 phút tổng kết về cuộc vận động và các doanh nghiệp được vinh danh

Trọn gói

1

88,000,000

88,000,000

4.2

Dựng hình ảnh 3D Cup trình chiếu trên màn hình lớn

 

Trọn gói

1

11,000,000

11,000,000

V

Phục vụ chương trình

Nhân viên phục vụ, hoa, nước uống, bàn lễ tân, thẻ ban tổ chức

Trọn gói

1

28,950,000

28,950,000

VI

Các hạng mục khác: Phí treo banner các tuyến phố (công và lệ phí xin phép), trông xe...

 

Trọn gói

1

8,800,000

8,800,000

 

Tổng tiền (đã bao gồm VAT 10%)

 

 

 

 

498,100,000

Gói 2: Âm thanh ánh sáng

2.1

Mô hình cúp trưng bày

Trưng bày tại sảnh nơi tổ chức

Trọn gói

1

38,500,000

38,500,000

 

2.2

Cột barie, dây nhung, thảm đỏ, phụ kiện trang trí quanh cúp mô hình

Trưng bày tại sảnh nơi tổ chức

Trọn bộ

1

5,500,000

5,500,000

 

2.3

Màn chiếu + máy chiếu lớn

Đặt chính giữa SK; KT: 2.74 x 3.66m

Bộ

1

13,100,000

13,100,000

 

2.4

Âm thanh - ánh sáng phục vụ chương trình

Set up bổ sung toàn bộ Âm thanh - ánh sáng, máy phun khói, moving,... phục vụ toàn bộ chương trình biểu diễn

Trọn gói

1

41,800,000

41,800,000

 

 

Tổng tiền (đã bao gồm VAT 10%)

 

 

 

 

98,900,000

 

Gói 3: Cúp trao giải

1

Cúp trao cho các doanh nghiệp đoạt giải và Kỷ niệm chương

 

Chiếc

120

800,000

96,000,000

 

 

Tổng tiền (đã bao gồm VAT 10%)

 

 

 

 

96,000,000

 

Gói 4: Chi phí quản lý chung

 

 

Kinh phí xét duyệt, thẩm định các doanh nghiệp tham dự giải

 

 

 

 

 

 

4.1

Bưu phí phát chuyển nhanh (gửi hồ sơ, thông báo kết quả...)

 

Trọn gói

1

19,000,000

19,000,000

 

4.2

Văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu

 

Trọn gói

1

19,000,000

19,000,000

 

4.3

Công tác phí hoặc khoán công tác phí

 

 

 

 

 

 

 

Khoán công tác phí (phụ cấp lưu trú, vé tàu, máy bay, chi phí phòng nghỉ, tiền ăn, công tác phí...)

 

Người

13

10,000,000

130,000,000

 

4.4

Công thẩm định tại doanh nghiệp (6 người x 150.000đ/người)

 

Doanh nghiệp

100

900,000

90,000,000

 

4.5

Hội đồng thẩm định

 

 

 

 

 

 

 

Cấp cơ sở

 

Người

20

500,000

10,000,000

 

 

Cấp bộ

 

Người

15

1,000,000

15,000,000

 

4.6

Nhuận bút PV đến dự và viết bài về Lễ trao giải

 

Người

30

500,000

15,000,000

 

4.7

Nhuận bút PV đến họp báo công bố Lễ trao giải

 

Người

30

300,000

9,000,000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3727/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3727/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực29/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3727/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3727/QĐ-BCT 2017 trao giải thưởng Sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3727/QĐ-BCT 2017 trao giải thưởng Sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3727/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Thắng Hải
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực29/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3727/QĐ-BCT 2017 trao giải thưởng Sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3727/QĐ-BCT 2017 trao giải thưởng Sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu

         • 29/09/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/09/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực