Quyết định 3729/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3729/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3729/QĐ-BVHTTDL 2019 Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3729/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cNghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca B Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Căn c Quyết đnh số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 ca Thủ tướng Chính ph vviệc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về phòng, chng tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Theo Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29 tháng 8 năm 2019 ca Thanh tra Chính phủ vviệc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính ph:

Xét đnghị của Chánh Thanh tra B,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hèm theo Quyết định này Kế hoạch thc hin Đề án Tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về phòng, chng tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tchức thc hiện Quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Th
ủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- V
ăn phòng Chính ph(để báo cáo);
- Thanh
tra Chính ph(để báo cáo);
- Bộ trư
ng Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Các
đ/c Thứ trưởng;
- L
ưu: VT, TTr TG (120).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là Bộ VHTTDL) xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN) và đạo đức liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL và nhân dân, góp phần ngăn chặn vi phạm pháp luật về PCTN.

- Nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng đã được xác định trong Luật PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền pháp luật về PCTN phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật;

- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; lồng ghép, phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

2. Đến hết năm 2021, 100% cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm:

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý – kinh tế - văn hóa – xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

2. Các nhiệm vụ chung

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với những hình thức như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3. Các nhiệm vụ cụ thể

3.1. Thanh tra Bộ

- Chủ trì tổ chức các Hội nghị phổ biến, triển khai quán triệt Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN. Biên soạn, in tài liệu tuyên truyền. Đồng thời, chủ động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn thường xuyên, hoạt động kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ VHTTDL.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2021.

3.2. Vụ Pháp chế

- Tham mưu tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa – thể thao.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ VHTTDL. Thực hiện các nội dung tuyên truyền có chủ đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hằng năm).

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

- Tổ chức tham gia cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.3. Vụ Tổ chức cán bộ

Tổ chức và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.4. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở

- Tổ chức cuộc thi toàn quốc sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Tổ chức và hướng dẫn địa phương tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2021.

3.5. Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật Biểu diễn

- Tổ chức các cuộc liên hoan hoặc thi phim, thi nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.6. Vụ Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.7. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy, triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.8. Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử và các báo, tạp chí, website của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

- Chủ động xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

3.9. Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ

Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trực thuộc tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả tại Báo cáo công tác PCTN định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm (trước ngày 10 tháng cuối quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kế hoạch và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định báo cáo Bộ VHTTDL bố trí kinh phí.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

3. Giao Thanh tra Bộ chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án và các nội dung theo Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ về Thanh tra Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3729/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3729/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3729/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3729/QĐ-BVHTTDL 2019 Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3729/QĐ-BVHTTDL 2019 Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3729/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Lê Khánh Hải
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3729/QĐ-BVHTTDL 2019 Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3729/QĐ-BVHTTDL 2019 Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng

           • 28/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực